Вища математика 3к.1с

Вища математика 3к.1с

Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт. Теоретичні питання: 1. Означення частинних похідних функції кількох змінних. 2. Означення похідної за напрямком та формула її обчислення. 3. Означення градієнта функції кількох змінних та його обчислення. Приклади

Вища математика 3к.1с

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом крамера

2. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Крамера. Теоретичні питання: 1. Записати системи двох і трьох лінійних рівнянь. 2. Правила обчислення визначників 2-го і 3-го порядків. 3. Формули Крамера. Приклади. Розв’язати дані системи за формулами Крамера. Розв’язки перевірити. При яких значеннях а, в, с сис  

Вища математика 3к.1с

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом гаусса, жордана-гаусса

3. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. Теоретичні питання: 1. Записати системи двох і трьох лінійних рівнянь. 2. Правила обчислення визначників 2-го і 3-го порядків. 3. Метод Гаусса. Приклади. Розв’язати дані системи методом Гауса. Розв’язки перевірити. При яких значеннях а, в, с сис  

Вища математика 3к.1с

Пряма у просторі

8. Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі та аналітичній геометрії. Теоретичні питання: Задані координати точок А ( 1; 0; 0), В (6; 1; 0), С (4; 5; 4), Р (1; 0; 2), Q (-1; 2; 1). Знайти: 1) довжини сторін D АВС; 2) внутрішні кути D АВС в градусах; 3) площу D АВС; 4)

Вища математика 3к.1с

Пряма на площині

7 Пряма у просторі. Площина у просторі. Теоретичні питання: 1. Канонічне рівняння прямої у просторі. 2. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. 3. Кут між двома прямими. 4. Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих у просторі. 5. Умови перетину двох прямих у просторі. 6. Загальне рівняння прямої Ах + Ву + Сz +

Вища математика 3к.1с

Подвійний інтеграл його обчислення та застосування

9. Подвійні інтеграли. Обчислення та застосування. Потрійний інтеграл. Обчислення та застосування.   План: 1. Задачі, що приводять до подвійного інтеграла. 2. Подвійні інтеграли. Обчислення та застосування. 3. Потрійний

Вища математика 3к.1с

Обчислення подвійних та потрійних інтегралів

26. Обчислення подвійних інтегралів. Обчислення потрійних інтегралів. Теоретичні питання: Означення подвійного інтеграла його фізичні та геометричний зміст Обчислення подвійного інтеграла по прямокутнику Обчислення подвійного інтеграла по найпростіших областях Означення потрійного інтеграла та його фізичний зміст Обчислення потрійного інтеграла по найпростіших областях Приклади

Вища математика 3к.1с

Обчислення площ плоских фігур

24. Обчислення площ плоских фігур Теоретичні питання: Означення криволінійної трапеції та її площини Формула обчислення площі криволінійної трапеції Узагальнення формули площі криволінійної трапеції на складніші фігури Приклади: Обчислити

Вища математика 3к.1с

Обчислення визначених інтегралів

23. Обчислення визначених інтегралів Теоретичні питання: Означення визначеного інтеграла Основні властивості визначеного інтеграла Формула Ньютона-Лейбніца, обчислення визначеного інтеграла Приклади. Користуючись формулами Ньютона-Лейбніца, обчислити визначені

Вища математика 3к.1с

Нтегрування раціональних дробів

22. Інтегрування раціональних дробів. Теоретичні питання: Правила інтегрування раціональних дробів. Правила інтегрування тригонометричних функцій. Приклади. Користуючись правилами інтегрування раціональних дробів, обчислити інтеграли: 1. 1) 2). 3) .

Вища математика 3к.1с

Невизначений інтеграл

6.. Первісна та невизначений інтеграл. Властивості. Основні методи інтегрування: інтегрування методом заміни змінної та частинами. План: 1. Первісна та невизначений інтеграл. 2. Властивості. 3. Основні

Вища математика 3к.1с

Невизначений інтеграл. табличне інтегрування1

19. Невизначений інтеграл. Табличне інтегрування. Теоретичні питання: Означення первісної та невизначеного інтеграла. Основна таблиця невизначених інтегралів. Основні властивості невизначеного інтеграла. Приклади: Використовуючи основну таблицю невизначених інтегралів та їх лінійні властивості, знайти інтеграли:

Вища математика 3к.1с

Матриці та діі над ними

 1. Матриці та дії над ними. . Визначники 2-го та 3-го порядку. Правила обчислення визначників. Теоретичні питання: 1. Що таке матриця. 2. Рівні матриці. 3. Яка квадратна матриця називається невироджено. 4. Сума  та різниця двох матриць. 5. Узгоджені

Вища математика 3к.1с

Мішаний добуток трьох векторів

8. Пряма на площині. Теоретичні питання: 1. Загальне рівняння прямої Ах + Ву + С = 0 та геометричний зміст коефіцієнтів А, В. 2. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 3. Рівняння прямої у відрізках на осях. 4. Кут між двома прямими. 5. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. 6. Умови паралельності і перпендикулярності

Вища математика 3к.1с

Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

9. Границя функції. Теоретичні питання: 1. Означення границі функції. 2. Правила знаходження границь. 3. 1 і 2 чудові границі. 1. Знайти границі функцій, не користуючись правилом Лопіталя: А) Б) В) 2. Знайти

Вища математика 3к.1с

Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма

27. Застосування подвійних та потрійних інтегралів. Теоретичні питання: Застосування потрійних інтегралі до обчислення об’ємів, моментів, центрів мас Застосування подвійних інтегралів до обчислення об’ємів, площ поверхонь, моментів, центрів мас. Приклади. Обчислити об’єм тіла обмеженого поверхнями . Повторним інтегруванням обчислити наступні потрійні інтеграли 1. 2. 3. 4. 5. Знайти центр мас однорідного тіла, обмеженого поверхнями Обчислити масу

Вища математика 3к.1с

Застосування границь для дослідження функцій

11. Диференціювання функцій за таблицею похідних. Теоретичні питання: 1. Означення похідної, її механічний та геометричний зміст. 2. Основна таблиця похідних. 3. Правила диференціювання алгебраїчної

Вища математика 3к.1с

Елементи лінійноі, векторноі алгебри

Модуль I.  Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної гнометрії · Матриці та операції над ними.  Визначник матриці. – Обернена матриця. Нехай A – квадратна матриця. Матриця A-1 називається оберненою до матриці A, якщо виконується умова AA-1=A-1A=E. Квадратна матриця A називається виродженою, якщо   і

Вища математика 3к.1с

Дослідження функцій на монотонність та екстремум

15. Дослідження функцій на монотонність та екстремум. Теоретичні питання: 1. Означення спадної, зростаючої, неспадної, не зростаючої, монотонної на проміжну функції. 2. Означення локального мінімуму і локального максимуму функції. 3. Означення критичної точки функції. 4. Достатні умови зростання і спадання функції

Вища математика 3к.1с

Диференціювання функцій за таблицею похідних

12. Диференціювання складних функцій. Теоретичні питання: 1. Правила диференціювання алгебраїчної суми, добутку і частки. 2. Правило диференціювання складної функції. 3. Логарифмічне диференціювання

Вища математика 3к.1с

Диференціювання складних функцій

13. Диференціювання неявно заданих функцій. Теоретичні питання: 1. Означення похідної, її механічний та геометричний зміст. 2. Основна таблиця похідних. 3. Правила диференціювання алгебраїчної суми, добутку і частки. 4. Правило диференціювання неявно

Вища математика 3к.1с

Диференціальне числення функцій однієі змінноі

Модуль II. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Основні елементарні функції шкільного курсу матики, їх властивості і графіки. Функцією називається відповідність,

Вища математика 3к.1с

Границя функціі

 10. Неперервність функції в точці і на відрізку. Точки розриву. Теоретичні питання: 1. Означення функції. 2. Неперервність функції. 3. Означення розривів 1-го та 2-го роду. 1.Дослідити функцію на неперервність, встановлюючи характер точок

Вища математика 3к.1с

Визначений інтеграл

3. Визначений інтеграл. Обчислення визначеного інтеграла. Застосування визначеного інтеграла до задач геометрії, до економічних розрахунків. План: 1. Визначений інтеграл. 2. Обчислення

Вища математика 3к.1с

Векторний добуток двох векторів

5 Векторний добуток двох векторів. Мішаний добуток трьох векторів. Теоретичні питання: 1. Означення векторного добутку двох векторів та його обчислення за координатами. 2. Умова колінеарності двох векторів. 3. Застосування векторного добутку в механіці. Приклади. 1. При яких значеннях a і b вектори

Вища математика 3к.1с

Інтегрування частинами

20.  Інтегрування частинами Теоретичні питання: Формула інтегрування частинами Найбільш вживані випадки інтегрування частинами Приклади. Користуючись формулами інтегрування частинами, обчислити інтеграли: 1. 

Вища математика 3к.1с

Інтегрування підстановкою

21. Інтегрування підстановкою Теоретичні питання: Формула інтегрування підстановкою Найбільш вживані випадки інтегрування підстановкою Приклади. Користуючись формулами інтегрування підстановкою, обчислити інтеграли: 1. 

Вища математика 3к.1с

Інтегрування виразів, що містять квадратний трехчлен. інтегрування раціональних

7. Інтегрування виразів, що містять квадратний тричлен План: 1. Інтегрування виразів, що містять квадратний тричлен 2. Інтегрування раціональних функцій 3. Схема інтегрування раціонального дробу Розглянемо

Вища математика 3к.1с

Інтегральне числення функцій однієі змінноі (невизначений та визначений інтеграл

Модуль ІІІ. Інтегральне числення функцій однієї змінної (Невизначений інтеграл). Властивості невизначеного інтеграла. Дробово-раціональні функції: правильні дроби; елементарні дроби. В курсі матики крім многочленів вивчаються і використовуються

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору