mi band mi band

Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт – №9

При не збіганні координаційних осей протилежних сторін плану позначення вказаних осей в місцях розбіжності додатково наносять по верхній і/або правій сторонах.

Для окремих елементів, розташованих між координаційними осями основних несучих конструкцій, наносять додаткові осі і позначають їх у вигляді дробу: над межею указують позначення попередньої координаційної осі; під межею – додатковий порядковий номер в межах ділянки між суміжними координаційними осями відповідно до рисунка 18б.

Допускається координаційним осям фахверкових

mi band mi band
колон привласнювати цифрові і буквені позначення протягом позначень осей основних колон без додаткового номера.

Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт

А б

Рисунок 18 – Послідовність цифрових і буквених позначень координаційних осей.

Розділ ІV

ПРАВИЛА ШИФРУВАННЯ кваліфікаційної роботи

При шифруванні кваліфікаційних робіт указують:

– індекс проекту (роботи);

– назву кафедри (початкові літери);

– вид роботи;

– номер студентської групи;

– умовне позначення конструкторського документа.

Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робітМетодичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робітМетодичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робітМетодичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робітМетодичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт КР.ТМЛ і ТМ. Б.11.01.-2. ПЗ

Кодове позначення документа(пояснювальна записка)

Номер студентської групи

Вид роботи (будівництво чи реконструкція)

Назва кафедри

Індекс проекту (роботи)

Індекс проекту (роботи):

Для курсової роботи використовується індекс – КР

Для курсового проекту використовується індекс – КП

Для бакалаврської роботи використовується індекс – БР

Для дипломної роботи використовується індекс – ДР

Для дипломного проекту використовується індекс – ДП

Для магістерської роботи використовується індекс – МР

Назва кафедри:

Кафедри факультету харчових технологій:

Кафедра технології молока та м’яса – ТМЛ і МЯ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв – ІТХВ

Кафедра технології харчування – ТХ

Вид роботи:

Будівництво – Б

Реконструкція – Р

Номер студентської групи:

складається з цифр: перші дві цифри позначають рік вступу до навчального закладу; дві другі цифри позначають номер групи; дві останні цифри позначають номер підгрупи.

Номери студентських груп Заочного факультету складаються з:

Перші дві цифри позначають рік вступу до навчального закладу; дві другі цифри позначають номер групи; дві останні цифри – нулі.

Умовне позначення документу:

Для дипломних проектів (робіт), які виконують студенти факультету харчових технологій, прийняті наступні умовні позначення:

ПЗ – пояснювальна записка; ГП – генеральний план;

ТБ – таблиця; ПТ – план технологічного об’єкту;

ГР – графік; ТП – відомість технічного проекту;

СХ – схема; ТУ – технічні умови.

Приклад 29:

Для студентів очного відділення: КР. ТМЛ і ТМ. Б.11.01.-2. ПЗ

Для студентів заочного відділення: КР. ТМЛ і ТМ. Б.09.01.00. ПЗ

Післямова

Дані методичні рекомендації складені на підставі нормативних документів єдиної системи конструкторської документації, системи проектної документації для будівництва, єдиної системи технологічної документації, системи стандартів інформаційно-бібліографічної документації і державної системи забезпечення єдності вимірювань. Перелік стандартів, які найчастіше застосовуються в учбовій практиці, приведений в додатку К.

Список використаної літератури

1. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України: Навчально-методичний посібник / За ред. Т. Д.Іщенко, І. М.Бендери. – К. : Аграрна освіта, 2006. –256 с.

2. Дипломне та курсове проектування / Д. Г.Войтюк, О. В.Дацишин, В. С.Колісник та ін.; За ред. О. В.Дацишина. – К.: Урожай, 1996. – 192 с.

3. Сборник стандартов единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства.

4. Короев Ю. И. Строительное черчение и рисование : Учебник для строительных специальностей вузов / Ю. И. Короев. – М. : Высш. школа, 1983. – 288 с.

5. Бриллинг Н. С. Черчение : Учеб. пособ. / Н. С.Бриллинг. – М. : Стройиздат, 1989. – 420 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Приклад оформлення титульного аркушу пояснювальної записки курсового проекту (роботи).

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра технології молока і м’яса

Напрям підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

На тему:_____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розробляв студент:___________ _______________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник роботи: ___________ _________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

При захисті роботи отримана оцінка:

Члени комісії: ___________ _________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

___________ _________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

___________ _________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

Реєстраційний номер ___________ від ” “______________ 20__ р.

СУМИ 20_____

Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркушу пояснювальної записки бакалаврської роботи.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Напрям підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

технології молока і м’яса

к. с.-г. н., проф. Машкін М. І.

__________” “_________ 20__ р.

(підпис)

Розрахунково-пояснювальна записка до дипломного проекту:

ТЕХНОЛОГІЯ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ ТА ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК КОВБАСНОГО ЦЕХУ ПОТУЖНІСТЮ 0, 5 Т ВИРОБІВ ЗА ЗМІНУ

___________________________

(шифр)

Розробив студент:___________ ______________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник роботи: ___________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

Консультант:

З охорони праці Та безпеки в надзвичайних ситуаціях

____________________________________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

Нормоконтроль ____________ ______________________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

СУМИ 20 ———

Додаток В

Приклад оформлення титульного аркушу пояснювальної записки дипломного проекту спеціаліста.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

технології молока і м’яса

к. с.-г. н., проф. Машкін М. І.

__________” “_________ 20__ р.

(підпис)

Розрахунково-пояснювальна записка до дипломного проекту:

ПРОЕКТ КОВБАСНОГО ЦЕХУ ПОТУЖНІСТЮ 0, 5 Т ВИРОБІВ ЗА ЗМІНУ

___________________________

(шифр)

Проектував студент:_____________ _______________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник проекту: ____________ _________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

Консультанти:

З охорони праці Та безпеки в надзвичайних ситуаціях

________________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

З економічного обґрунтування____________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П)

Нормоконтроль ________________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

СУМИ 20____

Додаток Г

Приклад оформлення титульного аркушу пояснювальної записки магістерської роботи.

Ви прочитали: "Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт – №9"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору