mi band

Основні поняття математичного програмування

Основні поняття математичного програмування

1. Огляд теми

1.1 Класифікація задач математичного програмування

1.  За характером взаємозв’язку між змінними: Лінійні та Нелінійні.

2.  За типом змінних: Неперервні (значення кожної змінної можуть приймати всі значення деякого інтервалу) та Дискретні (цілочислові) (усі або хоча б одна змінна приймають окремі – цілочислові — значення).

3.  За врахуванням фактора часу: Статичні (незалежність елементів моделі від часу) та Динамічні (залежність елементів моделі від часу).

4.  За наявністю інформації про змінні: Задачі в умовах повної визначеності (детерміновані); Задачі в умовах неповної визначеності Та Задачі в умовах невизначеності.

5.  За числом критеріїв оцінки альтернатив: Прості (однокритеріальні задачі) та Складні (багатокритеріальні задачі).

1.2 Форми запису задач лінійного програмування

Розрізняють три форми запису задач лінійного програмування: загальну, основну (канонічну) і стандартну (симетричну).

Загальна форма запису задачі лінійного програмування наведена в
п. 1.1 (формули (1.4) – (1.7)). (див. Лекція 1). Іншими словами, загальна форма запису задачі лінійного програмування передбачає виконання таких умов:

1)  цільова функція спрямована на максимум або на мінімум;

2)  система обмежень складається з нерівностей або рівнянь або їх сукупності;

3)  на невідомі накладена умова невід’ємності.

Стандартна (симетрична) задача лінійного програмування складається із знаходження максимального значення функції (1.5) при виконанні умов (1.9) і (1.11) (див. Лекція 1). Іншими словами, передбачається виконання таких умов:

1)  цільова функція спрямована на максимум;

2)  система обмежень складається з нерівностей виду “≤”;

3)  на невідомі накладена умова невід’ємності.

Канонічна (основна) задача лінійного програмування складається з визначення максимального значення функції (1.5) при виконанні умов (1.10) і (1.11) (див. Лекція 1).. Або, іншими словами, необхідно виконання умов:

1)  цільова функція спрямована на максимум;

2)  система обмежень складається з рівнянь;

3)  на невідомі накладена умова невід’ємності.

Щоб перейти від однієї форми запису задачі лінійного програмування до іншої, потрібно в загальному випадку уміти:

1)  зводити задачу мінімізації до задачі максимізації;

2)  переходити від обмежень-нерівностей до обмежень рівнянь і навпаки;

3)  заміняти змінні, для яких не виконується умова невід’ємності.

В Першому випадку при переході від знаходження мінімуму функції до знаходження максимуму цієї ж функції (і навпаки) слід цю функцію помножити на ,оскільки .

В Другому випадку при переході від нерівності до рівняння в ліву частину обмеження вводиться додатна величина, яка називається Додаткова змінна. Додаткова змінна має знак “+”, якщо нерівність виду “£”. Додаткова змінна має знак “-”, якщо нерівність виду “³”.

В Третьому випадку змінну замінюють різницею двох невід’ємних змінних і : .

1.3 Економічний зміст основних і додаткових замінних задачі планування виробництва

Основні змінні задачі планування виробництва, як показано у прикладах 1.1 і 1.2 (див. Лекція 1)., кількісно описують План випуску продукції по видах.

В першому обмеженні прикладу 1.2 ліва частина показує витрати корму першого виду на вирощування всіх норок і всіх нутрій, а права частина даної нерівності — запаси корму першого виду. Введемо додаткову змінну . Так як ліва частина менша за праву, додаткова змінна вводиться із знаком “+”. Отримуємо . Виразимо :

,

Тобто запаси корму першого виду мінус витрати корму першого виду. Очевидно, що — залишки корму першого виду.

Узагальнюючи висновки наведеного прикладу, можна сказати, що в задачі планування виробництва економічний зміст Додаткової змінної, яка введена в нерівність Із знаком “+”, — Залишки сировини відповідного виду.

Припустимо, що фермер уклав угоду на продаж 20 норок. Тоді до системи обмежень додасться нерівність . При переході до основної форми запису нерівність перетвориться у рівняння . Виразимо змінну :

.

— кількість норок, яку планується виростити, 20 – мінімальна кількість норок, яку необхідно виростити. Отже, показує, на скільки більше за оптимальним планом слід виростити норок, ніж мінімально встановлена їх кількість.

Узагальнюючи зроблений висновок, можна сказати, що в задачі про планування виробництва Додаткова змінна, яка введена Із знаком “-“, показує, На скільки більше оптимальна кількість виробництва продукції певного виду, ніж мінімально встановлена її кількість.

1.4 Приклад.Скласти економіко-математичну модель задачі розкрою матеріалу (задача про відходи).

Для виготовлення брусу довжиною І М у співвідношенні на розкрій поступають колод довжиною м. Визначити план розпилу, який забезпечить максимальне число комплектів, якщо .

Вказівка. Перш за все необхідно визначити всі можливі способи розпилу колод, вказавши відповідне число брусу, яке можна одержати з однієї колоди (див. табл. 1). Наприклад,. Згідно з цими даними отримуємо такі способи розпилу:

Таблиця 1

Спосіб розпилу

Можливе чИсло брусків довжиною

0,8 м

2 м

1,5 м

1

5

2

3

1

3

2

1

4

1

2

5

2

6

1

1

За змінні обирають кількість колод, розпилених І-м способом. В даному випадку . Змінна — число комплектів брусків.

Враховуючи, що всі колоди повинні бути розпилені, а кількість брусків кожного розміру повинна задовольняти умову комплектності, економіко-математична модель задачі набуває вигляду:

Рекомендована література

Курносов А. П., Сысоев И. А. Вычислительная техника т экономико-математические методы в сельском хозяйстве. — М., 1989. Кузнецов Ю. Н., Кузобов В. И., Ермольев Ю. М. Математическое программирование. — М.: Высш. шк., 1976. Математическое программирование в примерах и задачах. М.: Высшая школа, 1986. Исследование операций в экономике: Учебн. пособие для вузов/ Н. Ш.Кремер, Б. А.Путко, И. М.Тришин. М. Н.Фридман; Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — М.: Высш. Шк.», 1986, — 319 с . Ляшенко И. Н. Линейное и нелинейное программирование. — і К.: Вищашк., 1975,-371 с.

7.  Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве/ Гатаулин А. М. и др.; Под ред. А. М.Гатаулина. – М.: Агропромиздат, 1990. – 432с.:ил.

8.  Эддоус М., Стэнфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. под ред. член-корр. РАН И. И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590с.

Крушевский А. В., Шевцов К. И. Математическое программирование и моделирование в экономике.: Учеб. пособие для вузов. – Киев: Высшая школа. Головное изд-во, 1979. – 456с. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. – СПб.: ВНV – Санкт-Петербург, 1997. – 384с., ил. Ляшенко И. Н. Лінійне та нелінійне програмування. — К.: Вища шк., 1975. Степанюк В. В. Методи математичного програмування. — К.: Вища шк., 1984. Кузнецов Ю. Н., Кудрявцев В. И. Математическое программирование. — М., 1980. Франс Дж. и др. Математические модели в сельском хозяйстве. М.: Агропромиздат, 1987 Кравченко Р. Г. Математическое моделирование в сельском хозяйстве. М.:Колос, 1978. Кузнецов Ю. Н. Математические модели в с/х. М.: Высшая школа, 1981 Карпенко А. ф. Практикум по математическому моделированию экономических агропромышленных процессов в сельском хозяйстве. М.: Финансы и статистика, 1985.

mi band