mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №6

7.

Курочкин А. А. Технологическое оборудование для переработки продуктов животноводства[ для студентов ВУЗов] А. А.Курочкин — М. Колос 1998 317 с

8.

Ивашов В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. Часть I, II.[учебное пособие для студентов ВУЗов] В. И.Ивашов – М.: “Колос”, — 2001 552 с, 2007- 458-с.

9.

Додаткова

Иванов К А, Смирнов ГА Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на мясокомбинатах [учебник для ВУЗов] К. А.Иванов, Г.А. Смирнов—М.: Пищевая промышленность, 1980 376 с.

10.

Генералов Н. Ф. Оборудование для обработки субпродуктов. кишок и шкур.[для студентов ВУЗов] Н. Ф.Генералов, А.И. Степаненко — М: Пищевая промышленность, 1978 278 с .

11.

Илюхин В. В. Монтаж, наладка и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности.[для студентов ВУЗов] В. В.Илюхин, И.М. Тамбовцев,-СПб.-ГИОРД,2005- 456с.

12.

Чижиков Г. В. Машины для измельчения мяса и м’ясопродуктів[учебник для техникумов мясной промышленности] Г. В.Чижиков М: Легкая и пищевая промышленности —1982.—286—с

13.

Рогов А. И. и др. Технология и оборудование колбасного производства [для студентов ВУЗов] А. И.Рогов — М: Агропромиздат, 1989- 458-с .

14.

Методична

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів 4курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, денної і заочної форми навчання /Суми, 2008.-с. 23

15.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, денної і заочної форми навчання /Суми, 2009.-с. 44

16.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичного заняття на тему: «Вивчення обладнання для миття, видалення щетини, міздріння шкіри та механічного розділення туш тварин» для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, денної і заочної форми навчання /Суми, 2010.-с. 26

17.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Вивченння підйомно-транспортного обладнання м’ясокомбінатів» для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, денної і заочної форми навчання /Суми, 2010.-с. 21

18.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Вивченння обладнання для забою худоби, знекровлення та збирання крові » для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” напрям підготовки 6.051701, денної і заочної форми навчання /Суми, 2010.-с. 23

19.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Вивчення обладнання для механічного розділу м’ясної сировини» для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” напрям підготовки 6.051701, денної і заочної форми навчання /Суми, 2010.-с. 23

20.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Вивчення обладнання для знімання шкіри з туш ВРХ, ДРХ та свиней» для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” напрям підготовки 6.051701, денної і заочної форми навчання /Суми, 2010.-с. 16

21.

Технологічне обладнання та охорона праці на підприємствах харчування: конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091709 „Технологія зберігання, консервування та переробки молока”, 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м′яса” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» денної та форми навчання / Суми: Сумський національний аграрний університет, 2010 р. – с.79.

22.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості. Обладнання для перемішування: методичні вказівки щодо проведення лабораторно — практичних занять для студентів 4 курсу, які навчаються за спеціальністю 7.091707 — Технологія зберігання, консервування та переробка м’яса; денної та заочної форми навчання / Суми, 2010 рік ст.23, бібл.2.

23.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Вивчення обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил» для студентів 4 курсу напрям підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” /Суми, 2010.-с. 21

24.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Вивчення обладнання для подрібнення» для студентів 4 курсу напрям підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” /Суми, 2011.-с. 28

25.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Вивчення обладнання для соління» для студентів 4 курсу напрям підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” /Суми, 2011.-с. 16

26.

Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: «Вивчення обладнання для формування» для студентів 4 курсу напрям підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” /Суми, 2011.-с. 21

6.Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1 – 34

1. 90-100 балів (“відмінно”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів):

Теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов»язковий.

Семінарські заняття — 100-відсоткова присутність на семінарах (крім підтверджених поважних причин), активна неодноразова участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Використання для виступів інформації із сучасних джерел, не обмеженої матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов»язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

mi band