mi band mi band

Бухоблік у ресторанному господарстві

Бухоблік у ресторанному господарстві

Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… – №4

Політична_економія – наука про економічні відносини між людьми та закони, що виникають з приводу виробництва, обміну, розподілу, привласнення і споживання

Бухоблік у ресторанному господарстві

Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… – №5

Уречевлена_праця – це необоротні активи (або основні засоби чи засоби праці) і оборотні активи (або виробничі запаси чи предмети праці). Фінансовий_Облік – облік,

Бухоблік у ресторанному господарстві

Система рахунків бухгалтерського обліку та іх класифікація – №2

Синтетичні рахунки – це рахунки типового Плану рахунків, які мають законодавчо затверджену назву і постійний код (номер). Вони дають узагальнені дані про господарські засоби та джерела

Бухоблік у ресторанному господарстві

Методологія обліку основних господарських процесів – №2

Таким чином, за допомогою рахунку 23 “Виробництво” можна визначити з яких елементів складається собівартість продукції, контролювати розмір витрат і визначати шляхи їх зменшення. Витрати на виробництво

Бухоблік у ресторанному господарстві

Методологія обліку основних господарських процесів – №3

І в першому і в другому випадках суми калькуляційних різниць відображають по дебету тих рахунків де знаходиться продукція (Дт 26, 27 якщо у коморі) або по дебету рахунків які відображають канали вибуття

Бухоблік у ресторанному господарстві

Методологія обліку основних господарських процесів – №4

Вівчарство. Об’єктом калькуляції являється приплід, вовна, приріст живої маси. Собівартість приплоду визначається так: У романівському вівчарстві-12%, у каракулівському-15%,

Бухоблік у ресторанному господарстві

Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни – №2

Професійні організації самі почали визначати кваліфікаційні вимоги, правила підготовки та атестації дипломованих бухгалтерів, розробляти та затверджувати норми і правила бухгалтерської діяльності,

Бухоблік у ресторанному господарстві

Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства – №2

3.3. Типи змін балансу під впливом господарських операцій Перший раз баланс складається суб’єктом господарювання зразу ж після його реєстрації в органах виконавчої влади.

Бухоблік у ресторанному господарстві

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Напрям підготовки 6.051701… – №4

Смірнова Н. В. Удосконалення методики обліку в закладах громадського харчування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – Київ: Науково-дослідний економічний

Бухоблік у ресторанному господарстві

АНОТАЦІЯ Бухгалтерський облік у ресторанному… – №2

Дзюба Н. Особливості обліку в закладах ресторанного господарства.//Податки та бухгалтерський облік.–2007.-№71. – с.10-18. Дзюба Н. Ціноутворення та документообіг у громадському харчуванні.//Податки

mi band mi band
Прокрутити вгору