mi band mi band

Методичні рекомендаціі та вказівки щодо виконання курсових проектів — №4

43. Степанова Л. И. Справочник технолога молочного производства/ Степанова Л. И. — С-Петербург, ГИОРД 1999 — 378 с.

44. Тамим А. Й. Йогурты и другие кисломолочные продукты / Тамим А. Й., Робинсон Р. К. – СПб.: Профессия, 2003. – 664 с.

45. Тамим А. Й. Йогурты: научные основы и технология / Тамим А. Й. – СПб.:Профессия, 2003. – 664 с.

46. Творогова А. А. Глазурь для мороженого / Творогова А. А., Оленев Ю. А. – М.:ДеЛи принт, 2001. – 157 с.

47. Технологія незбираномолочних продуктів / [Скорченко Т. А., Поліщук Г. Є., Грек О. В., Кочубей О. В.]. — Вінниця: Нова книга, 2005. – 248 с.

48. Технологія переробки продукції тваринництва / О. В. Богомолов, Ф. В. Перцевий, О. М. Сафонова та ін. — X.: Вид-во Навч.-метод. Центру заочного навчання с.-г. вузів України, 2001. — 241 с.

49. Тихомирова Н. А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов / Тихомирова Н. А. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 560 с.

50. Тихомирова Н. А. Технология продуктов функционального питания / Тихомирова Н. А. — [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: «Франтера», 2007. – 246 с.

51. Фильчакова С. А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности / Фильчикова С. А. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 276 с.

52. Харитонов В. Д. Приемка и первичная обработка молока / Харитонов В. Д., Шепелева Е. В. – М.: Молочная промышленность, 1997. – 54 с.

53. Химия пищи./ И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко и др./ — М.: Колос, 2000.-384 с: ил.

54. Чекулаева Л. В. Технология продуктов консервирования молока и молочного сырья / Чекулаева Л. В., Полянский К. К., Голубева Л. В. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 249 с.

55. Чекулаева Л. В. Технология производства консервированного молока и молочних продуктов / Чекулаева Л. В., Полянский К. К., Голубева Л. В. – М.: Дели Принт, 2002. – 248 с.

56. Черевко O. І. Переробка сировини тваринного походження: Навчальний посібник / Черевко O. І., Сафонова О. М., Богомолов О. В. — Харків, 2002. — 206с.

57. Шалапугина Э. П. Лабораторный практикум по технологии молочных консервов и сыра / Шалапугина Э. П. – СПб.: ГИОРД, 2008. – 96 с.

58. Шалапугина Э. П. Лабораторный практикум по технологии производства цельномолочных продуктов и масла / Шалапугина Э. П. – СПб.: ГИОРД, 2008. – 64 с.

59. Шалыгина А. М. Общая технология молока и молочных продуктов / Шалыгина А. М., Калинина Л. В. – М.: Колос, 2004. – 196 с.

60. Шидловская В. П. Органолептическая оценка молочних продуктов / Шидловская В. П. — М: Пищ. пром.- 2000.-246 с.

61. Шидловская В. П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. Справочник / Шидловская В. П. — М.: Колос, 2000. — 280 с., ил.

62. Шидловская В. П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. Cправочник / Шидловская В. П. – М.: Колос, 2004. – 360 с.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВАУКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології молока і м’яса

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Тема:

Виконав

:

Ст. гр. ТМЛ – , ФХТ

(ПІБ студента)

Керівник

:

(наукова ступінь, вчене звання, ПІБ)

Робота здана на кафедру

:

Робота захищена з оцінкою

“_____” __________ 2010 Р.

:

Члени комісії

:

(підпис)

(посада)

(П. І. Б.)

Суми 2010

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра

Технології молока і м’яса

Дисципліна

«Технології зберігання консервування та переробки молока»

Спеціальність

7. 091709

Курс

4

Група

Семестр

8

ЗАВДАННЯ

На курсовий проект студента

(прізвище, ім’я та по батькові)

1. Тема проекту

2.Термін здачі студентом закінченого проекту

3.Вихідні дані до проекту

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік підлягаючих

Розробці Питань)

Вступ. 1. Характеристика асортименту, основної та

додаткової сировини, яка використовується при виробництві даного продукту (Літературний огляд.) 2. Обґрунтування технології продукту: 2.1 Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій; 2.2 Продуктовий розрахунок 2.3 Організація, схема і методи технохімічного, мікробіологічного та санітарного контролю за ходом технологічного процесу; 2.4 Графік організації технологічних процесів. 3. Вибір основного технологічного обладнання і його коротка характеристика; 3.1 Розрахунок площі цеху для виробництва продукту. 4. Заходи безпеки функціонування технології. 5. Висновки. 6. Перелік літератури. 7. Додатки

5. Перелік демонстраційних матеріалів (з точною вказівкою обов’язкових)

1 — План цеху підприємства; 2 — Схема технологічних процесів виробництва продукту; 3 – Технологічна схема виробництва продукту в апаратному оформленні;

4 – Об’єднаний графік організації технологічних процесів і роботи обладнання

6. Дата видачі завдання

Додаток 3

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

З/п

Найменування етапів

Курсового проекту

Термін

Виконання

Етапів проекту

Примітка

1

Вступ. 1. Характеристика асорти­менту, основної та додаткової сировини, яка використовується при виробництві даного продукту (Літературний огляд)

2

2. Обґрунтування технології продукту: 2.1 Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій; 2.2 Продукто­вий розрахунок

3

2.3 Організація, схема і методи технохімічного, мікробіологічного та санітарного контролю за ходом технологічного процесу

4

2.4 Графік організації технологічних процесів

5

3. Вибір основного технологічного обладнання і його коротка характеристика; 3.1 Розрахунок площі цеху для виробництва продукту

6

4. Заходи безпеки функціонування технології

7

Висновки. Перелік літератури.

Додатки

8

Оформлення проекту

Студент

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Фактичне виконання проекту “_________ ________________ _____ р.

Додаток 4

mi band