РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Діловодство» Галузь… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна «Діловодство»

Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів ЄСТS 3

Кількість модулів 2

Кафедра правового забезпечення АПК

Факультет харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="680" style='width:510.35pt;border-collapse:collapse;border:none'>

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

78

108

8

1. Мета та завдання дисципліни

Діловодство-це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності. Особливості сучасного діловодства полягають, насамперед, у переведенні його на державну мову, широкому застосуванні комп’ютерних систем, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи. Дотримання стандартів із діловодства в практичній роботі органів управління та документування, опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу скоротити час на їх складання, опрацювання і пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням.

Завдання:

· реалізувати зміст освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців;

· сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до опанування наукових знань та їх мобільного застосування на практиці;

· дати студентам систему знань, які допоможуть формуванню правничого світогляду і правосвідомості особистості, виробленню правового мислення та здатності швидко орієнтуватися у правовому полі державі.

2. Результати навчання

Студенти повинні знати :

· специфіку предмета та основний понятійний апарат дисципліни;

· суть та зміст справочинства, а також нормативну базу, яка його забезпечує;

Студенти повинні уміти:

· аналізувати зміст нормативних актів України, на яких базується справочинство та роз’яснювати їх зміст іншим;

· логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати матеріал із застосуванням знань різних джерел;

· аналізувати інформацію за допомогою різних наукових методів;

· навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль 1. Справочинство як галузь ведення документів

3

6

6

34

46

10-15

1

Діловодство як галузь ведення документів

Становлення документування та діловодства.

2

2

12

12

2

Створення документів. Надання документам юридичної сили.

2

2

12

12

3

Організація роботи з документами.

2

2

10

12

Модуль 2. Систематизація документів

4

8

10

44

62

10-15

1

Систематизація документів та їх зберігання.

2

2

10

12

2

Розпорядчі та організаційні документи

2

2

10

12

3

Характеристика й особливості оформлення документів по особовому складу.

2

4

14

12

4

Особисті офіційні документи.

2

2

10

12

Разом за модулі:

20-30

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію:

7-15

Разом з дисципліни:

9

14

16

78

108

65

4. Зміст дисципліни

4.1 Лекції

№№

Реферати :

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Діловодство» Галузь… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору