mi band

Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт — №10

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 8.05170104 — Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

технології молока і м’яса

к. с.-г. н., проф. Машкін М. І.

__________» «_________ 20__ р.

(підпис)

Пояснювальна записка до магістерської роботи:

РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМИ КРОВІ І ІНШИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

___________________________

(шифр)

Розробив студент:___________ ________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник роботи: ___________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

Консультант:

З охорони праці Та безпеки в надзвичайних ситуаціях

_________________________________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

СУМИ 20 ———

Додаток Д

Приклад оформлення завдання до дипломного проекту спеціаліста.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

технології молока і м’яса

к. с.-г. н., проф. Машкін М. І.

__________» «_________ 20__ р.

(підпис)

З А В Д А Н Н Я

На курсовий проект (роботу) студенту

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема проекту (роботи): ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ ТА РОЗРАХУНОК КОВБАСНОГО ЦЕХУ ПОТУЖНІСТЮ 1, 5 Т МЯСНИХ ВИРОБІВ ЗА ЗМІНУ.

Затверджена наказом № _________ від «____» ____________ 20____р.

2. Строк здачі студентом закінченого проекту до «___» ______________ 20___р.

3. Вихідні дані по проекту ______________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.Перелік графічного матеріалу___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Керівник роботи: ___________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

Завдання прийняв до виконання:______________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток Д.1

Приклад оформлення завдання до дипломного проекту спеціаліста.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

технології молока і м’яса

к. с.-г. н., проф. Машкін М. І.

__________» «_________ 20__ р.

(підпис)

З А В Д А Н Н Я

На дипломний проект (роботу) студенту

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема проекту (роботи): ПРОЕКТ КОВБАСНОГО ЦЕХУ ПОТУЖНІСТЮ 0, 5 Т ВИРОБІВ ЗА ЗМІНУ.

Затверджена наказом № _________ від «____» ____________ 20____р.

2. Строк здачі студентом закінченого проекту до «___» ______________ 20___р.

3. Вихідні дані по проекту ______________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.Перелік графічного матеріалу___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Керівник роботи: ___________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

Завдання прийняв до виконання:______________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток Д.2

Приклад оформлення завдання до магістерської роботи.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 8.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

технології молока і м’яса

к. с.-г. н., проф. Машкін М. І.

__________» «_________ 20__ р.

(підпис)

З А В Д А Н Н Я

На магістерську роботу студенту

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи: РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З

ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМИ КРОВІ І ІНШИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

Затверджена наказом № _________ від «____» ____________ 20____р.

2. Строк здачі студентом закінченої роботи до «___» ______________ 20___р.

3. Вихідні дані до роботи ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

mi band