mi band

АНОТАЦІЯ Бухгалтерський облік у ресторанному… — №2

Дзюба Н. Особливості обліку в закладах ресторанного господарства.//Податки та бухгалтерський облік.–2007.-№71. – с.10-18.

Дзюба Н. Ціноутворення та документообіг у громадському харчуванні.//Податки та бухгалтерський облік.– 16 липня 2007 р.-№57.

Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення : Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

Кузнецов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 320 с.

Куцик П. О. Бухгалтерський облік у торговлі та ресторанному господарстві: навч. посіб./ П. О.Куцик, Л. І.Коваль, Ф. Ф.Макарук.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 504 с.

Михайлов М. Г., Глушаченко А. І., Гончар В. П., Болмат Г. А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред. професора Михайлова М. Г.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 – 248 с.

Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. — Суми : Ун. кн., 2010. — 128 с.

Перетятко, Т. И..Основы калькуляции и учета в общественном питании: учеб. пособ. / Т. И. Перетятко. — 7-е изд. перераб. и доп. — М. : Дашков и К, 2010. — 232 с.

Савченко В. М., Смірнова Н. В. Особливості формування фінансових результатів на підприємствах громадського харчування // Наукові праці КДТУ. Економічні науки. – Кіровоград: КДТУ, 2002. — Вип. 3. – С. 202-207 (Особистий внесок — обґрунтування варіантів формування собі — вартості та фінансових результатів підприємств ресторанного господарства в залежності від поєднання функцій діяльності).

Сергеєв Ю. Г. Особливості обліку у ресторанному бізнесі / Ю. Г.Сергеєв // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспирантів та студентів Сумського НАУ (28-29 жовтня 2010 р.). – Суми Видавництво «Довкілля», 2010. – С.123.

Сергеєв Ю. Г. Оцінка та калькуляція у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / Ю. Г.Сергеєв // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (2-29 квітня 2011 р.) – В 3 т./Т. І. – Суми, 2011. – С. 304. – Режим доступу: http://www. snau/images/site/nauka/konfer/04_2011_1.pdf

Сергеєв Ю. Г. Системний підхід та фактори впливу на кінцевий розмір ціни // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т. І. – Суми: Видавництво „Довкілля”, 2008. – с.178-179.

Сергеєв Ю. Г. Теоретичні аспекти обліку доходів підприємства / Актуальні питання економічних наук в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених: у 2-х томах, м. Львів, 1-2 квітня 2011 р. – Львів: Львівська економічна фундація, 2011. – Т. ІІ. – с. 92-94.

Смірнова Н. В. Облікові моделі в громадському харчуванні // Вісник соціально-економічних досліджень / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ, 2005. – Вип. 19 . — С. 307-313.

Смірнова Н. В. Облікові моделі в ресторанному бізнесі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Збірник наукових праць. – Харків: ХДУХТ, 2006 р. – Ч. 1. – С. 80-92.

Смірнова Н. В. Удосконалення методики обліку в закладах громадського харчування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – Київ: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2006. — Вип. 7(62)–8(63). – С. 105-109.

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І. Й. Яремко. — Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.

Методична:

Бондарь В. П., Петренко Н. И., Кузьмин Дм. Л. Вопросы инвентаризации в экономической литературе:Учебное пособие. – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 868 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф Ф. Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 224 с.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Методичні рекомендації про впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування та побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157.

Михайлов М. Г., Полятикіна Л. І., Славкова О. П. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – с.5-240.

Ніколаєнко В. Громадське харчування: організація роботи, документальне оформлення, облік.// Бухгалтерія торговельного підприємства: від А до Я. – 2005. — №16.

Порядок проведення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затверджений постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833.

Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби на підприємствах громадського харчування, затверджений наказом Міністерства економіки України від 25.09.2000 р. № 210.

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219.

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою КМУ від 30.07.96 р. № 854.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою КМУ від 30.07.96 р. № 854.

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки від 11.07.2003 р. № 185.

Сергеєв Ю. Г. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / М. Г.Михайлов, Ю. Г.Сергеєв, В. В.Школьна / – Суми, 2011. – 21 с.

Сергеєв Ю. Г., Михайлов М. Г., Школьна В. В. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»/Суми, 2011 р., 21 стор, бібл. 66.

Реферати :

Вам буде цікаво:

mi band