Варіанти контрольних завдань

1. Варіанти контрольних завдань

1. Предмет „Охорона праці”, його складові частини.

2. Основні положення та зміст розділів Закону України „Про охорону праці”.

3. Основні законодавчі акти з охорони праці.

4. Історичні етапи розвитку науки „Охорона праці”.

5. Гарантії прав громадян на охорону праці

6. Основні положення та зміст Кодексу законів про працю..

7. Нормативні документи по охороні праці: стандарти, правила, норми, інструкції.

8. Принципи побудови стандартів безпеки праці (ССБП).

9. Задачі управління

охороною праці. (Розкрити на прикладі підприємства). Служба охорони праці об’єднання підприємств.

10. Організація робіт з охорони праці будівельної організації.

11. Розкрити сутність управління охороною праці місцевими органами самоуправління (на прикладі місць вашого проживання).

12. Роль та значення профспілок у вирішенні питань охорони праці.

13. Загальні положення охорони праці неповнолітніх.

14. Загальні положення охорони праці жінок.

15. Види відповідальності за порушення законодавчих і нормативних документів з охорони праці.

16. Нагляд і контроль за виконанням законів, норм, правил, стандартів по охороні праці.

17. Державний нагляд за охороною праці.

18. Громадський нагляд за охороною праці.

19. Дайте характеристику доцільності триступеневого контролю за охороною праці.

20. Оперативний контроль за охороною праці.

21. Планування заходів з охорони праці. (Наведіть приклади по підприємству).

22. Права та обов’язки керівників та спеціалістів, що стосується охорони праці

23. Права та обов’язки інженера з охорони праці, його зв’язок з головними спеціалістами.

24. Дайте оцінку роботи служби охорони праці підприємства

25. Форми стимулювання робіт по охороні праці (навести приклад по підприємству).

26. Порядок проведення обліку та складання звітності по охороні праці.

27. Фінансування заходів по охороні праці. Розкрити сутність фінансування на підприємстві.

28. Порядок укладання та зміст колективного договору.

29. Зміст розділу „Охорона праці” в колективному договорі.

30. Порядок дкржавного соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

31. Охарактеризуйте порядок проведення атестації робочих місць.

32. Зміст медико-профілактичних заходів по охороні праці.

33. Організація навчання з питань охорони праці.

34. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці.

35. Навчання керівників та спеціалістів з питань охорони праці.

36. Обґрунтуйте порядок та зміст проведення вступного інструктажу.

37. Обґрунтуйте порядок та зміст проведення первинного інструктажу.

38. Обґрунтуйте порядок та зміст проведення повторного інструктажу.

39. Обґрунтуйте порядок та зміст проведення цільового інструктажу.

40. Обгрунтуйте порядок та зміст проведення позапланового інструктажу.

41. Порядок розробки та зміст інструкції по охороні праці на робоче місце.

42. Аналіз системи „людина-машина-навколишнє середовище” з точки зору охорони праці (на прикладі підприємства).

43. Прогнозування небезпечних умов, дій та ситуацій виробничого процесу.

44. Дайте характеристику психофізіологічним факторам праці.

45. Організація робочого місця з урахуванням інженерно-психологічних вимог.

46. Розкрийте сутність ергономіки праці.

47. Класифікація причин нещасних випадків.

48. Поняття про нещасний випадок на виробництві, порядок його розслідування.

49. Поняття про профзахворювання, порядок його розслідування.

50. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві.

51. Розслідування нещасних невиробничого характеру.

52. Методи вивчення травматизму.

53. Основні показники виробничого травматизму.

54. Основний зміст Закону України «Про пожежну безпеку».

55. Класифікація робіт за ступенем важкості та напруженості.

56. Поняття про виробничу санітарію і гігієну праці.

57. Дія мікроклімату виробничого приміщення на організм людини.

58. Значення метеорологічних умов на ступінь важкості робіт.

59. Прилади для вимірювання показників мікроклімату.

60. Граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин (приклади ГДК речовин, якими користуються на виробництві).

61. Види виробничого пилу та його дія на організм людини.

62. Прилади для вимірювання запиленості та загазованості виробничих приміщень.

63. Вентиляція виробничих приміщень.

64. Загальне поняття освітленості робочих місць та основні світло-фізичні величини, які характеризують освітленість.

65. Вплив освітленості робочих місць, фарбування приміщень та приладів на здоров’я працюючих і продуктивність праці.

66. Прилади для вимірювання освітленості, методика проведення вимірів.

67. Нормування освітленості виробничих приміщень.

68. Вплив освітленості робочих місць, кольору стін приміщення та приладів на здоров’я працюючих і продуктивність праці.

69. Прилади для вимірювання освітленості, методика проведення вимірів.

70. Нормування природної, штучної освітленості виробничих приміщень.

71. Види освітлення, якими користуються на підприємствах галузі.

72. Організація і розрахунок штучного освітлення. Догляд за освітлювальними приладами.

73. Організація і розрахунок природного освітлення виробничих приміщень.

74. Загальне поняття шумів та вібрації робочих місць та основні фізичні величини, які їх характеризують.

75. Дія вібрації на організм людини, організаційні та технічні заходи боротьби з нею. Способи зниження вібрації машин і обладнання.

76. Прилади, які застосуються для вимірювання параметрів шуму і вібрації.

77. Вимоги до розміщення санітарно-побутових приміщень на підприємствах.

78. Раціональний режим праці та відпочинку працюючих.

79. Порядок видачі працюючим спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. (Навести приклади по підприємству)

80. Засоби колективного захисту працюючих від шкідливих виробничих факторів.

81. Поняття про небезпеку, небезпечний та шкідливий виробничий фактор.

82. Класифікація та дія на організм людини шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

83. Вимоги пожежної безпеки до розміщення обладнання і машин в приміщеннях підприємства.

84. Вимоги безпеки до території, приміщень, обладнання і виробничих процесів ремонтних майстерень.

85. Особливості робіт на підприємствах галузі.

86. Вимоги безпеки, які ставляться до технологічних процесів.

87. Технічні засоби безпеки виробничих процесів.

88. Вимоги безпеки до виробничого обладнання.

89. Сигналізація про небезпеку в сучасній техніці.

90. Сигнальні кольори.

91. Огороджуючи та запобіжні пристрої забезпечення безпеки.

92. Гальмівні та блокуючи пристрої забезпечення безпеки.

93. Заходи безпеки при експлуатації вантажопідйомних машин та пристроїв.

94. Заходи безпеки при експлуатації парових та водогрійних котлів.

95. Заходи безпеки праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

96. Дія струму на організм людини, види електроушкоджень.

97. Класи виробничих приміщень за рівнем електробезпеки.

98. Застосування захисного заземлення, занулення, автоматичного відмикання електричної установки.

99. Безпека праці при газозварювальних роботах.

100. Безпека праці при електрогазозварювальних роботах.

101. Безпека праці при користуванні електроінструментом.

102. Статична електрика та заходи захисту від неї.

103. Блискавкозахист приміщень.

104. Умови виникнення пожежі.

105. Основні причини пожеж.

106. Самозаймання та самозагорання речовин.

107. Характеристика категорій виробництв по ступеню пожежної та вибухової небезпеки.

108. Класифікація матеріалів по вогнестійкості будівельних конструкцій.

109. Організація пожежної охорони на підприємстві.

110. Вимоги пожежної безпеки до генеральних планів підприємств.

111. Автоматичні пристрої і системи, які забезпечують пожежну безпеку.

112. Безпека праці в електроустановках до 1000 В.

113. Вимоги безпеки при експлуатації адміністративних приміщень.

114. Норми забезпечення засобами гасіння пожеж підприємств різного призначення.

115. Оцінка дії вогнегасячих речовин та первинних засобів пожежегасіння.

116. Використання води в якості вогнегасячої речовини.

117. Використання піску та порошку для гасіння пожеж.

118. Використання хімічної та повітряно-механічної піни для гасіння пожеж.

119. Пожежне водозабезпечення, використання природних та штучних водойм і засоби подачі води для гасіння.

120. Будова та принцип дії хімічно-пінного та хімічно-повітряно-пінного вогнегасника.

121. Будова та принцип дії вуглекислотного вогнегасника, порошкового вогнегасника.

122. Будова та принцип дії порошкового вогнегасника.

123. Заходи по наданню першої допомоги при тепловому, сонячному та електричному ударах.

124. Основні заходи та їх послідовність при наданні першої допомоги при ушкодженні електричним струмом.

125. Заходи по наданню першої допомоги при отруєнні.

126. Основні заходи по наданню першої допомоги при теплових хімічних опіках та обмороженнях.

127. Основні заходи по наданню першої допомоги при рятуванні утопаючих.

128. Основні заходи по наданню першої допомоги при отруєнні чадним газом.

129. Попередження інвазійних хвороб і грибкових захворювань у людей.

130. Основні заходи по наданню першої допомоги при кровотечах, ушибах.

131. Основні заходи по наданню першої допомоги при гострому захворюванні серця. Прийоми проведення непрямого масажу серця та штучного дихання.

Ви прочитали: "Варіанти контрольних завдань"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору