mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №3

План.

1. Ознайомлення з експериментальним стендом.

2/0

2. Вибір вихідних параметрів для проведення експерименту. Проведення експерименту.

2/0

3. Обробка результатів дослідів.

4. Графічна інтерпретація результатів дослідів.

2/0

2.5

Тема 5. Патентознавство. Опис винаходу. Формула корисної моделі

План.

1. Правила складання і подання заявки на винахід (корисну модель).

2. Загальні вимоги до змісту документів заявки.

3. Правила подання заяви про видачу патенту.

2/0

4.Формула винаходу. Її призначення і суть.

5. Опис винаходу

6. Формула корисної моделі

2/0

2.6

Тема 6. Патентознавство. Оформлення заявки на винахід

План.

1. Креслення і реферат

2. Подання заявки на видачу патенту

3. Подання міжнародної заявки на видачу патенту

2/0

Разом:

30/12

Х

16-26

4.3. Самостійна робота

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

1

Модуль 1. Методологія розв’язання технічних задач

Письмовий контроль або тестування

3-6

1.1

Тема 1. Первинна обробка даних

План.

1. Представлення результатів вимірів

1.1. Таблиці

1.2. Графіки

1.3. Робота з графіками

2. Похибки вимірів

2.1. Промахи або грубі похибки

2.2. Систематичні похибки

2.3. Випадкові похибки

3. Статистичний розподіл випадкової величини

3.1. Одержання розподілу випадкової величини і його опис

3.2. Нормальний розподіл

4. Похибки прямих вимірів

4.1. Випадкові похибки

4.2. Похибки приладів

4.3. Сумарна похибка

4.4. Врахування похибки в записі остаточного результату виміру

4.5. Порядок виконання заокруглення

5. Похибки непрямих вимірів

6. Порядок дій при обчисленні остаточних результатів прямих і непрямих вимірів

7. Обробка експериментальних даних на комп’ютері

62/64

2

Модуль 2. Обробка результатів наукових досліджень.

Письмовий контроль або тестування

7-14

2.1

Тема 2. Аналіз і інтерпретація результатів експерименту

План.

1. Оцінювання параметрів лінійної залежності

1.1. Лінеаризація залежностей

1.2. Визначення параметрів лінійної залежності з графіка

1.3. Метод парних точок

1.4. Метод найменших квадратів

2. Статистичний аналіз результатів

2.1. Перевірка гіпотези про збіг експериментального середнього і відомого значення величини

2.2. Перевірка гіпотези про збіг двох незалежних середніх значень

2.3. Загальне середнє

2.4 Похибки методу найменших квадратів

2.5. Статистичний підхід до перевірки гіпотез

60/64

2.2

Тема 3. Автоматизація наукових досліджень

План.

1. Загальні питання побудови АСНД

1.1. Особливості наукових досліджень як об’єкта автоматизації.

1.2. Складові частини АСНД

2. Основні принципи побудови сучасних АСНД.

2.1. Типова структура АСНД.

2.2. Принципи побудови АСНД

2.3. Типові конфігурації АСНД.

50/64

Разом:

172/192

Х

10-20

5. Навчально-методична література

Вид

Назва

1.

Основна

Мальцев П. М., Емельянова Н. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студ. технолог. ин-тов пищ. пром-сти. –К.: Вища шк., 1982. – 188 с.

2.

Чус А. С., Данченко В. Н. Основы технического творчества: Учеб. для студ. техн. вузов. – К.: Вища шк., 1983. –180 с.

3.

Аністратенко В. О., Федоров В. Г. Математичне планування експериментів в АПК. –К.: Вища шк., 1993. – 375 с.

4.

Козлов Г. Ф., Остапчук Н. В., Щербатенко В. В. Системный анализ технологических процессов на предприятиях пищевой промышленности. –К: Техніка, 1977. – 200 с.

5.

Фурсиенко А. М., Романовский С. В., Беренштейн Д. М. Основы научно — технического творчества, изобретательской и рационализаторской работы.

9.

Додаткова

Крюкова А. А. Основы научно-технической информации: Учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1985. – 224 с.

10.

Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію: наказ Держпатенту України № 131 від 27 серп., 1995 р.

11.

Заворыкин В. М., Житомирский В. Г., Лапчик М. П. Численные методы. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с.

12.

Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1974. – 192 с.

13.

Збірник законів про правову охорону об’єктів промислової власності в Україні // Відомості Верховної Ради України.- №7.– 15 лют., 1994.

14.

Методична

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 13 с.

15.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Методи пошуку нових технічних рішень ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 12 с.

16.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Розв’язання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 15 с.

17.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Узагальнення, обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 17 с.

18.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Порядок написання, оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів: курсових, дипломних і магістерських робіт ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 11 с.

19.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 12 с.

20.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Проведення експерименту ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 27 с.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1 – 34

1. 90-100 балів (“відмінно”) – (за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів):

— теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

— практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов»язковий.

— семінарські заняття — 100-відсоткова присутність на семінарах (крім підтверджених поважних причин), активна неодноразова участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Використання для виступів інформації із сучасних джерел, не обмеженої матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов»язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

mi band