mi band mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… – №2

2

Модуль 2. МСУ галузей м’ясної та молочної промисловостей.

8/4

Письмовий контроль

3-10

2.1

Тема 1. Засоби спряження мікро – ЕОМ з об’єктами регулювання та контролю.

План:

1. Система вводу та обробки даних, 4 структури системи СОД.

2/1

2. Системи перетворення цифрових сигналів в аналогові.

3. Інтерфейси, лінії, під магістралі, магістралі, основні характеристики.

2/1

2.2

Тема

mi band mi band
2. Основні напрямки розвитку МПСУТП.

План:

1.Поділ АСУТП за призначенням.

2. Автоматизовані системи управління, етапи розвитку.

3. Централізовані та децентралізовані системи, основні вимоги.

2/1

2.3

Тема 3. Використання мікропроцесорних контролерів у молочній та м’ясній промисловості.

План:

1. Перспективи використання МПК в харчових галузях.

2. Приклади складання схем з використанням МПК.

3. Основні позначення на схемах автоматизації.

2/1

Разом:

14/8

14-20

4.2. Практичні заняття

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

8 семестр

1

Модуль 1. Загальні відомості про МСУ.

12/4

Захист робіт

12-15

1.1

Тема 1. Вивчення мікропроцесорного контролера Р-130.

План:

1. Призначення та галузь застосування.

2. Функціональна побудова.

3. Основні технічні характеристики.

4/-

1.2

Тема 2. Логічний мікропроцесорний контролер – Ломіконт Л-112.

План:

1. Призначення та галузь застосування.

2. Функціональна побудова.

3. Основні технічні характеристики.

4/4

1.3

Тема 3. Контролер «Автоматика ТК-20РС»

План:

1. Призначення та галузь застосування.

2. Функціональна побудова.

3. Основні технічні характеристики.

4/-

2

Модуль 2. МСУ галузей м’ясної та молочної промисловостей.

4/4

Захист робіт

4-15

2.1

Тема 1. Складання схем автоматизації з застосуванням мікропроцесорних контролерів.

План:

1. Основні види позначень на схемах автоматизації (ФСА).

2. Призначення мікропроцесорного обладнання на ФСА.

3. Основні вимоги до виконання ФСА.

4/4

Разом:

16/8

16-30

4.3 Самостійна робота

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

8 семестр

Самостійна підготовка

до занять

1

Модуль 1. Загальні відомості про МСУ.

40/50

Письмовий контроль або тестування

5-10

1.1

Тема 1. Мікропроцесорні системи як засіб управління виробництвом.

План:

1. Вплив на якість продукції.

2. МПСУТП як засіб оперативного управління.

3. Вплив на продуктивність праці.

10/15

1.2

Тема 2. Сучасні мікропроцесорні контролери.

План:

1. Способи використання.

2. Засоби місцевого керування.

3. Типи та види сучасних контролерів.

10/15

1.3

Тема 3. Принципи побудови сучасних мікропроцесорних систем контролю.

План:

1. Централізовані та децентралізовані системи.

2. Роль контролерів.

3. Роль керуючих ЕОМ.

20/20

2

Модуль 2. МСУ галузей м’ясної та молочної промисловостей.

38/42

Письмовий контроль або тестування

5-10

2.1

Тема 1. Структури систем СОД.

План:

1. Внутрішні та зовнішні системи управління.

2. Чотири функціональні схеми СОД.

3. Значення інтерфейсів.

12/14

2.2

Тема 2. Системи АСУТП і їх значення у виробництві.

План:

1. Функціональні структури АСУТП з мікро ЕОМ.

2. Види забезпечення АСУТП.

3. Задачі та критерії управління АСУТП.

12/14

2.3

Тема 3. Складання схем автоматизації з використанням мікропроцесорних контролерів.

План:

1. Основні позначення приладів автоматизації на схемах автоматизації.

2. Основні вимоги до графічних креслень.

3. Позначення мікропроцесорних елементів на схемах автоматизації.

14/14

Разом:

78/92

10-15

5. Навчально – методична література

Вид

Назва

1.

Основна

Автоматизация производственных процессов и АСУТП в пищевой промышленности /Под ред. Л.А. Широкова.-М.,1986.-311с.

2.

Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для химических производств: Учебник.-М.,1983.-424с.

3.

Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств: Учеб. пособие.-М.,1982.-295с.

4.

Ладанюк А. П., Трегуб та ін. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості.- Київ:”Аграрна освіта”, 2001. – 222 с.

5.

Стефани Е. П.Основы построения АСУТП:Учеб. пособие.-М.,1982.-352с.

6.

Додаткова

Автоматизация технологических процессов пищевых производств /Под ред. Е. Б.Карпина.-М.,1977.-426с.

7.

Автоматизированные системы управления предприятиями молочной промышленности /Ю. П.Маркин, Б. В.Семенов, Н. П.Лакшин и др.-М.,1977.-271с.

8.

Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы: Справ. пособие/Под ред. Б.Д. Кошарского.-Л.,1976.-485с.

9.

Брусиловский Л. П.,Вайнберг А. Я., Черняков Ф. С.Автоматизированные системы управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности.-М.,1986.-232с.

10.

Брусиловский Л. П., Вайнберг А. Я. Автоматизация технологических процессов производства молочных консервов.-М.,1985.-280с.

11.

Брусиловский Л. П., Вайнберг А. Я. Автоматизация технологических процессов в молочной промышленности.-М.,1978.-344с.

12.

Брусиловский Л. П., Банникова Л. А., Вайнберг А. Я. Управление процессами культивирования микроорганизмов заквасок и молочных продуктов.-М.,1982.-127с.

13.

Вайнберг А. Я. Приборы технологического контроля в молочной промышленности.-М.,1971.-344с.

14.

Воробьева А. И. Основы автоматизации технологических процессов в мясной и молочной промышленности: Учебник для техникумов.-М.,1983.-328с.

15.

Граф В. А., Рогов Н. А., Стегаличев Ю. Г., Фрезоргер А. Л. Автоматизированные системы управления технологическими процессами в мясной и молочной промышленности. – М.,1985.-280с.

16.

Золотин Ю. П. Стерилизованое молоко. М.,1979.-158с.

17.

Клюев А. С., Глазов Б. В., Мингин М. Б., Клюев Ф. А. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля.-М.,1983.-376с.

18

Методична

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с.

19

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 – 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Реферати :

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… – №2"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору