mi band

Вивчення обладнання для перемішування

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 – 4 Год.

ТЕМА: Технологічні розрахунки подрібнювачів: вовчків, шпигорізок, колоїдних млинів.

1. МЕТА: Навчитись розраховувати обладнання для подрібнювання.

ОБЛАДНАННЯ: вовчки, шпигорізки, колоїдні млини.

2. Типове завдання.

Розрахунок пРодуктивності вовчка.

Продуктивність вовчків як машин безперервної дії можна визначити за пропускною здатністю ріжучих механізмів або по ріжучій здатності подрібнюю чого механізму. Метод розрахунку вибирають відповідно до конструктивної схеми вовчка.

Продуктивність вовчка Q, кг/с

Q = F0N0 R J ,

Де F0 – сумарна площа отворів у першій прийомній ножовій решітці, м2;

N0 – швидкість просування продукту через отвір перших ножових решіток, м/с;

R – щільність продукту, кг/м3;

J – коефіцієнт використання площі отворів перших ножових решіток (j = 0,7 – 0,8)

Розрахунок пРодуктивності кутера.

Продуктивність кутера періодичної дії Q, кг/с

Вивчення обладнання для перемішуванняВивчення обладнання для перемішування,

Де m – маса сировини, що завантажується, кг;

T – тривалість повного циклу обробки, с;

V – геометричний об’єм чаші, м3;

j – коефіцієнт завантаження чаші (j = 0,6 – 0,7)

r – щільність фаршу, кг/м3 (r = 900 кг/м3)

tз – час завантаження фаршу в чашу кутера, с;

tо – час подрібнення і перемішування сировини, с;

tв – час вивантаження фаршу, с.

3. Питання для закріплення та самоконтролю.

Назвіть способи подрібнення м’яса. Назвіть вимоги до машини для подрібнення м’яса. Надайте схеми машин для пластування шпику. Шпигорізки, класифікація, будова та принцип дії. Будова та принцип дії вовчків. Охарактеризуйте основні схеми вовчків. Як визначити продуктивність вовчка? Кутер, призначення та принцип дії. Як визначити продуктивність кутера? Надайте класифікацію подрібнювачів фаршу. Будова та принцип дії колоїдного млина.

4. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.-М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса. — М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

mi band