логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт – №4

– використовувати Ломіконт як пристрій верхнього рівня по відношенню до кільця Реміконтів Р – 130;

– організувати передачу цифрової інформації із кільця Реміконтів Р – 130 через Ломіконт в дисплейний контролер Діміконт Д – 110;

– організувати цифровий зв’язок через Ломіконт двох кілець Реміконтів Р – 130;

– включати кольца Реміконтів Р – 130 у склад Л – мережі, будувати багато рівневі ієрархічні Л – мережі з кільцями Реміконтів Р – 130 як «розподілених» елементів.

5.3 Обмін інформацією з ЕОМ.

Ломіконти Л –

110, Л – 112, Л – 120, Л – 122 мають вбудовані засоби для цифрового зв’язку з ЕОМ по каналах з радіальними інтерфейсами ІРПС, ІРПР.

Використовуючи інтерфейсні канали, ЕОМ може передавати Ломіконту або запитувати у нього інформацію. У цифровому зв’язку з ЕОМ Ломіконти є пасивними засобами. Вони лише реагують на зовнішню ініціативу, відповідаючі на інформаційні запити та виконуючі команди, що надходять на зміну встановлених параметрів. Самі Ломіконти не проявляють ініціативи з обміну з ЕОМ – таким ініціатором повинні виступати засоби верхнього рівня.

Засоби верхнього рівня повинні відповідати наступним умовам :

Бути забезпечені апаратурою, яка реалізує цифровий зв’язок з інтерфейсу ІРПС або ІРПР;

Бути забезпечені програмами, які формують потрібні запити і команди, що реалізують протокол інтерфейсного зв’язку з Ломіконтами, приймає і інтерпретують відповіді Ломіконта.

Як пристрій верхнього рівня застосовують Діміконт Д – 110, то ніяка додаткова робота з апаратного оснащення і програмування не потрібна: Діміконт має як апаратуру з інтерфейсом ІРПС, так і необхідні програми. Але ж ці програми розраховані лише на подання інформації на екрані дисплея та на зміну технологічних параметрів у Ломіконті. Для передачі інформації з одного Ломіконта в другий автоматичне коректування параметрів Ломіконта і виконання оптимізаційних розрахунків Діміконти не разраховані. Для виконання таких функцій на верхньому рівні повинні використовувати персональні ЕОМ, а саме ЕСІ841, ЕСІ842, «Іскра – 130» або ІВМ РС/АТ, які мають апаратуру для зв’язку за інтерфейсом ІРПС.

Після закінчення тестування на екрані пульта індукується надпис «ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ» в разі знаходження помилки, або «ТЕСТ ПРОШЕЛ» при успішному завершені тестування.

5.4. Тестування каналів зв’язку за ІРПС.

Для тестування каналу зв’язку за інтерфейсом ІРПС (модулі МУС2 та МИС2) потрібно зв’язати логічний канал КЛО з тестованним фізичним каналом. Для цього використовуються клавіши на модулі МИС2. Якщо тестується канал модуля МУС2, то клавіші на модулі МИС2 повинні бути віджаті.

При роботі пульту в режимі зв’язку з Ломіконтом неперервно контролюється працездатність каналу зв’язку. При пошкодженні каналу на екрані з’явиться повідомлення «НЕТ СВЯЗИ».

6. Програма самодіагностики та режим „НЕИСПРАВНОСИТЬ”.

У процесі функціювання Ломіконту здійснюється неперервна програмна само діагностика.

Кожне з пошкоджень класифікується Ломіконтом як «ОТКАЗ» або «ОШИБКА» та викликає відповідну сигналізацію на модулі МУС2. В дубльованих моделях Ломіконту «ОТКАЗ» викликає перехід на резервний комплект апаратури. Крім того, на пульті начинає блимати індикатор «НП» (пошкодження), та включається перервний звуковий сигнал. При натискуванні клавіші «НП» (режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» індукується список пошкоджень, наприклад:

________________________

КОД = 22 ПАРАМ = 03

КОД = 13 ПАРАМ = 00

________________________

В таблиці наведено типи, коди та параметри пошкоджень. Там же, в графі «Кл», наведено класифікацію пошкоджень:

«От» означає «ОТКАЗ», «Ош» – «ОШИБКА». В графі «Пер» «Да» означає що ломіконт при виявлені помилки автоматично перейде до режиму «ОСТАНОВ», «Нет» – залишиться в режимі «ПУСК».

Два типи «ОТКАЗ», які знаходяться системою програмної само діагностики, а саме пошкодження ПЗУ2 та пошкодження системної пам’яті, не дозволяють Ломіконту нормально функціонувати ні в одному із режимів та, зокрема, не дозволяють увійти до режиму «НЕИСПРАВНОСТЬ».

При виявлені такого пошкодження Ломіконт закінчує управління об’єктом та «примусово», незалежно від режиму, в якому він знаходиться індукує на екрані пульта надпис, наприклад:

«НЕИСПР. ОЗУ 3» або «НЕИСПР. ПЗУ В».

При цьому пульт має бути зв’язаним з Ломіконтом через модуль МУС2.

Цифра (від 0 до 9) або одна з латинських букв (А, В, С, Д, Е, F) вказують шістнадцятирічний умовний номер мікросхеми пам’яті.

Якщо системна пам’ять дубльована, то умовний номер пошкодженої мікросхеми відноситься до модуля ОЗУ4.7, на якому перемичка встановлена в положення «ОСНОВНОЙ».

Запитання для самоперевірки

1. Яке призначення Ломіконту?

2. Як розуміти, що Ломіконт проектно-компонуємий виріб?

3. які моделі Ломіконтів випускаються і чим вони відрізняються?

4. Вкожіть основні функціональні можливості Ломіконту.

5. вкажіть кількість і технічні характеристики „входів” Ломіконту.

6. Вкажіть кількість і технічні характеристики „виходів” Ломіконту.

7. Як Ломіконт можна підключити до ЕОМ верхнього рівня, або передати інформацію з нього на дисплей або друкарський пристрій?

8. Які основні елементи входять до базового комплекту?

9. Які основні елементи входять до складу Ломіконту?

10. Які модулі відносяться до пристроїв зв’язку з об’єктом?

11. які модулі відносяться до пристроїв цифрового зв’язку?

12. Що входить до складу пристроїв оперативного управління Ломіконту?

13. Вкажіть призначення модуля МКС.

14. Які типи дискретних змінних використовуються у Ломіконті і як вони позначаються?

15. Як позначаються аналогічні змінні і в яких межах вони можуть змінюватися?

16. яка кількість таймерів використовується у Ломіконті і як вони підрозділяються?

17. В яких межах можуть змінюватися імпульсні виходи?

18. Які типи констант використовуються в МІКРОЛІ?

19. розкрийте поняття „арифметичного виразу” в МІКРОЛІ.

20. Для чого використовується „блокування змінних” у МІКРОЛІ?

21. Які оператори використовуються у МІКРОЛІ?

22. Для чого використовуються „технологічні повідомлення”?

23. Як відбувається перетворення інформації у Ломіконті?

24. Як будується прогограма користувача?

25. Яке призначення бібліотеки алгоритмів Ломіконту?

26. яка різниця між логічними і фізичними каналами зв’язку?

27. Які основні режими використовуються у Ломіконті?

28. Які основні під режими використовуються у режимі „ПРОГРАММИРОВАНИЕ”?

29. Яке призначення „технологічної клавіатури”?

30. Яке призначення таймер-генераторів?

31. Які спец символи використовуються при вводі фрагменту, який має технологічне повідомлення, їх призначення?

32. Як заповнити паспорт алгоритма7

33. З яких предметів складається режим „ПУСК” та їх призначення?

34. Як використовується при аналізі виконання ПрК точка зупинки?

35. Чим можна організувати при налагодженні програми покрокове виконання ПрК?

36. Для чого існує „галузь змінних коефіцієнтів”?

37. Як можна визначити середній час циклу виконання ПрК?

38. Для чого використовується режим „НАСТРОЮВАННЯ”?

39. Як можна організувати копіювання ПрК?

40. Як проводиться тестування Ломіконту?

41. Як функціонує програма само діагностики Ломіконту?

Список рекомендованої літератури.

Вид

Назва

1.

Основна

Балашов Е. П.,.Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы: Учеб. пособ. для вузов/Под ред. В. Б. Смолова – М.:

Радио и связь Л981. 328с.

2.

Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. -.Л.: Энергоиздат» 1986-208с.

3.

Микропроцессоры: В 3-х кн. Под ред. Л. Н. Преснухина. – М.:

Высш. шк., 1986. -495,383,402с.

4.

Додаткова

Брусиловский JL П., Вайнберг А. Я. , Черняков Ф. С. Системы автоматического управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности. – М. : Агропромиздат, .1986. -351с.

5.

Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М-: НИИ Тешюприбор» 1986. -33с.

6.

Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы. /Под ред. В. В. Солодовникова. – М.: Высш. шк.»І991. -254с.

7.

Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р-100: ГСП. Отраслевой каталог – вып. 13» .14. – М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроения* 1985. -87с.

8.

Микропроцессорные системы автоматического управления/Под ред. Б. А. Бесекерского. – Л.”. Машиностроение» 1988. -364с.

9.

Методичні вказівки до СРС “Вивчення мікропроцесорного контролера Ломіконт” для студ. всіх форм навчання/Упорядн. I. и. Ельперін» А. С. Карнаух, Е. Л. Календро. – К.: КТІХП» 1992. -67с.

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………………………………..4

1. Призначення та галузь застосування……………………………………………..4

2. Функціональні можливості……………………………………………………………5

3. Технічні характеристики………………………………………………………………..6

4. Склад і структура Ломіконту………………………………………………………….8

4.1. Перелік і призначення основних єлементів…………………………………..8

4.2. Пульт контролера………………………………………………………………………12

5. Обмін цифровою інформацією із зовнішніми пристроями…………….13

5.1 Фізичні та логічні канали обміну цифровою інформацією…………..13

5.2 Цифровий зв’язок між Ломіконтами (Л – мережа)………………………14

5.3 Обмін інформацією з ЕОМ…………………………………………………………15

5.4. Тестування каналів зв’язку за ІРПС…………………………………………..16

6. Програма самодіагностики та режим „Неисправность”…………………16

7.Список рекомендованої літератури………………………………………………..19

Максимов Федір Євгенійович

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОНЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

Практичних занять на тему

„Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”

Для студентів 4 курсу спеціальностей

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки мЯса”,

6.091709„Технологія зберігання, консервування та переробки молока”

Денної і заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2008р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №

Реферати :

Ви прочитали: "логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт – №4"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору