mi band

Вступ методика технологічних розрахунків технологічні схеми

ЛПЗ 1

Тема: Вступ. Методика технологічних розрахунків. Технологічні схеми.

Мета роботи:Отримати знання та навички методик технологічних розрахунків та опанувати навики складання технологічних схем.

Технологічна частина проекту є основною, якій підпорядковуються всі складові частини проекту (архітектурна, будівельна тощо).

Технологічні розрахунки виконуються після техніко-економічного обґрунтування будівництва, реконструкції або розширення любого виробництва. Вони є основою проектування технологічних процесів, їх зміст і послідовність виконання визначаються специфікою технологічної схеми, яка проектується.

Так, при проектуванні цехів з переробки худоби і продуктів забою розрахунки виконуються в такій послідовності:

Розрахунок сировини і готової продукції;

Розрахунок допоміжних матеріалів і тари;

Опис технологічних схем;

Розрахунок обладнання;

Розрахунок площ за питомими нормативами, потім проводять компонування цехів із розташуванням обладнання, після компонування складають специфікацію обладнання, визначають витрати по кожному цеху;

Розрахунок робочої сили:

Технологічні розрахунки (витрати води, пару, електроенергії, газу, стиснутого повітря на технологічні потреби);

Розрахунок техніко-економічних показників.

Проектування технологічних процесів ковбасного і консервного виробництв починається із вибору асортименту готової продукції, після чого технологічні розробки виконуються в такій же послідовності, як вказано вище.

Технологічні розрахунки цехів виконують на підставі завдання_на_проектування, яке може бути складено як за кількістю сировини, що переробляється, так і за об’ємом продукції, що випускається.

Метою технологічних розрахунківЄ отримання вихідних даних для виконання технічного проекту.

Основою кожного проекту є технологія. Основними і загальними вимогами, що висуваються до технологічної схеми м’ясного виробництва, що проектується, є наступні:

1. комплексна переробка сировини і відходів;

2. найстисліші шляхи переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

3. відсутність перетинання виробничих потоків і транспортних операцій;

4. можливість зміни, розширення або доповнення технологічних схем;

5. випуск продукції високої якості з мінімальними витратами.

Крім вказаних факторів, що забезпечують найбільш раціональну і ефективну технологію виробництва, слід враховувати і можливість використання покращених архітектурних, планіровочних і об’ємно-компоновочних рішень.

Технологічну схему забою худоби, свиней вибирають з урахуванням кількості сировини і виду худоби, свиней, що переробляються, і наступних вимог, що висуваються до проектованої схеми:

1. забезпечення комплексної переробки всіх видів сировини;

2. переробки сировини різної якості;

3. мінімальні терміни переробки;

4. максимальне використання сировини;

5. забезпечення покращання якості готової продукції;

6. використання високо продуктивного обладнання;

7. скорочення числа допоміжних і транспортних операцій;

8. використання нових способів їх виконання;

9. мінімальні витрати на виробництво;

10. максимальна механізація транспортних операцій.

Вибір технологічної схеми повинен бути обґрунтований цифровими даними із вказанням літературних джерел або розрахунком економічної ефективності. Оскільки в більшості випадків зміни в технологічних схемах пов’язані із використанням обладнання, то розрахунок економічної ефективності слід поєднувати із розрахунком ефективності запланованого типу обладнання.

В залежності від типу обладнання і наявності необхідних даних для розрахунків, економічна доцільність вибору відображається в наступному:

1) ріст продуктивності праці;

2) вартість обробки одиниці продукції (сировини) і капітальних витрат на неї, виключаючи вартість виробничого приміщення і обладнання, в тому числі його монтаж;

3) термін окупності обладнання, яке встановлюється.

Завдання 1. Ознайомитись з методиками технологічних розрахунків мясопереробних виробництв.

Завдання 2. Ознайомитись з методикою складання технологічних схем мясопереробних виробництв.

Питання для закріплення та самоконтролю:

Що є основною, якій підпорядковуються всі складові частини проекту? Що є є основою проектування технологічних процесів? В якій послідовності при проектуванні цехів переробки худоби і продуктів забою виконуються розрахунки? З чого починається проектування технологічних процесів ковбасного і консервного виробництв? На підставі чого виконують технологічні розрахунки цехів? Що є метою технологічних розрахунків? Що є основою кожного проекту? Які вимоги висуваються до проектованої схеми? Чим повинен бути обґрунтований вибір технологічної схеми? В чому виражається економічна доцільність вибору технологічної схеми?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

mi band