Анотація 1. Технологія зберігання, консервування…

Анотація

1. Технологія зберігання, консервування та переробки молока

2. лектор к. с.-г. н., доцент Уханова І. М..

3. Кількість годин для 4 курсу: загальна – 108, ЛК – 14, ЛПЗ – 60, СР – 30, курсова робота

4. форма підсумкового контролю – іспит.

Анотація дисципліни. „Технологія зберігання, консервування та переробки молока” є дисципліна спеціального циклу, що формує інженера-технолога молочної промисловості. В цій дисципліні викладаються теоретичні основи технологічних процесів, способи виробництва молочних

продуктів, а також тенденції подальшого вдосконалення виробництва.

Метою викладання дисципліни є придбання, систематизація та закріплення у студентів теоретичних знань щодо складу та властивостей харчових продуктів, їжі, технологічних систем (сировини, готових продуктів), побудови технологічного потоку у вигляді організації технологічного процесу, технологічних факторів, що призводять окремі продукти та технологічні системи до стану споживчої готовності, вибору науково обґрунтованих методів технологічного впливу на харчові системи, закономірностей зміни харчових продуктів та їх складових під впливом технологічних чинників.

Зміст курсу:

Тема 1. Технологія морозива

Тема 2. Загальна технологія сиру

Тема 3. Особливості технології сирів

Тема 4. Підготовка молока до зсідання. Нормалізація молока.

Тема 5. Зсідання молока і обробка згустку. Внесення закваски, властивості згустку. Формування і пресування сиру. Посолка сиру.

Тема 6. Технологія твердих сирів

Тема 7. Технологія натуральних сирів окремих видів

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Модуль 1. Студент повинен:

Знати: теоретичні основи технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва морозива; закономірності змін технологічних властивостей харчових та пожив­них речовин під впливом фізико-хімічних, біологічних, біохімічних та терміч­них ме­тодів обробки; технологічні схеми виробництва;

Вміти: складати технологічні схеми різних видів морозива; проводити оцінку якості готового продукту.

Модуль 2. Студент повинен:

Знати: класифікацію сирів; загальну технологію сиру (приймання, сортування молока, зсідання, обробка згустку, формування, пресування, соління, визрівання); особливості технології окремих видів сирів;

Вміти: визначати якість молока-сировини та його сиропридатність; моделювати технологічні схеми виготовлення різних видів сирів.

Літературні джерела

Вид

Назва

1.

Основна

Богомолов А. В. Переработка продукции растительного и животного происхождения / А. В. Богомолов, Ф. В. Перцевой. – СПб.: ГИОРД, 2001. – 336 с.

2.

Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра / Бредихин С. А., Юрин В. Н. – М.: Колос, 2007. – 319 с.

3.

Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. – М.: Колос, 2003. – 400 с.

4.

Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. – М.: Колос, 2001. – 400 с.

5.

Крусь Г. Н. Технология молока и молочных продуктов / Крусь Г. Н., Храмцов А. Г. – М.: Издательство “Колос”, 2008. – 455 с.

6.

Маршал Р. Т. Мороженое и замороженные десерты / Маршал Р. Т., Гофф Г. Д., Гартел Р. У.; пер. с англ. В. И. Василевского. – Спб.: Професия, 2005. – 376 с.

7.

Машкін М. І. Молоко і молочні продукти / Машкін М. І. – К.: Урожай, 1996. – 336 с.

8.

Машкін М. І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: навчальне видання / М. І. Машкін, Н. М. Париш. – К.: Вища освіта, 2006. – 351 с.

9.

Оноприйко А. В. Производство молочных продуктов / Оноприйко А. В., Храмцов А. Г. – Р-н-Д: ИЦ “Март”, 2004. – 384 с.

10.

Додаткова

Алексеева Н. Ю. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности. Справочник/ Н. Ю. Алексеева, Я. И. Костина. – М., Агропромиздат, 1986. – 239 с.

11.

Барабанщиков Н. В. Молочное дело / Н. В. барабанщиков. – М.: Колос, 1283. – 414 с.

12.

Горбатова К. К. Биохимия молока и молочных продуктов/ К. К. Горбатова. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 320 с.: ил.

13.

Горбатова К. К. Химия и физика молока. Учебник для вузов / К. К. Горбатова. – СПб. Гиорд. 2004. – 288 с.

14.

Гудков А. В. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты / Под редакцией С. А. Гудков, 2-е изд., испр. и доп. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 804 с.

15.

Кирюткш Г. В. Мойка и дезинфекция технологического оборудования предприятий молочной промышленности / Г. В. Кирюткш, В. В. Молочников. – М., Пищевая промышленность. 1976. – 120 с.

16.

Крусь Г. Н. Технология сыра и других молочных продуктов / Г. Н. Крусь, И. М. Кулешова, Н. И. Дунченко. – М.: Колос, 1992. – 320 с.

17.

Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В трех томах. Т. З. Сыры (Кузнецов В. В., Шилер Г. Г.; Под общей ред. Г. Г. Шилера). – СПб: ГИОРД, 2003.-512 с.

18.

Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т.4. Мороженое – СПб: ГИОРД, 2003. – 184 с.

19.

Технологія переробки продукції тваринництва / О. В. Богомолов, Ф. В. Перцевий, О. М. Сафонова та ін. – X.: Вид-во Навч.-метод. Центру заочного навчання с.-г. вузів України, 2001.-241 с.

20.

Методична

Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять з дисципліни “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” з розділу “Технологія сиру” №1 для студентів факультету харчових технологій денної та заочної форми навчання (Укладачі: Машкін М. І., Касянчук В. В., Горєла О. Л., Бердіна І. В., Бородай С. В., Білоус Н. В.) Суми: СНАУ, 2007. – 43с.

21.

Методичні вказівки для вивчення розділів “Технологія масла”, “Технологія сиру” дисципліни “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” та виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.091709 Технологія зберігання, консервування та переробки молока напряму 0917 Харчова технологія та інженерія. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2007 – 22 с.

22.

Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр напрямку підготовки 6.0511701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання.

Сумський національний аграрний університет, 2010. – 25 с.

Ви прочитали: "Анотація 1. Технологія зберігання, консервування…"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору