Система рахунків бухгалтерського обліку та іх класифікація – №2

Синтетичні рахунки – це рахунки типового Плану рахунків, які мають законодавчо затверджену назву і постійний код (номер). Вони дають узагальнені дані про господарські засоби та джерела їх формування. Облік на них ведеться тільки в грошовому виразі.

Аналітичні рахунки дають детальну характеристику об’єктів бухгалтерського обліку. За допомогою аналітичних рахунків дані синтетичного обліку деталізуються, конкретизуються.

На цих рахунках в залежності від об’єкта, що обліковується, бухгалтерський облік може

вестись в натуральних, трудових або грошових вимірниках.

Як початкове, так і кінцеве сальдо синтетичного рахунка повинні дорівнювати загальній сумі залишків відповідних аналітичних рахунків..

Крім аналітичних і синтетичних рахунків на практиці застосовують субрахунки. Це проміжна ланка між синтетичним і аналітичним обліком. За їх допомогою здійснюється додаткове групування даних аналітичного обліку з метою одержання узагальнених даних про окремі об’єкти усередині певного синтетичного рахунка. Застосування їх має велике значення для тих синтетичних рахунків, на яких обліковуються об’єкти з різноманітною і чисельною номенклатурою.

4.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Для перевірки правильності облікових записів і складання якісної звітності, на підставі даних поточного бухгалтерського обліку за звітний період, складають оборотні відомості. Ці регістри є засобом взаємозв’язку між балансом і синтетичними рахунками.

Рекомендована література:

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опорний конспект лекцій / укл. : В. Г.Горєлкін, С. Я.Король. – К : КНТЕУ, 2009. – 63 с.

Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

Дзюба Н. Громадське харчування: від документообігу до обліку.//Податки та бухгалтерський облік.– 7 серпня 2008 р.-№63.

Кузнецов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 320 с.

Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. – Суми : Ун. кн., 2010. – 128 с.

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І. Й. Яремко. – Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.

Бондарь В. П., Петренко Н. И., Кузьмин Дм. Л. Вопросы инвентаризации в экономической литературе:Учебное пособие. – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 868 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф Ф. Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 224 с.

Сергеєв Ю. Г., Михайлов М. Г., Школьна В. В. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»/Суми, 2011 р., 21 стор, бібл. 66.

Реферати :

Ви прочитали: "Система рахунків бухгалтерського обліку та іх класифікація – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору