mi band mi band

Методологія обліку основних господарських процесів — №2

Таким чином, за допомогою рахунку 23 “Виробництво” можна визначити з яких елементів складається собівартість продукції, контролювати розмір витрат і визначати шляхи їх зменшення.

Витрати на виробництво продукції класифікують за:

1) галузями економічної діяльності

2) економічним змістом

3) характером участі у виробництві

4) способом віднесення на собівартість продукції

5) складом

6) відношенням до обсягу виробництва

По галузям господарської діяльності:

А) Затрати в фері виробництва (згідно статей витрат)

Б) Затрати в сфері обігу — це затрати здійснювані на стадії заготівлі і реалізації (це витрати по транспортуванню продукції, на утримання кіосків, складів для продукції на ринку та ін.)

В) Затрати в сфері капітальних інвестицій — затрати по будівництву, придбанню основних засобів і т. ін.

Г) Затрати в Сфері культурно-побутового обслуговування (утримання бібліотек, будинків культури та кінотеатрів)

Д) Затрати в сфері управління — це затрати праці і загальновиробничого персоналу і т. ін.

За економічним змістом — поділяють на витрати живої та витрати уречевленої праці.

За характером участі у виробництві:

А) Основні — без яких неможливо здійснити виробничий процес (це оплата праці робітників, які безпосередньо задіяні в технологічному процесі, нарахування на заробітну плату, вартість матеріалів, насіння, добрив, пального тощо);

Б) Накладні — це витрати, пов’язані з організацією і управлінням окремими галузями виробництва, цехами, бригадами (загальновиробничі витрати).

За способом віднесення на собівартість продукції:

А) Прямі — такі, що відразу включаються в собівартість конкретного виду продукції на підставі відповідних документів;

Б) Непрямі — це витрати, що пов’язані з одночасним виробництвом кількох видів продукції, а тому включаються до собівартості шляхом розподілу згідно з встановленою методикою (наприклад, пропорційно прямим витратам або основній заробітній платі працівників тощо).

За складом:

А) Прості (або одноелементні)

Б) Складні (комплексні)

Прості витрати являються однорідними і не поділяються на окремі складові частини.(матеріальні витрати).

Комплексні витрати складаються із різноманітних по своєму економічному змісту елементів (витрати на утримання основних засобів, витрати на організацію виробництва і управління, витрати на оплату праці).

За відношеням до обсягу виробництва :

А) Змінні

Б) Постійні ( умовно-постійні)

Змінні-це витрати виробництва, розмір яких знаходиться у прямій залежності від кількості виробленої продукції або обсягу виконаних робіт (наприклад, сума вартості насіння, добрив, заробітної плати за відрядними розцінками та ін.)

Постійні (умовно-постійні) — це витрати, які не залежать, або майже не залежать від кількості виробленої продукції або обсягу виконаних робіт, наприклад, витрати на відрядження, амортизація приміщень, оплата праці загально виробничого персоналу і т. д.

Згідно нормативних документів, бухгалтерський облік витрат виробництва українськими підприємствами повинен вестись в розрізі окремих економічно однорідних елементів витрат:

1) матеріальні витрати

2) витрати на оплату праці

3) відрахування на соціальні заходи

4) амортизація необоротних активів

5) інші витрати

Але Класифікація витрат за економічними елементами не дозволяє обчислювати собівартість окремих видів продукції та встановлювати обсяг витрат конкретних підрозділів підприємства. З цією метою застосовують класифікацію витрат за статтями калькуляції залежно від їх призначення та місця виникнення.

В сільському господарстві витрати групуються за такими статтями:

Статті витрат

У рослинництві

У тваринництві

У допоміжних виробництвах

У промислових виробництвах

Витрати на оплату праці

*

*

*

*

Відрахування на соціальні заходи

*

*

*

*

Насіння та садівний матеріал

*

Добрива

*

Засоби захисту рослин та тварин

*

*

*

Корми

*

*

Сировина та матеріали

*

*

Роботи та послуги

*

*

*

*

Витрати на утримання основних засобів

*

*

*

*

В т. ч. пальне та мастильні матеріали

*

*

*

*

Амортизація основних засобів

*

*

*

*

Інші витрати

*

*

*

*

Непродуктивні витрати

*

*

*

*

Загальновиробничі витрати

*

*

*

*

Відповідно до Плану рахунків для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) призначений рахунок 23 “Виробництво”.

За видами виробництва передбачено ведення окремих субрахунків, до яких в свою чергу відкриваються аналітичні рахунки.

В с.- г. підприємствах до рах. 231 “Рослинництво” відкриваються такі аналітичні рахунки:

“Пшениця озима”

“Кукурудза на зерно”

“Кукурудза на силос”

“Цукрові буряки”

До рах. 232 “Тваринництво”:

“Основне стадо ВРХ”

“Відгодівля ВРХ”

“Відгодівля свиней”

За Д-т рах. 23 “Виробництво” відображаються прямі матеріальні, трудові та ін. прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку продукції.

За К-т рах 23 (в кореспонденції з дебетом рах. 21, 26, 27) відображається сума фактичної виробничої собівартості одержаної від даного виробництва продукції.

На початок звітного періоду рахунок 23 активний, а протягом звітного періоду може бути активно-пасивний, тобто по Д-т відображається сума витрат незавершеного виробництва, а по К-т-планова собівартість одержаної продукції.

Записи по Д-т рах. 23 ведуться в кореспонденції з К-т таких рахунків:

Д-т 23

К-т

13 “Знос необоротних активів”

20 “виробничі запаси”

21 “Поточні біологічні активи”

22 “МШП”

Д-т 23

К-т

23 “Виробництво”

24 “Брак у виробництві”

25 “Напівфабрикати”

26 “Готова продукція”

27 “Продукція с.- г. виробництва”

28 “Товари”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

39 “Витрати майбутніх періодів”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

64 “Розрахунки з податками і платежами”

65 “Розрахунки за страхуванням”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

71 “Інший операційний дохід” (сума ПДВ, акцизний податок)

Д-т 23

К-т

80 “Матеріальні витрати”-якщо облік витрат ведеться узагальнено.

91 “Загальновиробничі витрати”

В с. — г. підприємствах по К-т 23 рах. продукція, що надходить від власного виробництва, протягом року, відображається по плановій собівартості, а в кінці року ця продукція оцінюється по фактичній собівартості. При цьому визначається калькуляційна різниця і робиться коригувальний запис, щоб довести планову собівартість до фактичної.

Якщо планова собівартість більше фактичної, то коригування роблять методом червоного сторно (червоним чорнилом або в дужках).

Наприклад, Дт 27 — Кт 23 (500, 00)

Якщо фактична собівартість більше, то робиться додатковий запис.

Реферати :

mi band