mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна

«Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами»

Галузь знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість модулів

2

Кафедра

Інженерних технологій харчових виробництв

Факультет

Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

78

108

8

Заочна

5

9

8

8

92

108

9

Заочна

5

10

8

8

92

108

10

1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є засвоєння наукових і технологічних основ мікропроцесорних систем управління харчових виробництв.

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— значення застосування мікропроцесорних систем у виробництві, принципи побудови МПСУТП, центральний процесор, пристрої вводу-виводу, пристрої пам’яті, основні мікропроцесори, де застосовуються.

Модуль 2:

— структури мікропроцесорних систем, централізовані і децентралізовані системи, способи та прилади спряження аналогових та цифрових приладів, типи та устрій мікропроцесорних контролерів.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— аналізувати технологічні схеми з точки зору можливості впровадження мікропроцесорних систем, розробляти алгоритми управління, концепції управління, схеми автоматизації з використанням мікропроцесорних контролерів.

Модуль 2:

— аналізувати можливості використання конкретних мікропроцесорних контролерів для конкретних виробництв, програмувати мікропроцесорні контролери типу «Реміконт», «Реміконт» з використанням спеціальних програм типу «SIAM» та «MIKROL».

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

дф/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 семестр

1.

Модуль 1.

Загальні відомості про МСУ.

3

6/4

12/4

40/50

58/58

15-25

Тема 1. Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління.

Тема 2. Устрій та принцип роботи найпростіших мікропроцесорів (МП).

Тема 3. Принципи побудови сучасних МПСУТП.

2.

Модуль 2.

МСУ галузей м’ясної та молочної промисловості.

3

8/4

4/4

38/42

50/50

15-25

Тема 1. Засоби спряження мікро – ЕОМ з об’єктами регулювання та контролю.

Тема 2. Основні напрямки розвитку МПСУТП.

Тема 3. Використання мікропроцесорних контролерів у молочній та м’ясній промисловості.

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

6

14/8

16/8

78/92

108/108

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

8 семестр

1

Модуль 1. Загальні відомості про МСУ.

6/4

Письмовий контроль

3-10

1.1

Тема 1. Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління.

План:

1. Основні поняття та визначення.

2. Перспективність використання мікро — ЕОМ.

3. Структура та елементна база.

2/2

1.2

Тема 2. Устрій та принцип роботи найпростіших мікропроцесорів (МП).

План:

1. Виникнення МП, основні етапи розвитку – 4 покоління МП.

2. Устрій типового МП, основні елементи МП.

3.Область використання МП.

2/1

1.3

Тема 3. Принципи побудови сучасних МПСУТП.

План:

1. Основні принципи побудови, магістрально-модульний принцип.

2. Інформаційно-керуючі обчислювальні системи, програмне забезпечення, задачі, що вирішуються.

2/1

Реферати :

mi band