mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна

«Основи наукових досліджень та технічної творчості»

Галузь знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки

6.0517 01 «Харчові технології та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 6

Кількість модулів

2

Кафедра

Інженерних технологій харчових виробництв

Факультет

Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4,

4пт

8

14

30

172

216

8

Заочна

4

7

12

12

192

216

7

1. Мета та завдання дисципліни

Дати основи організації та проведення наукових досліджень з використанням математичного моделювання, ознайомити студентів з винахідницькою та раціоналізаторською діяльністю в країні і за кордоном.

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення;

— методи і основні стадії наукових досліджень;

— принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень.

Модуль 2:

— основи патентознавства;

— основи математичних методів та інформаційних технологій при розробці нових технологічних процесів і виробництв

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— обробляти науково-технічну і патентну інформацію;

— застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості;

— вести пошук нових технічних рішень.

Модуль 2:

— використовувати математичні методи у наукових дослідженнях для інтенсифікації існуючих і розроблення нових технологічних процесів і виробництв;

— написати наукову статтю, тези доповідей конференції;

— проводити експеримент і оформляти його результати, зокрема у вигляді звіту або наукової статті;

— складати заявку на одержання патенту.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф

/зф

Дф/

Зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1.

Методологія розв’язання технічних задач

3

6/6

12/6

62/

64

80/76

15-25

Тема 1. Вступ. Наука та її роль у суспільстві.

2/2

4/2

6/4

Тема 2. Діалектика творчості та її особливості. Накопичення і опрацювання науково-технічної інформації

2/2

4/2

62/

64

68/68

Тема 3. Методи пошуку нових технічних рішень. Принципи подолання технічних протиріч

2/2

4/2

6/4

2.

Модуль 2.

Обробка результатів наукових досліджень

4

8/6

18/6

110/128

136/

140

15-25

Тема 1. Аналіз задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях. Класифікація методів та інформаційних технологій, використовуваних у науково дослідній роботі

2/0

4/2

6/2

Тема 2. Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів

2/2

4/2

60/

64

66/68

Тема 3. Вибір оптимального технологічного рішення та його техніко-економічне обґрунтування. Оформлення результатів НДР

2/2

4/2

50/

64

56/68

Тема 4. Основні поняття та визначення в галузі патентознавства. Міжнародна класифікація винаходів. Особливості патентних досліджень. Патентне законодавство України

2/2

6/0

8/2

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

7

14/12

30/12

172/192

216/

216

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

1

Модуль 1. Методологія розв’язання технічних задач

Письмовий контроль

7-12

1.1

Тема 1. Вступ. Наука та її роль у суспільстві.

mi band