mi band mi band

Інвентаризація

Тема 7. Інвентаризація

7.1. Завдання інвентаризації, її значення та види

7.2. Порядок проведення і оформлення інвентаризації

7.3. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку

1. Огляд теми:

Види інвентаризації та порядок її проведення.

2. Типові завдання:

Дати відповіді на такі питання:

1. Яка необхідність проведення інвентаризації?

2. Які є види інвентаризації?

3. У які документи заносяться результати інвентаризації?

4. У чому суть та значення інвентаризації?

5.

mi band mi band
Коли проведення інвентаризації є обов’язковим?

6. Хто входе до складу інвентаризаційної комісії?

7. На яких рахунках відображаються нестачі і надлишки?

3. Література:

Бондарь В. П., Петренко Н. И., Кузьмин Дм. Л. Вопросы инвентаризации в экономической литературе:Учебное пособие. – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 868 с.

Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опорний конспект лекцій / укл. : В. Г.Горєлкін, С. Я.Король. – К : КНТЕУ, 2009. – 63 с.

Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф Ф. Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 224 с.

Дзюба Н. Громадське харчування: від документообігу до обліку.//Податки та бухгалтерський облік.– 7 серпня 2008 р.-№63.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Кузнецов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 320 с.

Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. – Суми : Ун. кн., 2010. – 128 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Сергеєв Ю. Г., Михайлов М. Г., Школьна В. В. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»/Суми, 2011 р., 21 стор, бібл. 66.

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І. Й. Яремко. – Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.

Реферати :

Ви прочитали: "Інвентаризація"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору