mi band mi band

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві — №3

— виконання донорських функцій;

— участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, тощо);

— участі в спортивно-масових заходах, спортивних змаганнях;

— використання газу в побуті;

— користування або контакту із зброєю, вибуховими матеріалами;

— виконання робіт у домашньому господарстві, використання техніки;

— перебування в громадських місцях, на об’єктах торгівлі та в інших.

Повідомлення про нещасний випадок:Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове повідомлення встановленої форми відповідним організаціям:

Про нещасний випадок із смертельним наслідком, а також про груповий нещасний випадок – до виконавчого органу місцевої ради;

Про нещасний випадок із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, під час дорожньо-транспортної пригоди – до органів внутрішніх справ.

У разі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси (якщо не надходило повідомлення від лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок), районна держадміністрація приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації, яка повинна проводити розслідування, та направляє її керівнику копію рішення.

Призначення комісії з питань розслідування: Держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради) протягом доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасний випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку в складі не менше трьох осіб. До роботи комісії з розслідування нещасного випадку можуть залучатися:

— представники організації, де працюють або навчаються потерпілі,

— представники організації, на території якої стався нещасний випадок,

— представники органів охорони здоров’я, освіти, захисту прав споживачів, експерти страхової компанії (якщо потерпілий був застрахований),

— представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового колективу.

У випадку, виконання рішення Держадміністрації, керівник організації протягом доби з часу надходження рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію у складі не менше трьох осіб у складі:

Голови комісії — посадова особа, яку визначає керівник організації,

Членів комісії — керівника відповідного структурного підрозділу,

― представника профспілкової організації.

Дії комісії з питань розслідування: Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії з метою визначення обставин та причин нещасного випадку. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців.

Організація, яка відповідальна за безпечну життєдіяльність населення на території чи об’єкті, де стався нещасний випадок, здійснює запропоновані комісією, що проводила розслідування, заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про здійснення зазначених заходів керівник організації у письмовій формі повідомляє держадміністрацію.

Оформлення та облік результатів розслідування: За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм), який затверджується керівником організації, що проводив розслідування. Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку. Акт за формою НТ надсилається:

— потерпілому або особі, яка представляє його інтереси,

— районній держадміністрації (виконавчому органу ради),

— організації, де працює або навчається потерпілий,

— організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об’єкта,

— копія акта надсилається органам внутрішніх справ на їх запит.

Акти за формою НТ, які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючі особами, зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років. Акти за формою НТ та матеріали розслідування нещасних випадків з непрацюючими особами зберігаються протягом трьох років в архівах держадміністрації.

Реєстрація нещасних випадків, за результатами розслідування яких складаються акти за формою НТ, проводиться держадміністраціями.

Приклад виконання:

Особистий варіант завдання: Організувати проведення розслідування нещасного випадку, що скоївся з дояркою Савченко Ольгою Іванівною при виконанні процесу доїння на молочній фермі.

Савченко О. І. приступила до виконання своїх обов’язків 10 серпня 2010 року згідно встановленого графіку роботи. Виконуючи доїння, у відповідності до інструкції з охорони праці, проводила фіксацію тварин, а також всі маніпуляції, що передбачались технологічним процесом. О восьмій годині ранку, коли працівник, нахилившись біля корови, з’єднувала доїльний апарат, та, в свою чергу, зробила різкі рухи головою в напрямок доярки. В наслідок різких рухів прив’язь, якою фіксувалась корова розірвалась і один із рухів став причиною того, що корова травмувала працівника рогами в зону правого плечового суглоба. На допомогу потерпілій прийшла колега по роботі, що неподалік також виконувала процес доїння. При цьому була надана невідкладна долікарняна допомога та було повідомлено завідуючого ферми про нещасний випадок.

Визначення форми розслідування:

Даний нещасний випадок стався при виконанні службових обов’язків на території підприємства в робочий час, а отже він підлягає дії положення про «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого від 25 серпня 2004 року за № 1112 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 648, у відповідності до пункту 4. «Згідно з цим Порядком проводиться розслідування та ведеться облік нещасних випадків……що сталися з особами, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом)…..», та пункту 7. «Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров’я працівника……одержання інших ушкоджень внаслідок……….контакту з представниками тваринного……..світу, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день ». Так як даний нещасний випадок не належить до інших форм розслідування таких як; розслідування професійних захворювань і отруєнь, спеціальне розслідування, розслідування аварій, то логічно буде Призначити форми розслідування по даному випадку — Розслідування виробничого травматизму.

Повідомлення про нещасний випадок:

Повідомлення про даний нещасний випадок повинні здійснюватися згідно наведеного Положення у відповідності до пункту 8. «Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив……..свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт………керівник робіт………зобов’язаний:……повідомити про те, що сталося, роботодавця,………особу з питань охорони праці……».

В даному варіанті Повідомлення про нещасний випадок здійснюється свідком до завідуючого ферми, Який в свою чергу Повинен повідомити роботодавця (власника підприємства).

Для подальшого розслідування повідомлення роботодавцю повинно оформлятися документально, а отже, по даному нещасному випадку це форма заяви. Наприклад:

Керівнику сільскогосподарьського товариства

Проценко Іван Павлович

Завідуючого молочно товарною ферми

Величко Павло Миколайович

Заява

Повідомляю, що на молочно товарній фермі, о восьмій годині ранку, з дояркою Савченко Ольгою Іванівною стався нещасний випадок внаслідок удару рогами корови в область правого плечового суглоба. Постраждалі була надана перша долікарняна допомога та відправлено долікарняного відділу з метою подальшого подальшого лікування.

Дата Підпис

Призначення комісії з питань розслідування нещасного випадку:

mi band