mi band mi band

Вимоги до виконання та оформлення контрольних робіт

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

При вивченні дисципліни «Мікробіологія молока та молочних продуктів» студентами денної та заочної форми навчання виконуються дві контрольні роботи. При виконанні контрольної роботи студенти повинні чітко, локанічно, стисло, в той же час вичерпно відповідати на поставлені контрольні запитання. Не слід переписувати один підручник. Робота повинна свідчити про самостійне вивчення кількох літературних джерел. Необхідно творчо підходить до викладення

mi band mi band
вивченого матеріалу. Слід вибирати головне з тексту і будувати в логічній послідовності головну думку.

Під час виконання та оформлення контрольних робіт студенти повинні дотримуватися таких вимог:

1. Контрольна робота з дисципліни “Мікробіологія молока і молочних продуктів” виконується у встановлені навчальним графіком терміни.

2. контрольна робота виконується виключно Державною мовою.

3. контрольна робота Пишеться від руки акуратним і розбірливим почерком синьою чи чорною пастою на стандартних білих аркушах формату А4 (210 х 297 мм) без помилок та виправлень з полями для зауваження рецензента. Рисунки та графіки виконуються чорною пастою від руки. Сторінки повинні бути пронумеровані.

4. Титульний лист оформлюється згідно з додатком А, на якому студент вказує  номер контрольної роботи (№1 чи №2), назву предмету, прізвище, ім’я, по-батькові студента та посаду і прізвище, ім’я, по-батькові викладача, що перевірив контрольну роботу.

5. На другому листі вказуються номер варіанту контрольної роботи та перелік питань.

6. Список використаних літературних джерел наводиться в кінці контрольної роботи в алфавітному порядку і мусить нараховувати не менше 3-5 найменувань. Порядок оформлення списку літературних джерел наведений в додатку Б.

7. Скорочення в тексті за винятком загальноприйнятих (°С, °Т,  %, ДСТУ, р.,  с.-г., тощо ) не допускаються.

8. Об’єм кожної контрольної роботи не повинен перевищувати 3 – 5  аркушів.

9. В кінці контрольної роботи ставиться дата виконання роботи і особистий підпис студента.

10. Після написання контрольної роботи, вона здається викладачу на перевірку. По результатам перевірки контрольна робота оцінюється і зараховується або повертається на виправлення недоліків і доопрацювання.

11. Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати окремі питання, якщо це потребує рецензія. Після доопрацювання контрольна робота знову повертається на перевірку викладачу.

12. Якість контрольної роботи оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно дані відповіді на поставлені питання; в якій мірі використана рекомендована література.

Ви прочитали: "Вимоги до виконання та оформлення контрольних робіт"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору