mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Основи охорони… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Основи охорони праці

Галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Технологія зберігання, консервування та переробки молока

Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 1,5

Кількість модулів 2

Кафедра Охорони праці

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження за видами занять.

Форма навчання

Курс

Семестр

Форма навчального процесу

Всього годин

Форма контролю (семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Семінари

Індивідуальне завдання

Курсова робота

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

24

54

8

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна  Основи охорони...РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна  Основи охорони...Розділ 1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з основами охорони праці. Це дає можливість студентам опанувати діюче законодавство з охороні праці, ознайомитися із загальними питаннями організації охорони праці, основами виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки. В подальшому вивчення дисципліни стає базою для опанування охорони праці в галузі.

Розділ 2. Тематичний план

№ п/п

Назва модулів, розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Модуль I: Організаційні, правові основи охорони праці та виробнича санітарія

11

6

6

14

26

12-20

1.1

Розділ I: Організаційні та правові основи охорони праці

8

Положення про організацію навчання з охорони праці

3

3

Організація навчання з охорони праці

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

Правові питання охорони праці.

2

2

Закон України «Про охорону праці»

3

3

Кодекс законів про працю України

3

3

Організаційні основи охорони праці.

2

2

Положення про розслідування нещасних випадків на виробництві

3

3

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

2

2

1.2

Розділ II: Виробнича санітарія.

3

Формування, облік та профілактика умов праці.

2

1

Методика дослідження мікроклімату виробничих приміщень

2

2

Мікроклімат виробничих приміщень

2

2

2.

Модуль ІΙ. Виробнича санітарія, техніка безпеки та пожежна безпека.

14

8

10

10

28

18-30

2.1

Розділ: Виробнича санітарія

9

Методика дослідження забруднення повітря

2

2

Забруднення повітря виробничих приміщень

2

2

Розгляд факторів виробничої санітарії.

2

2

Методика дослідження освітлення виробничих приміщень

2

2

Освітленість виробничих приміщень

2

2

Методика дослідження виробничих шумів та вібрації

2

2

Виробничі шуми та вібрація

2

2

Проведення атестації робочих місць за умовами праці

2

2

Атестація робочих місць за умовами праці

2

2

2.2

Розділ III: Техніка безпеки

1

Основи техніки безпеки.

2

2

2.3

Розділ IV: Пожежна безпека

4

Загальні вимоги пожежної безпеки.

2

2

Вогнегасні речовини та засоби гасіння пожежі

2

2

Технічні засоби гасіння пожежі.

2

2

Дипломне проектування.

2

2

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію:

10-15

Підсумковий контроль:

10-15

Разом з дисципліни:

25

14

16

24

54

60-100

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна  Основи охорони...Розділ 3. Зміст дисципліни

Лекції

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І

6

Тестування

6-12

1.1

Тема 1: Правові питання охорони праці.

План:

1. Місце охорони праці в комплексі забезпечення безпеки життєдіяльності.

2. Історичні етапи розвитку охорони праці.

3. Предмет, структура, мета дисципліни «Основи охорони праці».

4. Державна політика України з питань охорони праці.

5. Основні законодавчі акти та нормативні документи з охорони праці.

6. Короткий зміст основних законодавчих документів з охорони праці.

7. Міжнародне законодавство про охорону праці.

2

Тестування

6-12

1.2

Тема 2: Організаційні основи охорони праці.

План:

1. Управління охороною праці.

2. Права та обов’язки з охорони праці посадових осіб та спеціалістів.

3. Нагляд та контроль за дотриманням вимог з охорони праці.

4. Відповідальність за порушення вимог з охорони праці.

5. Планування робіт з охорони праці. Номенклатура заходів.

6. Фінансування заходів з охорони праці.

7. Стимулювання робіт з охорони праці.

8. Навчання з питань охорони праці.

9. Розслідування та облік нещасних випадків.

10. Дослідження виробничого травматизму.

2

Тестування

1.3

Тема 3: Формування, облік та профілактика умов праці.

План:

1. Визначення цілі та завдання виробничої санітарії.

2. Система праці, її основні елементи.

3. Класифікація робіт за напруженістю та важкістю праці.

4. Фактори формування умов праці.

5. Атестація робочих місць.

2

Тестування

2

Модуль ІΙ

8

Тестування

8-14

2.1

Тема 4: Розгляд факторів виробничої санітарії.

1. Мікроклімат виробничих приміщень.

2. Шкідливі речовини у повітряному середовищі.

3. Освітленість.

4. Механічні коливання (шум, вібрація, ультразвук).

5. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону.

6. Випромінювання оптичного діапазону.

7. Характеристика лазерного випромінювання (ЛВ).

8. Іонізуючі випромінювання.

2

Тестування

8-14

2.2

Тема 5: Основи техніки безпеки.

План:

1. Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій.

2. Цілі та задачі техніки безпеки.

mi band