Внтп – апк -260перша частина – №2

– Закон України про відходи № 187/98 – ВР від 05. 03. 1998 р.

– Водний кодекс України

– ДБН А.2.2 – 1-2003 Державні будівельні норми України. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН Б.2.4 – 3 – 95 Державні будівельні норми України Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

– ДБН В.1.1-7-2002 Державні будівельні норми України Захист від пожежі

Пожежна безпека об’єктів будівництва

– НАПБ А.01.001 – 2004 Правила пожежної

безпеки в Україні

– ДСН 3.3.6.037 – 99 Державні санітарні норми Санітарні норми виробничого шуму,

Ультразвуку та інфразвуку

– Санитарные правила для предприятий мясной промышленности № 3238 – 85

– ДСП 201 – 97 Державні санітарні правила з охорони атмосферного повітря

Населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

– СанПиН 4630 – 88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от

Загрязнений

– СанПиН 42 – 128 – 4433 – 87 Санитарные нормы допустимых концентраций

Химических веществ в почве

– СНиП 2.04.01 – 85 Строительные нормы и правила Внутренний водопровод и канализация зданий;

– СНиП 2.04.02 – 85 Строительные нормы и правила Водоснабжение. Наружные

Сети и сооружения

– СНиП 2.09.02 – 85 Строительные нормы и правила Производственные здания

– СНиП 2.09.04 – 87 Административные и бытовые здания

– Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів,

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173

– ГОСТ 12.1.005 – 88 ССБТ Общие санитарно – гигиенические требования

К воздуху рабочей зоны

– ГОСТ 2874 – 82 Вода питьевая Гигиенические требования и контроль за

Качеством

– НАПБ Б.07.005 – 86 ОНТП 24-86 Общесоюзные нормы технологического

Проектирования Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

– ВНТП СГіП 46- 9.94 Відомчі норми технологічного проектування. Система видалення, обробки, підготовки та використання гною

– ВНТП СГіП 46.17 – 7.98 Відомчі норми технологічного проектування. Ветеринарні підприємства

– Правила техніки безпеки при ек­сплуатації електроустановок споживачів (ПТБ)

– Методичні вказівки по забезпе­ченню при проектуванні нормативних рівнів надійності електропостачання сільськогоспо­дарських споживачів (М., 1986)

– ДНАОП 1.8.20 – 1.07 – 99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою

Та первинної обробки тваринницької сировини, Держнаглядохоронпраці України

– ДНАОП 1.8.20 – 1.06 – 99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних

Цехів Держнаглядохоронпраці України

– РД 34.21.122 – 87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

– Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників м’ясної та молочної промисловості

– ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

– НАПБ Б.03.001 – 2004 Норми належності вогнегасників

– Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року №554 “Про перелік

Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”

– Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне

Повітря різними виробництвами, том 3, Донецьк – 2004 р.

– Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы

Химическими веществами, Москва, 1987

– Сборник “Технологические инструкции по производству полукопченых, варено –

Копченых и сырокопченых колбас”, Москва, 1987 та інші технологічні інструкції;

– Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин та ветеринарно – санітарної експертизи м’яса та м’ясопродуктів, наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.06.2002 року № 28

– Постанова Ради (ЕЕС) № 2777/75 від 29 жовтня 1975 року про спільну організацію ринку м’яса свійської птиці;

– Постанова Ради (ЕЕС) № 2759/75 від 29 жовтня 1975 року про спільну організацію ринку свинини;

– Постанова Ради (ЄС) № 1254/1999 від 17 травня 1999 року про спільну організацію ринку яловичини та телятини;

– Постанова Ради (ЕЕС) № 2777/75 від 29 жовтня 1975 року про спільну організацію ринку м’яса свійської птиці.

– Директива Ради 64/432/ЕЕС від 26 червня 1964 року про санітарний стан тварин, що впливає на торгівлю великою рогатою худобою та свинями в Співтоваристві;

– Директива Ради 64/433/ЕЕС від 26 червня 1964 року щодо санітарних умов виробництва та розміщення на ринку свіжого м’яса;

– Директива Ради 71/118/ЕЕС від 15 лютого 1971 року про санітарні умови, що впливають на торгівлю свіжим м’ясом свійської птиці;

– Директива Ради 72/461/ЕЕС від 12 грудня 1972 року про санітарні умови, що впливають на торгівлю свіжим м’ясом у Співтоваристві;

– Директива Ради 77/99/ЕЕС від 21 грудня 1976 року про санітарні умови, що впливають на торгівлю м’ясними продуктами у Співтоваристві;

– Директива Ради 80/215/ЕЕС від 22 січня 1980 року про санітарний стан тварин, що впливає на торгівлю м’ясними продуктами у Співтоваристві;

– Директива Ради 93/119/ЄС від 22 грудня 1993 року про захист тварин під час їхнього забою;

– Директива Ради 91/497/ЕЕС від 29 липня 1991, яка змінює та оновлює Директиву 64/433/ЕЕС і змінює Директиву 72/462/ ЕЕС щодо медико – санітарних проблем у сфері торгівлі свіжим м’ясом у межах Співтовариства з метою їх поширення на виробництво та розміщення на ринку свіжого м’яса;

– Директива Ради 94/65/ЄС від 14 грудня 1994 року, яка встановлює вимоги, застосовані до виробництва та розміщення на ринку січеного м’яса і м’ясних виробів;

– Директива Ради 93/43/ЕЕС від 14 липня 1993 року щодо гігієни харчових продуктів.

3 ОПТИМАЛЬНІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

3.1 Виробничі потужності підприємств визначаються максимально можливим випуском готової продукції в заданому асортименті за одиницю часу при повному використанні продуктивності вста­новленого провідного обладнання і складських приміщень.

3.2 Для підприємств м’ясної промисловості за одиницю часу для визначення виробничих потужностей приймати 8-годинну робочу зміну.

3.3 Оптимальні потужності підприємств наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування

Підприємств, цехів

Потужність підприємства з виробництва

М’яса худоби, т за зміну

Ковбасних виробів, т за зміну

Консервів,

Туб за зміну

Холодильник, т умовної ємності

1 М’ясокомбінати

1.1М’ясокомбінати ве-

Ликої потужності

Те саме

-“-

-“-

-“-

1.2 М’ясокомбінати /цех/

Малої потужності

Те саме

-“-

10*

З0*

50*

100*

1,0

3

5

1,0

3,0

5,0

10,0

0,7

1,5

3,0

0,8

1,5

2,0

400

1200

2000

4000

5,0

30,0

50,0

2 М’ясопереробний завод

Те саме

– ” –

3 Цех по виробництву м’ясних консервів

Те саме

– ” –

4 Цех з переробки птиці

Те саме

5 Цех переробки кролів

20**

40**

90**

Ви прочитали: "Внтп – апк -260перша частина – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору