mi band mi band

Забруднення повітря виробничих приміщень — №2

Об’єм протягування повітря, мл.

Границі вимірів, мг/м3.

Загальний час протягування газу, хв.

Термін якості, міс.

Сірковий ангідрид

Білий

Сірководень, аміак, двоокис азоту, туман сірчаної кислоти, пари води.

300

60

0-30

0-200

5

3

8

Етиловий ефір

Зелений

Пари води, етиловий спирт, органічні кислоти, фенол.

400

0-3000

10

15

Ацетилен

Світло — коричневий

Сірководень, фосфористий водень, кременистий водень, ацетон, аміак, пари води

265

60

0-1400

0-6000

5

3

24

Окис вуглеводу

Коричневий (кільце)

Ацетилен, етилен, бензин, бензол і його гомологи, спирти, ацетон, з’єднання сірки, хлор, оксиди азоту.

220

60

0-120

0-400

3

5

18

Сірко — водень

Коричневий

300

30

0-30

0-300

5

2

20

Хлор

Червоний

350

100

0-15

0-80

7

4

24

Аміак

Синій

250

30

0-30

0-300

4

2

8

Бензин

Світло — коричневий

Вуглеводороди ароматичного і непридільного рядів

300

60

0-1000

0-5000

7

4

24

Ксилол

Червоно-фіолетовий

Пари води

350

120

0-500

0-2000

4

3

12

Вуглево­дороди нафти

Світло — коричневий

Пари води, вуглеводороди ароматичні (бензин, талуол, ксилол)

300

0-1000

7

24

Ацетон

Жовтий

Пари оцтової кислоти, оцтового ангидриду, соляної кислоти, сіркового ангідриду, якщо концентрації вказаних речовин перевищують ГДК в 10 і більше раз

300

0-2000

7

10

4. Індикаторну трубку з’єднати гумовими шлангами з газоаналізатором і газовою камерою. (Якщо досліджуваний газ, змішаний з іншими газами, то необхідно між індикаторною трубкою і газовою камерою приєднати патрон, що фільтрує, споряджений відповідним, поглинальним порошком).

5. Відчинити кришку судини з рідиною, одночасно включити секундомір. Після закінчення 2-5 хв. закрити через маніпулятори кришку судини.

6. Виміряти концентрацію газу в камері. Для цього відтягнути фіксатор і звільнити шток газоаналізатора і відразу включити секундомір. З цього моменту повітря з досліджуваним газом почне проходити через індикаторну трубку.

7. Після того як фіксатор зупинить шток на нижньому поглибленні(чутний щиголь), дати можливість пройти повітрю цілком, і, після закінчення зазначеного (додаток 3) часу, від’єднати індикаторну трубку. (Якщо тривалість ходу штока до замикання не укладається в межі зазначені в(додатку 3), то це значить, що індикаторна трубка була споряджена неправильно, або дуже рихла — тривалість ходу мала, або занадто щільно — тривалість ходу штоку більше зазначеної межі. У такому випадку необхідно повторити вимір з іншою індикаторною трубкою.

8. Сполучити початок пофарбованого стовпчика індикаторної трубки з нульовим розподілом вимірювальної шкали, відповідного виду дослідного газу й обсягу повітря. Значення концентрації знаходиться на шкалі навпроти кінця пофарбованого стовпчика. Якщо межа пофарбованого стовпчика розмита, то вимір слід провести по нижній і верхній частинах розмиву й обчислити середнє значення.

9. Порівняти колір пофарбованої частини індикаторного порошку з контрольним, зазначеним у (табл. 3). Якщо довжина пофарбованого стовпчика дуже мала (2-3 мм), тобто мала концентрація досліджуваного газу, то для підвищення точності виміру, через цю трубку можна пропустити ще декілька дозованих обсягів повітря. Після цього концентрацію газу визначають розподілом отриманого розміру на число вимірів.

Забруднення повітря виробничих приміщеньДослідження запиленості.

1. Тумблером 12 (мал. 1) включити аспіратор.

2. Вентилем 9 ротаметра встановити потрібну швидкість протягування
повітря (від 10 до 20 л/хв). Виключити аспіратор.

3. Зважити чистий фільтр на аналітичних вагах, помістити його в алонж 6 і зібрати лабораторну установку.

4. Ввімкнути вентилятор пилової камери.

5. Включити аспіратор і секундомір. Зробити взяття проби повітря протягом 5-10 хв. При необхідності запірним вентилем ротаметра відрегулювати задану швидкість протягання повітря.

6. Виключити аспіратор, секундомір і вентилятор пилової камери.

7. Зняти алонж, вийняти з нього забруднений фільтр і удруге зважити на аналітичних вагах.

8. Визначити температуру повітря й атмосферний тиск у місці добору проби.

9. Визначити концентрацію пилу в повітрі пилової камери за формулою:

G = 101325/B * (273+t)/293 * (P2 – P1)/w*T, мг/м3,

Де: В — атмосферний тиск, кПа; t — температура повітря в місці добору проби,°С; Р1, Р2 маса фільтра до добору і після добору проби повітря, мг; w — швидкість просмоктування повітря через фільтр, л/хв; Т-час просмоктування, хв.

Отримане значення концентрації порівняти з ГДК на даний вид пилу по ГОСТ 12.1.005 -76 (табл. 1) і зробити висновок.

5. Звіт про результати досліджень:

За результатами проведених дослідів слід заповнити наступні таблиці протоколу дослідження. Дані слід заносити тільки в ті пункти що були досліджені, або опрацьовані.

Результати досліджень загазованості повітря робочої зони занести в табл. 4.

Таблиця 4.

Протокол дослідження загазованості повітря робочої зони

№ п/п,

Аналізуємий газ

Об’єм повітря по УГ-2, мл

Кількість повторів досліду

Колір індикаторного порошку

Фактична концентрація в повітрі, мг/м3

ГДК по санітарним нормам, мг/м3

До аналізу

Після аналізу

Зробити висновки про відповідність визначеної фактичної концентрації газу нормативним вимогам.

Результати досліджень запиленості повітря робочої зони занести в табл. 5.

Таблиця 5.

Протокол дослідження запиленості повітря робочої зони

Досліду

Час

Протягування повітря, хв.

Швидкість протягування повітря, л/хв

Маса фільтру, мг

Темпе­ратура повітря, °С

Атмосферний тиск,

КПа

Концентрація. пилу,

Мг/м3

ГДК,

Мг/м3

Р1

Р2

1

2

3

Зробити висновки про відповідність визначеної фактичної концентрації пилу нормативним вимогам.

Провести аналіз можливого негативного комплексного впливу мікрокліматичних параметрів на організм людини та зробити загальні висновки.

Довідковий матеріал

1. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 528 від 27.12.2001р.

2. ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

3. Беляков Г. И. Практикум по охране труда.- М.: Агопромиздат, 1988.

4. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці — К. : Каравела, 2004. — 408с.

5 Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Сторожук В. М., Туряб Л. В., Лико Х. І. Практикум із охорони праці. — Л. : Афіша, 2000. — 348с.

6. Ткачук К. Н., Халімовський М. О. Основи охорони праці. 21-е видання, доповнене та перероблене. Київ, «Основа», 2006, с.436.

Питання для закріплення і самоконтролю

1. Визначення запиленості приміщень.

2. Визначення загазованості приміщень.

3. Прилади для вимірювань запиленості і загазованості приміщень.

4. Порядок визначення запиленості.

5. Порядок визначення загазованості.

6. На якій висоті відбирають проби для проведення аналізу?

7. З якою метою проводиться дослідження повітряного середовища на вміст парів і газів?

8. На які класи поділяються шкідливості, які знаходяться в повітрі робочої зони?

9. Для чого використовуються індикаторні порошки в приладі УГ-2?

10. Як визначити кількість повітря, необхідного для просмоктування через газоаналізатор?

11. На якій колір індикаторний порошок змінює колір при присутності в повітрі робочої зони аміаку?

12. Які треба розробити заходи захисту працівників при перевищенні ГДК газів і парів в повітрі робочої зони?

Реферати :

mi band