mi band mi band

Документація по листуванню і звертанням громадян

7. Документація по листуванню і звертанням громадян.

Особливості складання і оформлення заяв, скарг, і пропозицій громадян, а також позовних заяв

1. Огляд теми.

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження)— звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання)— звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання— письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга— звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

2. Типові завдання та приклади їх вирішення.

1.Програміст за фахом гр. Мороз перебував у трудових відносинах з приватним підприємством “Альтаїр”. У зв’язку з виконанням трудових обов’язків Мороз розробив та передав комп’ютерну програму для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Програма використовувалась “Альтаїром” для власних потреб. Через деякий час, приблизно півроку, приватне підприємство “Альтаїр” уклало декілька авторських договорів на використання вище вказаної програми іншими підприємствами. Мороз, вважаючи себе автором програми, звернувся до суду з позовом на “Альтаїр”. Складіть відповідну позовну заяву.

2. Шабельник звернулася до суду з позовом про стягнення з її чоловіка Шабельник коштів на утримання дітей сина Сергія 14 квітня 1998 р. н. і доньки Олени, 2 вересня 2000 р. н. Вона вказала, що у грудні 2001 р. Шабельник залишив сім’ю і на її неодноразові прохання надати допомогу на утримання дітей відповідає відмовою, заявляючи в листах про те, що у нього інша сім’я, яку він повинен утримувати.

До позовної заяви позивачка додала свідоцтва про народження дітей, в яких батьком Сергія та Олени вказаний відповідач.

Складіть відповідну позовну заяву.

3. Складіть скаргу на неправильність у списках виборців, які мають право брати участь у виборах.

4. Складіть клопотання до місцевого суду про ознайомлення з протоколом судового засідання.

5.

Приклад:

До дільничної виборчої комісії № _____

Територіального виборчого округу №____

ВАШЕ ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО-БАТЬКОВІ,

Що мешкає за адресою

________________________________

Скарга

На не включення виборця до списку виборців

Під час ознайомлення зі списком виборців на виборчій дільниці №___ мною було виявлено, що я не внесений (виключений)до списку виборців на даній виборчій дільниці. Відповідно до ч. 2 статті 34 звертаюся до Вас з вимогою усунути допущену у списку виборців неправильність і внести мене до списку виборців.

До скарги додаю:

1. Копія паспорта на ___ сторінках.

_____________ ___________________

(дата) (підпис)

3. Рекомендована література

1.Закон України «Про звернення громадян», від 02.10.96 р. №393/96-ВР

2.Інструкція з діловодства щодо звертань громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою КМУ від 14.04.97 р. №348.

1. Нотаріальне оформлення цивільно – правових документів –К., 1999.

2. Складання процесуальних актів у кримінальних справах: навч. Посібник. 2 – е вид., доп./ О. Р. Михайленко. – К. 2000.

3. Кройтор В. О. Захист прав громадян і організацій – Х., 1995.

4. Іванова І. В. Основні вимоги до оформлення документів : текст лекцій – К., 1993.

5. Зразки оформлення документів для громадян і підприємств / Головак А. С. – Донецьк, 1997.

6. Буркацький Л. К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян. Навчальний посібник – К., Юрінком Інтер 2002.

7. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) Кравчук В. М. Стратегія і тактика цивільного процесу – Київ “Атіка”., 2002

Реферати :

mi band