Анотація дисципліни: 1. Повна назва дисципліни: Діловодство…

Анотація дисципліни:

1. Повна назва дисципліни: Діловодство

2. Автор робочої навчальної програми – Шульженко А. В., ст. викладач кафедри правового забезпечення АПК.

3. Лектор: Шульженко А. В., ст. викладач кафедри правового забезпечення АПК

4. Загальна кількість годин -108, С. р-78, Лк-14, Сем.-16

5. Вид підсумкового контролю – залік.

6.Анотація дисципліни.

Діловодство-це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі

управлінської діяльності. Особливості сучасного діловодства полягають, насамперед, у переведенні його на державну мову, широкому застосуванні комп’ютерних систем, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи. Дотримання стандартів із діловодства в практичній роботі органів управління та документування, опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу скоротити час на їх складання, опрацювання і пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними завданнями і змістом діловодства, його роллю у процесі управління підприємством або установою; вивчення основних правил та вимог до складання та оформлення загальної та спеціалізованої документації; дослідити технологію та організацію служби документаційного обслуговування; набуття навичок та уміння самостійно вирішувати деякі практичні питання діловодства, формування практичних навиків по створенню, обробці документів, організації діловодства на підприємствах. Дуже важливо озброїти знанням про ділові папери студентів, адже саме за допомогою ділових документів, листів установлюються офіційні, службові ділові контакти між закладами, підприємствами, державами.

Студенти повинні прослухати установчі та оглядові лекції, підготуватися і взяти участь у семінарських заняттях, виконати контрольну роботу. Підсумком роботи над дисципліною є складання заліку із всього курсу “Організація діловодства”.

7. Зміст курсу:

1 модуль

Підготовка до складання і оформлення документів. Класифікація службових документів.

Правила оформлення реквізитів. Стандарти на документацію. Формуляр-зразок.

Складання номенклатур і формування справ. Правила формування справ. Послідовність групування документів у справі. Реєстрація документів

Підготовка документів до наступного зберігання та використання. Оперативне зберігання документів. Експертиза цінності документів. Оформлення справ. Передача справ до архіву. Знищення документів із закінченим строком зберігання.

2 модуль

Особливості складання розпорядчих документів. Оформлення наказів, вказівок, ухвал, розпоряджень, рішень.

Документи по особовому складу. Вимоги до організації кадрового діловодства. Особливості обліку кадрів. Документаційне забезпечення руху особливого складу: укладання та розірвання трудової угоди, оформлення заяв, складання наказів з особово-го складу, ведення трудових книжок. Ведення особової справи. Документування атестації.

8. Студент повинен знати вимоги щодо оформлення реквізитів документів, правила оформлння довідково-інформаційних, розпорядчих документів, вимоги до організації кадрового діловодства.

Уміти оформляти накази, вказівки, ухвали, розпорядження, рішення, реєструвати вхідні і вихідні документи, оформлювати передачу справ до архіву.

9.Рекомендована література:

1. Основна література

1.1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. — К., 1998.

1.2. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства: Учебное пособие. — М., 1998.

1.3. Корж А. В. Документація праводілової сфери: навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 232 с.

1.4. Корж А. В. Юридичне документоведення.—К.,2001.

1.5. Кузнецова Т. В., Степанов Е. А., ФилипповН. Г.Делопроизводство и техническая документация. — М., 1991.

1.6. Лоза О. В. Діловодство та документуван­ня в управлінській діяльності. К.,1997.

2. Нормативно-правова література

2.1. Закон України «Про інформацію» (Відо­мості Верховної Ради, 1992, № 48. С. 650)

2.2. Закон України «Про звернення грома­дян» (Відомості Верховної Ради, 1996, №47, ст.256).

2.3. Наказ МВС України від 22.07.93 № 435 «Про затвердження Інструкції з діловодства в органах, підрозділах внутрішніх справ, навчаль­них закладах, науково-дослідних установах си­стеми МВС України.»

2.4. ГОСТ 6.38-90. Система организационно-распорядительной документации: Требования к оформленню документов. — М., 1991.

2.5. Государственная система документационного обеспечения управления: Основные положе­ння: Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. —М., 1991.

2.6. Единая государственная система делопроизводства: Основные положення. —М., 1975.

3. Додаткова література

3.1. Бойко М. Д. Співак В. М., Хазін М. А. Цив­ільно-правові документи: Зразки. —К., 1997.

3.2. Бондырева Т. Н. Секретарское дело.—М., 1989.

3.3. Веселов П. В. Как составить служебный документ. — М., 1982.

3.4. Веселов В. П. Профессия — секретарь. — М., 1994.

3.5.ВолкоеА. А. Организация делопроизводства и обработка корреспонденции в ОВС. Лекция. —М., 1984.

3.6. Глущик С. В., Дияк О. В. Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К., 2002.

3.7. Ганич Д. І., Олійник І. Словник лінгві­стичних термінів. — К., 1985.

3.8. Головач А. С. Зразки оформлення доку­ментів.—Донецьк, 1997.

3.9. ГлушковВ. М. Основы безбумажной информации. — М., 1982.

3.10. Ділова документація Гетьманщини 18 ст. Збірник документів (Упорядник В. Й.Горо­бець).—К., 1993.

3.11. Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове мовлення. — Донецьк, 1997.

3.12. Коваль А. П. Ділове спілкування: На­вчальний посібник. —К.,1992.

3.13. Культура української мови. Довідник (Єрмоленко С. Я., Дзюбишина — Мельник Н. Я. та ін). За ред. В. М. Русанівського. — К., 1990.

3.14. Лихачев Т. М. Документи и делопроизводство: Справочное пособие. —М., 1992.

3.15. Любимець Л. П. Ділові папери.—К., 1981.

3.16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — Харків, 1997.

3.17. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. —К., 1981.

3.18. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучас­ний діловий документ.—К., 1992

3.19. Осипав Г. Ф. Работа руководителя с до­кументами. — М., 1983.

3.20. Паламар Л. М., Кацавець Г. Н. Мова діло­вих паперів.—К.,1993.

3.21. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної ук­раїнської мови. —К.,1993.

3.22. Потелло Н. Я. Українська мова. Ділове мовлення. — К., 1996.

3.23. Російсько-український словник юридичних термінів. Укладачі: Андерш Й., Винник В., Красницька А. та ін. — К., 1994.

3.24. Тараненко О. О., Брицин В. М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкуван­ня).—К, 1996.

3.25. Універсальний довідник – практикум ділових паперів (Бибик С. П., Михно І. Л., Пустовіт Л. О. таін.). – К., 1997.

3.26. Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики: Учебное пособие. – Пермь, 1997.

3.27. Шевчук С. В. Українське ділове мовлен­ня.—К., 1997.

3.28. Яцюк Т. О. О точности словосочетаний и языке права: Сов. юстиция. 1991, № 5.

3.29. Юридичний енциклопедичний слов­ник. — К., 1998. т. 1-2.

Реферати :

Вам буде цікаво:

Ви прочитали: "Анотація дисципліни: 1. Повна назва дисципліни: Діловодство…"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору