mi band

АНОТАЦІЯ Технологічний семінар Старший…

АНОТАЦІЯ

Технологічний семінар

Старший викладач Баштова Наталія Костянтинівна

Кількість годин — 108, в тому числі: лекції – 12 (заочна форма навчання); практичні – 30 (денна форма навчання та п. т.); самостійна робота – 78 (денна форма навчання та п. т.); самостійна робота – 96 (заочна форма навчання);форма підсумкового контролю – залік

Кількість модулів — 2

Метою вивчення дисципліни є дати студенту знання, вміння та навички, необхідні для технологічних розрахунків при виконанні проектів м’ясопереробних підприємств та в вивченні спеціальних інженерних дисциплін, а також у подальшій його діяльності в якості інженера-технолога безпосередньо в умовах виробництва.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

Про технологічне проектування м’ясокомбінатів, птахокомбінатів та м’ясопереробних заводів;

Вміти:

Провести технологічний розрахунок сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів; розрахунок технологічного обладнання; розрахунок і розстановку робочої сили; розрахунок і компоновку виробничих площ та допоміжних приміщень; розрахунок витрат води, пару, електроенергії, холоду, повітря та газу на технологічні цілі.

Зміст курсу:

Тема 1. Вступ. Методика технологічних розрахунків. Технологічні схеми.

Тема 2. М’ясо-жировий корпус. Розрахунки по цеху забою тварин та обробки туш. Розрахунок сировини, готової продукції.

Тема 3. Розрахунок технологічного обладнання мясожирового виробництва.

Тема 4. Розрахунок робочої сили мясожирового виробництва.

Тема 5. Розрахунок площ виробничих приміщень мясожирового виробництва

Тема 6. Розрахунок витрат води та енергоносіїв у виробництві.

Тема 7. Розрахунки субпродуктового, жирового та кишкового цехів мясожирового виробництва.

Тема 8. Мясопереробний корпус. Принципові технологічні схеми виробництва. Вибір асортименту ковбасних виробів.

Тема 9. Розрахунок сировини для ковбасного виробництва.

Тема 10. Розрахунок робочої сили, площ та обладнання для ковбасного виробництва.

Тема 11. Розрахунок виробництва копченостей, напівфабрикатів, ліверних ковбас.

Тема 12. Розрахунок консервного виробництва. Вибір асортименту консервного виробництва. Принципові технологічні схеми виробництва. Розрахунок готової продукції, сировини, обладнання, площ, робочої сили.

Тема 13. Розрахунок птахопереробного виробництва. Цех забою та обробки тушок птиці. Принципові технологічні схеми.

Тема 14. Розрахунок допоміжних виробництв при переробці птиці, а також робочої сили та обладнання.

Тема 15. Розрахунок холодильника. Технологічні схеми холодильної обробки. Розрахунок сировини і готової продукції.

Модуль 1. Студент повинен:

Знати: методику технологічних розрахунків.

Вміти: скласти технологічні схеми виробництва, зробити розрахунок технологічного обладнання; робочої сили; площ виробничих приміщень; витрат води та енергоносіїв по виробництвам.

Модуль 2. Студент повинен:

Знати: методику технологічних розрахунків м’ясожирового виробництва та холодильника..

Вміти: зробити розрахунок по цеху забою тварин та обробки туш; розрахунок субпродуктового, жирового та кишкового цехів; а також розрахунки цехів технічних фабрикатів та шкуроконсервувального; розрахунок холодильника.

Модуль 3. Студент повинен:

Знати: методику розрахунку м’ясопереробного корпусу та консервного виробництва.

Вміти: зробити розрахунок сировини для ковбасного виробництва; вибрати асортимент ковбасних виробів; розрахувати робочу силу площі та обладнання для ковбасного виробництва; а також розрахунок напівфабрикатів та консервного виробництва.

Модуль 4. Студент повинен:

Знати: методику розрахунку птахопереробного виробництва.

Вміти: зробити розрахунок птахопереробного виробництва, цеху забою та обробки тушок птиці; розрахунок допоміжних виробництв при переробці птиці, а також робочої сили та обладнання.

Літературні джерела (основні та додаткові):

1. Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с.

2. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с.

3. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов н апредприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: КолосС, 2003. – 320 с.

4. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с.

5. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с.

6. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. Відомчі норми технологічного проектування. ВНТП – АПК – 23.06, Київ,2006.

7. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992.

8. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с.

9. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с.

10.Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с.

11.Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с.

mi band