mi band mi band

Коментар до виконання контрольних… – Частина 3

330. Вольтметр з внутрішнім опором 10кОм розрахований на вимірювання напруг до 5В. Виникла необхідність вимірювати з його допомогою напруги до 30 кВ. Обчисліть додатковий опір для таких вимірів.

331. Розряджений до напруги 11,5 В автомобільний акумулятор поставили під зарядку від джерела напруги 15В. Який додатковий опір слід приєднати до акумулятора, щоб струм заряджання не перевищував значення 1А? Внутрішній опір акумулятора 1 Ом.

332. Визначити масу міді, яка потрібна для двох провідної лінії довжиною

mi band mi band
5 км. Напруга на шинах станції 2400 В. Потужність споживача 60 кВт. Втрата напруги в проводах 8%.

333. Яким має бути опір споживача, щоб на ньому виділялася максимальна потужність, якщо струм створюється джерелом з ЕРС 12В і внутрішнім опором 2 Ом? Який при цьому ККД джерела струму?

334. ЕРС джерела 24 В. Найбільша сила, яку може дати джерело, 10А. Визначити максимальну потужність, яка може виділитися в зовнішньому колі.

335. Електродвигун з опором обмотки 4 Ом споживає постійний струм 10А при напрузі 220В. Обчисліть повну потужність, механічну потужність і ККД двигуна.

336. Коло зібрано з однакових резисторів і однакових вольтметрів (рис.1) Перший і третій показують 10 В і 8 В. Визначити показання другого вольтметра.

337. Дві батареї з ЕРС 24 В і 36 В з’єднані, як показано на рис.2 При якому співвідношенні між внутрішніми опорами струм через гальванометр не іде?

338. У схемі на рис.3 Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=20 Ом, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=12 Ом. Спад напруги на резисторі Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 дорівнює 6 В. Знайти силу струму в усіх ділянках кола. Визначити опір Коментар до виконання контрольних... - Частина 3. Внутрішнім опором елементів знехтувати.

339. Визначити силу струмів у резисторах Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 і напругу на кінцях резистора Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, якщо ЕРС першого 2В, ЕРС другого 3 В, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=1 Ом, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=2 Ом, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=4 Ом. Внутрішнім опором джерела знехтувати. (рис.4)

340. ЕРС першої батареї 25 В, спад потенціалу на резисторі Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 становить 10 В і дорівнює спаду потенціалу на резисторі Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, а також у два рази більший від спаду потенціалу на резисторі Коментар до виконання контрольних... - Частина 3. Знайти ЕРС третьої та другої батарей. Опором батарей знехтувати. (Рис.3)

341. У схемі на рис. 5 є батарея з ЕРС 120В, опір 10 Ом, В – електричний чайник. Амперметр показує силу струму 2А. Через який проміжок часу закипить 0,5 л води, яка знаходиться у чайнику при температурі 4Коментар до виконання контрольних... - Частина 3С. Опором батареї і амперметра знехтувати, ККД чайника 76%..

342. Сила струму у провіднику опором 100 Ом рівномірно збільшується від нуля до 10А протягом 30 с. Визначити кількість теплоти, яка виділилася протягом цього часу в провіднику.

343. Визначити кількість електрики, що пройшла по резистору опором 1 Ом, при рівномірному зростанні напруги на кінцях резистора від 1В до 3 В протягом 10 с.

344. Сила струму в провіднику збільшується від 10А до 18 А, і за 5 с виділяється 200 Дж теплоти. Визначити опір провідника.

345. Необхідно від динамо-машини, у якої напруга на полюсах 230 В, зарядити 200 лужних акумуляторів. ЕРС акумулятора 1,4 В, внутрішній опір 0,01 Ом, зарядний струм 30А. Накресліть схему включення і визначить опір реостата.

346. Визначити, при якому опорі навантаження в коло віддається максимальна потужність, і накресліть графіки залежності потужності від опору навантаження.

347. Батарея складається з п’ятьох послідовно з’єднаних елементів. ЕРС кожного 1,4 В, внутрішній опір кожного 0,3 Ом. При якому струмі корисна потужність батареї 8 Вт? Визначити найбільшу корисну потужність батареї.

348. При іонізації повітря утворюються одновалентні іони. Визначити їх концентрацію, якщо при напруженості поля 1 кВ/м густина струму 0,6 мкА/мКоментар до виконання контрольних... - Частина 3. Рухомість позитивних і негативних іонів дорівнює Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 і Коментар до виконання контрольних... - Частина 3.

349. Визначити концентрацію дірок в напівпровіднику германія при такій температурі, коли його питомий опір дорівнює 0,5 Ом∙м, якщо рухомість електронів і дірок Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 і Коментар до виконання контрольних... - Частина 3.

350. При якій напруженості електричного поля концентрація одновалентних іонів в повітрі дорівнює 1,28 МмКоментар до виконання контрольних... - Частина 3, а густина струму 1,6 мкА/мКоментар до виконання контрольних... - Частина 3. Рухомість позитивних і негативних іонів дорівнює Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 і Коментар до виконання контрольних... - Частина 3.

351. Сила струму в провіднику змінюється за законом Коментар до виконання контрольних... - Частина 3. Знайти кількість електрики, що проходить через поперечний переріз провідника за час рівний половині періоду, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3= 10 А, циклічна частота 50π рад/с.

352. Сила струму в колі змінюється за законом Коментар до виконання контрольних... - Частина 3. Визначити кількість теплоти, яке виділиться в провіднику опором 10 Ом за час t=T/4, де T=10 c, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3= 10 А. Опір провідника 100 Ом.

353. Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=20 А, a=100 1/c. Визначити кількість теплоти, яка виділиться в провіднику за час 0,01с, якщо опір провідника 10 Ом.

354. До тонкого однорідного дротяного кільця радіусом 10 см підводять струм 1 А. Знайти індукцію магнітного поля у центрі кільця, якщо підвідні проводи, які поділяють кільце на дві дуги lКоментар до виконання контрольних... - Частина 3 і lКоментар до виконання контрольних... - Частина 3, растошовани радіально і нескінченно довгі.

355. Два витки радіусом 10 см кожний растошовани паралельно один до одного на відстані 20 см. Знайти індукцію магнітного поля в центрі кожного з витків і на середині прямої, яка з’єднує їх центри. Сила струмів у кожному витку 2 А і одного напрямку.

356. Два витки радіусом 10 см кожний растошовани паралельно один до одного на відстані 20 см. Знайти індукцію магнітного поля в центрі кожного з витків і на середині прямої, яка з’єднає їх центри. Сила струмів у кожному витку 2 А і протилежного напрямку.

357. В одній площині з нескінченно довгим прямим струмом 5 А розташована прямокутна рамка зі струмом 1 А. Знайти сили, які діють на кожну сторону рамки з боку магнітного поля прямого струму, якщо довга сторона рамки 20 см паралельна прямому струму і знаходиться від нього на відстані 5 см, менша сторона 10 см.

358. Знайти індукцію магнітного поля в центрі контуру, який має вигляд прямокутника, якщо його діагональ 0,16 м, а кут між діагоналями 30Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 та сила струму в контурі 5А.

359. По нескінченно довгому прямому провіднику, якій зігнутий під кутом 120Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, проходить струм силою 25 А. Знайти напруженість магнітного поля в точці, яка лежить на бісектрисі кута і віддалена від його вершини на 10 см.

360. По двох паралельних провідниках, що знаходяться один від одного на відстані 5 см, в протилежних напрямках ідуть струми по 20А у кожному. Визначити напруженість магнітного поля і індукцію в точці, що знаходиться на відстані 5 см від кожного з провідників.

361. Де і на скільки напруженість магнітного поля більше: у центрі квадратного провідника, сторона якого 5 см, чи в центрі кругового провідника, утвореного із тієї ж дротини, якщо по провіднику протікає струм 5А?

362. Напруженість магнітного поля в центрі колового витка 100 А/м. Магнітний момент 2,1АмКоментар до виконання контрольних... - Частина 3. Визначити силу струму у витку і його радіус.

363. Електрон рухається в магнітному полі по колу радіусом 2 см. Індукція поля 0,1 Тл. Визначити кінетичну енергію електрона, взявши до уваги зміну маси частинки залежно від її швидкості.

364. Електрон в однорідному магнітному полі з індукцією 0,02 Тл рухається по колу. Знайти силу еквівалентного колового струму, який створюється рухом електрона.

365. Заряджена частинка, яка має швидкість 2Мм/с, влетіла в однорідне магнітне поле з індукцією 0,26 Тл. Знайти відношення заряду частинки до її маси, якщо частинка описала в полі дугу кола радіусом 8 см. За цим відношенням визначити, яка це частинка.

366. Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 7 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої 1 см і крок 24,19 см. Визначити період обертання електрона та його швидкість.

367. Електрон рухається в магнітному полі, індукція якого 3 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої 3 см і крок 6 см. Визначити швидкість електрона.

368. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,05 Тл знаходиться прямий провідник довжиною 10 см, розміщений перпендикулярно до лінії індукції. По провіднику проходить струм силою 2 А. Під дією сил поля провідник перемістився на відстань 4 см. Знайти роботу сил поля.

Реферати

  • Влияние отклонений на технологический процесс производства сыра
  • мясо переробні пілприемства
  • біохімічні процеси у вині курсові
  • технологических процессов на предприятии пищевой промышленности по производству маргарина
  • понятие и показатели качества продукции
  • Производственный ветеринарно санитарный контроль вяленой и сушёной рыбы
  • Клиент для комментариев WordPress
Ви прочитали: "Коментар до виконання контрольних… – Частина 3"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору