mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Інформаційні

1 – 34 балів («незадовільно») – (за ECTS F необхідна серйозна подальша робота ).

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добревище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1 – 34

1. 90-100 балів (“відмінно”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів):

Теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Семінарські заняття — 100-відсоткова присутність на семінарах (крім підтверджених поважних причин), активна неодноразова участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Використання для виступів інформації із сучасних джерел, не обмеженої матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов’язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 75-89 балів (“добре”) ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 82 – 89 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 75 -81 балів):

Теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та відпрацювання пропущених ЛПЗ. Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Семінарські заняття – 80-100-відсоткова присутність на семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем. Участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Можливе використання для виступів інформації із сучасних джерел, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов’язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання тощо.

3. 60-74 балів («задовільно») – (за ECTS D — непогано, але із значною кількістю недоліків – 69-74 балів; E— виконання задовольняє мінімальні критерії – 60 – 68 балів.)

Теоретична частина – студент дає достатні відповіді як усні так і письмові. Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ відповідно до методичних вказівок. Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань Захист ЛПЗ не обов’язковий.

Семінарські заняття — Присутність майже на всіх семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем. Участь у запропонованих викладачем виступах.

Самостійна робота – своєчасне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на 60 — 70 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо.

Інші критерії оцінки знань — прояв бажання отримати знання з дисципліни.

35 – 59 балів («незадовільно»)(за ECTSFX — потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

План.

1. Побудова діаграм розсіювання як інструмента управління якістю продукції.

2. Обчислення коефіцієнта кореляції.

3. Обчислення вірогідності коефіцієнта кореляції.

4.Побудова гістограм як інструмента управління якістю продукції.

2

4-9

2.4

Тема 2. Інформаційні засоби та методологічні основи для статистичного аналізу якості продукції, стандартизації, сертифікації. Практична робота №4.Використання ППП STATISTICA: Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці.

Аналіз технологічного процесу.

План.

1. Побудова й аналіз контрольних карт по кількісній ознаці як інструмента управління якістю продукції.

2. Аналіз технологічного процесу по контрольним картам.

2

4-9

2.5

Тема 3. Інформаційні технології прогнозування ефективності роботи СУЯ, стандартизації, сертифікації.

План.

1.З’ясування сучасних концепцій формування і розвитку інформаційних технологій прогнозування діяльності підприємства.

2.Регресивний аналіз з використанням Microsoft Excel.

Тема 4. Використання глобальних комп’ютерних мереж для забезпечення та управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

План.

1.Використання Internet для управління якістю продукції, стандартизацією, сертифікацією.

2.З’ясування структури інформаційно-пошукових систем та особливостей їх використання в сільському господарстві.

3.Застосування інформаційно-пошукових систем в Internet.

2

Усне та письмове опитування

3-8

Разом:

16

Х

30-65

4.2. Самостійна робота

№ п/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1. Самостійна підготовка до занять

1

Модуль 1. Загальна характеристика інформаційних технологій в харчовій промисловості.

40

3

1.1

Тема 1. Роль інформаційних технологій в управлінні харчовою промисловістю. Класифікація і загальна характеристика інформаційних технологій.

Перелік завдань.

1. Структурні моделі інформаційних систем.

2. Кібернетичні моделі інформаційних систем.

14

Усне опитування або комп’ютерне тестування

1

1.2

Тема 2. Побудова інформаційних мереж для систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією в Україні.

Перелік завдань.

1.Інформаційні системи установ зі стандартизації, сертифікації та контролю за якістю.

Тема 3. Маркетинг і таргетинг – інформаційна модель конкурентоспроможної харчової продукції.

Перелік завдань.

1. Моделювання технологічного та інформаційного процесів.

2. Взаємодія технологічного та інформаційного процесів.

16

1

1.3

Тема 4. Загальні інформаційні технології управління в системах якості, стандартизації, сертифікації.

Перелік завдань.

1. Інформаційні технології сучасного підприємства харчової промисловості.

10

1

2

Модуль 2. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень, статистичного аналізу, прогнозування. Використання Internet.

52

2

2.1

Тема 1. Інформаційні системи підтримки прийняття рішень під час управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

Перелік завдань.

1.Архітектура системи підтримки прийняття рішень.

2.Інтерфейс “користувач – система”.

Тема 2. Інформаційні засоби та методологічні основи для статистичного аналізу якості продукції, стандартизації, сертифікації.

Перелік завдань.

1.Структурування інформації.

2.Типи інформаційних структур (двовимірні, ієрархічні, мережні).

36

1

2.2

Тема 3. Інформаційні технології прогнозування ефективності роботи СУЯ, стандартизації, сертифікації.

Перелік завдань.

1.Огляд основних методів прогнозування якості продукції.

Тема 4. Використання глобальних комп’ютерних мереж для забезпечення та управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

Перелік завдань.

1.Комерційні системи забезпечення якості на базі Internet.

2.Типові структури і принципи функціонування таких структур: передумови створення.

16

1

2. Індивідуальні завдання

1

Модуль 2. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень, статистичного аналізу, прогнозування. Використання Internet.

10-15

1.1

Тема 1. Інформаційні засоби та методологічні основи для статистичного аналізу якості продукції, стандартизації, сертифікації. Використання електронних таблиць Excel:

Перелік завдань.

1. Діаграма Парето.

2. Контрольні карти по кількісних ознаках.

3. Контрольні карти по якісних ознаках.

Усне опитування, захист самостійних робіт або комп’ютерне тестування

10-15

Разом:

92

Х

10-20

5.Навчально-методична література

Вид

Назва

1.

Основна

Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / Под ред. О. П. Глудкина. — М.: Горячая линия-Телеком, 2001. — 600 с.

2.

Грищенко В. И., Паньшин Б. Н. Информационная технология: вопросы развития и применения. — К.: Наук. думка, 1998. – 156 c.

3.

Качество продукции, испытания, сертификация. Терминология. — М.: Изд-во стандартов, 1989. — 144 с.

4.

Кондрашова С. С. Информационные технологии в управлении. — К.: МАУП, 1998. – 241 с.

5.

Ларсен Р. У. Инженерные расчеты в Excel. – М.: Вильямс, 2002. – 76 с.

6.

Нестеров В. П. Информационные аспекты стандартизации и управления качеством продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1989. — 152 с.

7

Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебн. пособие. — М.: Дело и сервис, 2002. — 160 с.

8

Осипов Б. В., Мировская Е. А. Математические методы и ЭВМ в стандартизации и управлении качеством. — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 168 с.

9

Додаткова

Свириденко С. С. Современные информационные технологии. — М.: Радио и связь, 1999. – 163 с.

10

Системи підтримки прийняття рішень / За ред. В. Ф. Ситник та ін. — К.: Техніка, 1995. – 114 с.

11

Ситніченко В. Тенденції якості у новому тисячолітті // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2000. — № 3. — С. 42—51.

12

Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Анализ данных на компьютере. — М.: Финансы и статистика, 1995. –254 с.

13

Методична

Лавров Є. А., Смоляров Г. А., Курило А. О. Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: СНАУ, 2010. – 122 с.

14

Смоляров Г. А., Курило А. О. „Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації”, методичні вказівки щодо виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів 4 курсу за напрямом підготовки «6.051701 Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання. – Суми: СНАУ, 2010. – 58 с.

6.Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

7

8

9

10

1

Модуль 1. Загальна характеристика інформаційних технологій в харчовій промисловості.

4

6

40

46

11-23

Тема 1. Роль інформаційних технологій в управлінні харчовою промисловістю. Класифікація і загальна характеристика інформаційних технологій.

1

2

14

16

3-7

Тема 2. Побудова інформаційних мереж для систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією в Україні.

Тема 3. Маркетинг і таргетинг – інформаційна мо-дель конкурентоспроможної харчової продукції.

2

2

16

18

4-8

Тема 4. Загальні інформаційні технології управління в системах якості, стандартизації, сертифікації.

1

2

10

12

4-8

2

Модуль 2. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень, ста-тистичного аналізу, прогнозування. Використання Internet.

4

10

52

62

19-42

Тема 1. Інформаційні системи підтримки прийняття рішень під час управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

Тема 2. Інформаційні засоби та методологічні основи для статистичного аналізу якості продукції, стандартизації, сертифікації.

2

8

36

44

16-34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема 3. Інформаційні технології прогнозування ефективності роботи СУЯ, стандартизації, сертифікації.

Тема 4. Використання глобальних комп’ютерних мереж для забезпечення та управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

2

2

16

18

3-8

Разом за модулі:

30-65

За самостійну роботу:

20

За проміжну атестацію:

15

Разом з дисципліни:

8

16

92

108

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Практичні заняття

№ п/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість

Годин дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль 1. Загальна характеристика інформаційних технологій в харчовій промисловості.

6

11-23

1.1

Тема 1. Роль інформаційних технологій в управлінні харчовою промисловістю. Класифікація і загальна характеристика інформаційних технологій.

План.

1.З’ясування ролі інформаційних технологій в управлінні харчовою промисловістю.

2.Вивчення розвитку інформаційних технологій.

3.Ознайомлення із станом та перспективами розвитку інформаційних технологій на переробних підприємствах харчової промисловості.

2

Усне та письмове опитування

3-7

1.2

Тема 2. Побудова інформаційних мереж для систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією в Україні.

План.

1.Ознайомлення з інформаційними комп’ютер-ними системами установ зі стандартизації, сертифікації та контролю за якістю.

2.З’ясування нових напрямів розвитку систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією на підприємствах.

Тема 3. Маркетинг і таргетинг – інформаційна модель конкурентоспроможної харчової продукції.

План.

1.Вивчення засобів, методів, правил організації, збереження, поповнення, підтримки, відображення, обробки інформації про якість продукції, стандартизацію, сертифікацію.

2.Дослідження впроваджень систем контролю якості, стандартизації, сертифікації в межах окремого підприємства, регіону і країни загалом.

2

4-8

1.3

Тема 4. Загальні інформаційні технології управління в системах якості, стандартизації, сертифікації.

План.

1.Ознайомлення з інформаційними системами управління як складовою систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією, що забезпечують ефективність прийняття управлінських рішень.

2.Аналіз інформаційних технологій сучасного підприємства харчової промисловості.

3.Реалізація користувачем баз даних з метою управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

2

4-8

2

Модуль 2. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень, статистичного аналізу, прогнозування. Використання Internet.

10

19-42

2.1

Тема 1. Інформаційні системи підтримки прий-няття рішень під час управління якістю, стандартизацією, сертифікацією.

План.

1.Ознайомлення з інформаційними технологіями підтримки прийняття рішень (СППР), що використовують комп’ютерні системи, програмне забезпечення з метою підтримки прийняття рішень.

2.Ознайомлення з інформаційними технологіями підтримки прийняття рішень, що використовують бази даних і моделей з метою підтримки прий-няття рішень.

Тема 2. Інформаційні засоби та методологічні основи для статистичного аналізу якості продукції, стандартизації, сертифікації. Практична робота №1.Використання електронних таблиць Excel: Розподіл показників якості по якісній ознаці.

План.

1. Побудова розподілу показників якості за гіпергеометричним розподілом.

2. Побудова розподілу показників якості за біноміальним розподілом.

3. Побудова розподілу показників якості за розподілом Пуассона.

2

Усне та письмове опитування, захист практичних робіт

4-8

2.2

Тема 2. Інформаційні засоби та методологічні основи для статистичного аналізу якості продукції, стандартизації, сертифікації. Практична робота №2.Використання електронних таблиць Excel: Аналіз точності технологічного процесу. Графіки.

План.

1. Аналіз стабільності технологічного процесу.

2. Аналіз точності технологічного процесу.

3. Визначення ймовірної частки дефектної продукції.

4. Побудова графіків 5 видів як інструмента управління якістю продукції.

5. Побудова ліній тренда на кожному графіку.

6. Прогнозування за найкращим трендом.

2

4-8

2.3

Тема 2. Інформаційні засоби та методологічні основи для статистичного аналізу якості продукції, стандартизації, сертифікації. Практична робота №3.Використання електронних таблиць Excel: Діаграми розсіювання. Гістограми.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна

«Інформаційні технології в системах якості, стандартизації, сертифікації»,

«Інформаційні технології в галузі», п. т.

Галузь знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільсь-когосподарської продукції»

Напрям підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Фахове спрямування

«Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість модулів

2

Кафедра

Кібернетики та інформатики

Факультет

Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

16

92

108

Зал.

1. Мета та завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни — допомогти студентам оволодіти сучасними інформаційними технологіями ведення та керування технологічними процесами за допомогою комп’ютерних систем з метою розв’язання різноманітних задач підвищення та управління якістю, стандартизацією, сертифікацією у процесі навчання в навчальному закладі та діяльності за фахом.

Предмет навчальної дисципліни — автоматизовані системи управління якістю, бази даних, що пов’язані зі стандартизацією, сертифікацією та управлінням якістю, спеціалізовані системи прийняття рішень.

Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за комп’ютерами як під керівництвом викладача, так і самостійно.

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1: класифікацію та загальну характеристику інформаційних технологій, стан і перспективи розвитку інформаційних технологій на підприємствах харчової галузі, принципи побудови інформаційної діяльності систем управління якістю в Україні, принципи створення динамічних інформаційних систем, основні ресурси інформаційних технологій: технічні ресурси (устаткування); програмні ресурси; бази даних; телекомунікації, інформаційні технології сучасного підприємства харчової промисловості, основи створення комп’ютерних технологій.

Модуль 2: суть і етапи створення, принципи побудови і структуру управлінських інформаційних систем, інформаційні технології підтримки прийняття рішень безпосередніми користувачами-технологами у процесі аналітичного моделювання на основі певного набору технологій, сутність і компоненти СППР, сфери застосування і приклади використання СППР, статистичний аналіз як інструмент систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією, експертні системи в харчовій промисловості, сучасні концепції формування і розвитку інформаційних технологій прогнозування діяльності підприємства харчової галузі, Internet для управління якістю продукції, стандартизацією, сертифікацією: основні напрями і статистику розвитку, структуру інформаційно-пошукових систем і особливості їх використання в харчовій промисловості.

Студенти повинні вміти:

Модуль 1: характеризувати інформаційні технології, стан і перспективи розвитку інформаційних технологій на підприємствах харчової галузі, використовувати ресурси інформаційних технологій: технічні ресурси (устаткування); програмні ресурси; бази даних; телекомунікації, характеризувати та оцінювати інформаційні технології сучасного підприємства харчової промисловості.

Модуль 2: за допомогою ЕОМ формувати інформаційну базу для вирішення окремих задач управління в системах якості, стандартизації, сертифікації, розробляти постановки технологічних задач, розв’язувати ці задачі та користуватися одержаними даними в роботі, застосовувати інформаційні технології підтримки прийняття рішень безпосередніми користувачами-технологами у процесі аналітичного моделювання на основі певного набору технологій, наводити приклади використання СППР, здійснювати статистичний аналіз систем управління якістю, стандартизацією, сертифікацією: використовувати вбудовані функції табличного редактора MS Excel для аналізу якості виробленої продукції; використовувати MS Excel для побудови розподілу показників якості по якісній ознаці; використовувати MS Excel для аналізу точності технологічного процесу; засобами MS Excel будувати графіки, діаграми розсіювання, гістограми; будувати контрольні карти по кількісних та якісних ознаках в MS Excel та ППП STATISTICA.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів, розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/ зф

Дф

1

2

3

4

5

6

Реферати :

mi band