mi band

ЛПЗ 15 Тема Розрахунок холодильника — №2

Для розрахунків природного убутку маси сировини під час холодиль­ної обробки або зберігання використовують формулу:

Ві =ЛПЗ 15 Тема Розрахунок холодильника, т

Кількість продукції після холодильної обробки (зберігання) знаходять за формулами:

П =ЛПЗ 15 Тема Розрахунок холодильникаЛПЗ 15 Тема Розрахунок холодильника, т

Або

Пі = ЛПЗ 15 Тема Розрахунок холодильника, т

Де Ві — величина природної усушки під час і-того виду холодильної обробки, т;

А — кількість сировини, яка підлягає г-тому виду холодильної обробки, т;

Vі — норми природної усушки під час холодильної обробки і-того виду, %;

І=1…п — вид (кількість) холодильної обробки (охолодження, заморо­жування, підморожування або зберігання);

П — кількість готового продукту — обробленої холодом сировини, т.

Норми природної усушки залежать від виду сировини, умов і виду об­робки холодом, термінів обробки і зберігання, кліматичних зон регіонів тощо. Значення норм природної усушки для різних видів сировини і оброб­ки холодом наведені в таблицях та в примітках до них. Розра­хунки усушки за нормами виконуються окремо для кожної сировини і виду холодильної обробки з урахуванням паспортних даних холодильника.

Завдання 1. Скласти перелік асортименту продукції холодильника.

Завдання 2. Вивчити методику розрахунків сировини холодильника.

Завдання 3. Вивчити методику розрахунків готової продукції холодильника.

Питання для закріплення та самоконтролю:

Що являє собою асортимент продукції холодильника? Відповідно до чого вибираються технологічні схеми обробки холодом? З урахуван­ням яких факторів вибираються технологічні схеми обробки холодом? Чим повинен бути обґрунтований вибір технологічної схеми? Чим визначається економічна доцільність вибору технологічної схеми? Що являє собою методика розрахунків сировини холодильника? Що являє собою методика розрахунків готової продукції холодильника?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

mi band