mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Технологічний… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна «Технологічний семінар»

Галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської

продукції

Напрям підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія»

Освітньо – кваліфікаційний рівень бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ЕСТS 3

Кількість модулів 2

Кафедра Технології молока і м’яса

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

(Семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна ХТІ,

Денна ТМЯ п. т.

4

8

30

78

108

8

Заочна

З ТМя б

5

8

12

96

108

9

1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є дати студенту знання, вміння та навички, необхідні для технологічних розрахунків при виконанні проектів м’ясопереробних підприємств та в вивченні спеціальних інженерних дисциплін, а також у подальшій його діяльності в якості інженера-технолога, безпосередньо в умовах виробництва.

2. Результати навчання:

Студенти повинні Знати :

Модуль 1

­ методику технологічних розрахунків.

­ методику технологічних розрахунків м’ясожирового виробництва

Модуль 2

­ методику розрахунку м’ясопереробного корпусу та консервного виробництва

­ методику розрахунку птахопереробного виробництва

­ методику розрахунку холодильника

Студенти повинні Вміти:

Модуль 1

­ скласти технологічні схеми виробництва,

­ зробити розрахунок технологічного обладнання;

­ робочої сили;

­ площ виробничих приміщень;

­ витрат води та енергоносіїв по виробництвам.

­ зробити розрахунок по цеху забою тварин та обробки туш;

­ розрахунок субпродуктового, жирового та кишкового цехів;

­ розрахунки цехів технічних фабрикатів та шкуроконсервувального;

Модуль 2

­ зробити розрахунок сировини для ковбасного виробництва;

­ вибрати асортимент ковбасних виробів;

­ розрахувати робочу силу площі та обладнання для ковбасного виробництва;

­ а також розрахунок напівфабрикатів та консервного виробництва.

­ розрахунок птахопереробного виробництва, цеху забою та обробки тушок птиці;

­ розрахунок допоміжних виробництв при переробці птиці, а також робочої сили та обладнання.

­ розрахувати сировину та готову продукцію холодильника.

3.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні

Заняття

Самостійна

Робота

Зф

Дф

Дф/

Зф

Дф/

Зф

1

2

3

4

5

6

7

9

1.

Модуль 1. Методика технологічних розрахунків. Технологічні розрахунки мясожирового та м’ясопереробного виробництва.

7

6

14

35/37

49/43

10-20

1.1

Вступ. Методики технологічних розрахунків. Технологічні схеми.

1

2

2

5/5

7

1.2

Мясожировий корпус. Розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш. Розрахунок сировини, готової продукції.

1

2

2

7/10

9

1.3

Розрахунок технологічного обладнання мясожирового корпусу.

1

2

3,5/3,5

5,5

1.4

Розрахунок робочої сили мясожирового виробництва.

1

2

3,5/3,5

5,5

1.5

Розрахунок площ виробничих приміщень мясожирового виробництва

1

2

2

4,5/4,5

6,5

1.6

Розрахунок витрат води та енергоносіїв у виробництві.

1

2

4,5/4,5

6,5

17

Розрахунки субпродуктового, жирового та кишкового цехів мясожирового виробництва.

1

2

7/6

9

2.

Модуль 2. Технологічні розрахунки м’ясоперобного корпусу та консервного виробництва Та холодильника.

8

6

16

43/57

59/63

20-30

2.1

Мясопереробний корпус. Принципові технологічні схеми виробництва. Вибір асортименту ковбасних виробів.

mi band