mi band

АНОТАЦІЯ Бухгалтерський облік у ресторанному… — №1

АНОТАЦІЯ

Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві

Підготував: Сергеєв Юрій Геннадійович, старший викладач

Кількість годин

Всього: 108

Лекцій: 14

ЛПЗ: 16

СРС: 78

Контроль знань: залік

Анотація дисципліни: Дисципліна «Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві» розрахована на студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальність «Технологія харчування» освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і є однією з основних серед професійно-орієнтованих.

Зміст дисципліни: загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни; предмет і метод бухгалтерського обліку; бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства; система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація; оцінка і калькуляція; методологія обліку основних господарських процесів; інвентаризація на підприємствах ресторанного бізнесу.

Вивчення дисципліни ґрунтується на раніше засвоєних знаннях з фундаментальних та ряду спеціальних дисциплін, зокрема «Основи економічної теорії», «Економіка харчових підприємств» та інші, і здійснюється відповідно до вимог освітньо-професійних програм. При цьому студенти ознайомлюються з новими законодавчими і нормативними документами, які регламентують питання облікових робіт і виробничо-фінансової діяльності закладів ресторанного господарства, систематично слідкують за інформацією в періодичних виданнях.

Мета: вивчення організації обліку у різних господарських формуваннях ресторанного господарства, опанування методики бухгалтерського обліку та впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи вітчизняних закладів ресторанного бізнесу, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця – бакалавра харчових технологій як активного і компетентного учасника управлінської команди.

Зміст курсу:

Модуль 1. Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Тема 3. Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація

Модуль 2. Методологічні особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

Тема 5. Оцінка і калькуляція

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів

Тема 7. Інвентаризація

Модуль 1. Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

Студент повинен:

Знати: основний зміст курсу і зв’язок з іншими дисциплінами; види обліку; вимірники, що застосовуються в обліку; завдання та функції бухгалтерського обліку; історію виникнення та розвитку господарського обліку; загальну характеристику предмета бухгалтерського обліку; поняття «господарські засоби підприємства», їх характеристику та класифікацію; сутність і призначення джерел надходження та формування господарських засобів, їх класифікацію; господарські процеси; метод бухгалтерського обліку та характеристику основних його елементів; поняття і види балансів; зміст і будову бухгалтерського балансу; типи змін балансу під впливом господарських операцій; значення балансової інформації для управління закладами ресторанного бізнесу та аналізу їх фінансового стану; сутність, призначення та побудову бухгалтерських рахунків; класифікацію бухгалтерських рахунків; сутність подвійного запису та його значення; методику узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку;

Вміти: орієнтуватися в видах обліку; застосовувати на практиці вимірники бухгалтерського обліку; формувати завдання та функції обліку у ресторанному господарстві; проводити порівняльний аналіз етапів формування та розвитку господарського обліку; визначати предмет обліку, сутність господарських засобів закладів ресторанного господарства та здійснювати їх класифікацію; визначати джерела надходження і формування господарських засобів та здійснювати їх класифікацію; використовувати на практиці елементи методу бухгалтерського обліку; формувати баланс закладів ресторанного бізнесу; визначати та відображати типи змін балансу під впливом господарських операцій; проводити достовірне відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, здійснювати їх класифікацію, використовувати методику подвійного запису для визначення кореспонденції рахунків з використанням синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків, узагальнювати дані поточного бухгалтерського обліку;

Модуль 2. Методологічні особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

Студент повинен:

Знати: поняття оцінки як системи вартісного виміру; порядок калькуляції в системі бухгалтерського обліку; порядок обліку процесу постачання; обліку процесу виробництва; калькуляції собівартості продукції і порядок закриття рахунків обліку виробництва; обліку процесу реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг; завдання інвентаризації, її значення та види; порядок проведення і оформлення інвентаризації; порядок та методику відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

Вміти: здійснювати оцінку матеріальних цінностей та калькуляцію в закладах громадського харчування; здійснювати облік процесу постачання, процесу виробництва, процесу реалізації, процесу калькулювання собівартості виготовлених блюд та проводити процедуру закриття рахунків; здійснювати інвентаризацію у закладах ресторанного харчування та відображати результати в бухгалтерському обліку.

Література:

Основна:

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Методичні рекомендації про впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування та побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157.

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 01.06.2000 р. № 1776-III.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Про податок на прибуток підприємств: Закон України у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Додаткова:

Атамас, П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. -2-е вид. / Атамас П. Й. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 392 с.

Бухгалтерський облік (загальна частина) : навчальний посібник / Бачинський В. І. та інш. — Львів : Магнолія-2006, 2010. — 319 с.

Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опорний конспект лекцій / укл. : В. Г.Горєлкін, С. Я.Король. — К : КНТЕУ, 2009. — 63 с.

Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.- практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.

Дзюба Н. Громадське харчування: від документообігу до обліку.//Податки та бухгалтерський облік.– 7 серпня 2008 р.-№63.

Реферати :

Вам буде цікаво:

mi band