mi band mi band

Методологія обліку основних господарських процесів — №4

Вівчарство.

Об’єктом калькуляції являється приплід, вовна, приріст живої маси.

Собівартість приплоду визначається так:

У романівському вівчарстві-12%, у каракулівському-15%, а в усіх інших напрямках спеціалізації на собівартість приплоду відносять 10% загальної суми витрат на утримання овець основного стада.

Після визначення суми витрат на приплід визначають собівартість вовни і приросту живої маси.

Затрати розподіляють так:

Витрати на утримання овець (без вартості приплоду і гною) розподіляють між вовною (1 ц якої прирівнюється до 5 одиниць) і приростом живої маси 1 ц, якого береться за 1.

Визначення собівартості продукції птахівництва.

Об’єктом обчислення собівартості по основному стаду являється 1 тисяча яєць, по молодняку — 1 ц приросту живої маси.

Собівартість продукції птахівництва визначається діленням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду чи іншої побічної продукції) на кількість відповідної основної продукції.

6.4. Облік процесу реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг. Рахунки по обліку реалізації та взаєморозрахунків з покупцями та замовниками.

Реалізація виробляємої продукції є завершальною стадією повного циклу кругообігу господарських засобів.

В Процесі реалізації стабільно працюючому повертаються всі витрати на реалізацію та збут.

Товар шляхом купівлі-продажу перетворюється в гроші.

Гроші, які надходять від покупців готової продукції спрямовуються на придбання засобів праці і предметів праці, тобто оборотних і необоротних активів, на оплату праці наступного виробничого циклу. Але одержана виручка при умовному господарюванні буде більша ніж повна фактична собівартість реалізованої продукції на суму прибутку.

Для виявлення фінансового результату від реалізації продукції необхідно порівняти 2 показники: фактичну собівартість реалізованої продукції і фактичну виручку за неї.

Якщо фактична собівартість продукції менша від отриманої за неї виручки, підприємство одержало прибуток. Якщо ж виручка менша ніж фактична собівартість продукції, підприємство одержує збитки.

Перед обліком реалізації продукції стоять такі завдання:

1. Встановити обсяг реалізованої продукції в натуральних і грошових вимірниках.

2. Показати структуру реалізованої продукції.

3. Відобразити собівартість реалізованої продукції.

4. Визначити фінансовий результат від реалізованої продукції.

Щоб вирішити ці завдання в бухгалтерському обліку використовується система рахунків, на яких обліковують процес реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

Рахунок 90 “Собівартість реалізації”.

На даному рахунку узагальнюється інформація про собівартість готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг. За Д-т рах. 90 відображається фактична виробнича собівартість продукції, робіт, послуг, яка склалася в господарстві, а за К-т – списання суми дебетових оборотів в Д-т рах. 79 “Фінансові результатів”.

Наприклад:

1. Списано готову продукцію на реалізацію:

Д-т 90 К-т 26, 27 (без 21, 20….)

2. Списано на реалізацію молодняк великої рогатої худоби:

Д-т 90 К-т 21

В кінці звітного періоду рах. 90 закривається:

Д-т 79 К-т 90

Одночасно: Д-т 70 К-т 79

3. Нарахована виручка за реалізовану продукцію (тобто заборгованість покупцям):

Д-т 36 К-т 70 (це ціна продажу + сума податків і зборів).

4. Надійшли в банк на поточний рахунок гроші від покупців готової продукції:

Д-т 31 К-т 36

Якщо порівняти суму відображену по Д-т рах. 90 і суму відображену по К-т рах. 70 можна визначити фінансовий результат реалізації готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

Для обліку реалізації інших активів підприємства (іноземної валюти, основних засобів та ін.) призначено рах. 71 “Інший операційний дохід”.

По Д-т рахунка відображають суму ПДВ, акцизного збору та інших подаьків і зборів, а по К-т рахунка відображають дохід від реалізації. Собівартість відображається по субрах. 942-де відображається балансова собівартість реалізованої іноземної валюти та по субрах. 943-собівартість реалізованих виробничих запасів.

Відображення господарських операцій:

1. Списано собівартість реалізованих виробничих запасів та МШП:

Д-т 943 К-т 20, 22

2. Відображено ПДВ:

Д-т 712 К-т 641

3. Нараховано виручку за реалізовану продукцію:

Д-т 36 К-т 712

Або Д-т 37 К-т 712

Рекомендована література:

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опорний конспект лекцій / укл. : В. Г.Горєлкін, С. Я.Король. — К : КНТЕУ, 2009. — 63 с.

Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

Дзюба Н. Громадське харчування: від документообігу до обліку.//Податки та бухгалтерський облік.– 7 серпня 2008 р.-№63.

Кузнецов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 320 с.

Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. — Суми : Ун. кн., 2010. — 128 с.

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І. Й. Яремко. — Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.

Бондарь В. П., Петренко Н. И., Кузьмин Дм. Л. Вопросы инвентаризации в экономической литературе:Учебное пособие. – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 868 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф Ф. Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 224 с.

Сергеєв Ю. Г., Михайлов М. Г., Школьна В. В. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»/Суми, 2011 р., 21 стор, бібл. 66.

Реферати :

mi band