mi band mi band

Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів – №7

16.3. Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною звіту, такий додаток повинен мати титульний аркуш, у якому подають всі дані за 3.2.2 за винятком наведених у переліках д) і к) (наведене у переліках м) і н) подають на розсуд автора (авторів) додатку).

Титульний аркуш такої частини оформлюють згідно з вимогами 7.13, у цьому разі після номера частини повинні бути надруковані великими літерами слово “ДОДАТОК __” та його назва (якщо є) (див. додаток В. 2), або слово “ДОДАТКИ”.

Якщо додаток (оформлюваний як частина

mi band mi band
звіту) підготовлено іншим автором (авторами) ніж основний текст звіту, і його не передбачається перетворити в самостійний звіт, всі дані, що подаються на титульному аркуші додатка, наводять, відносячи їх тільки до автора (авторів) додатка, а у списку авторів подають відповідне згадування щодо автора (авторів) додатка.

16.4. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

Один додаток позначається як додаток А.

16.5. Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

16.6. За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до вимог 7.4. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г. 3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д. 4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж. 1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

16.7. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г. 3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А. 2 – друга таблиця додатка А; формула (А. 1) – перша формула додатка А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А. 1, таблиця А. 1, формула (В. 1).

В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: “… на рисунку А. 2 …”, “… на рисунку А. 1 …” – якщо рисунок єдиний у додатку А; “… в таблиці Б. 3 …”, або “… в табл. Б. 3 …”; “… за формулою (В. 1) …”, “… у рівнянні (Г. 2) …”.

16.8. Переліки, примітки і виноски в тексті додатка оформлюють і нумерують відповідно до вимог 7.7, 7.8, 7.9.

16.9. Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додаткав переліку посилань.

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок повинні бути аналогічними прийнятим у основній частині звіту. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка.

16.10. Якщо у звіті як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, його копію вміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово “ДОДАТОК ___” і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок звіту (не займаючи власної нумерації сторінок документа).

17. Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)

17.1. Оформлення обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) – згідно з вимогами чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Додаток А
(довідковий)

Приклад складення реферату на звіт про НДР

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 379 с., 5 рис., 2 табл., 2 додатки, 18 джерел.

Об’єкт дослідження – пластини кремнію, на яких виготовлені фотоперетворювачі.

Мета роботи – визначення впливу структурних дефектів у кремнії на електричні характеристики фотоперетворювачів і пошук оптимальної методики дослідження р-п переходів.

Метод дослідження – статистичний аналіз електричних характеристик.

Дефекти, що найбільше погіршують к. к. д. фотоперетворювачів, це; включення другої фази, дефекти упаковки, дислокації з густиною, що перевищує 1,5 х 10 (в ступ. – 4.) г/куб. см. Встановлено, що пластини фотоперетворювачів з високим значенням к. к. д. мають хорошу структуру; показано, що домішкові хмари і преципітати не чинять такого шкідливого впливу на електричні властивості фотоперетворювачів; виявлено, що виділення другої фази, дефекти упаковки, велике забруднення кремнієвих пластин неконтрольованими домішками погіршують електричні характеристики фотоперетворювачів; показано, що візуалізація р-п переходів може бути здійснена в режимі вторинної електронної емісії; запропонована оптимальна методика використання растрового електронного мікроскопа для візуалізації р-п переходу, його профілю, структурних дефектів.

Результати НДР упроваджені в технології виробництва кремнієвих пластин, що застосовуються в сонячних батареях.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальної технології виробництва пластин без дефектів.

КРЕМНІЙ, ПЛАСТИНИ,ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ, ДЕФЕКТИ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ р-п ПЕРЕХОДУ.

Умови одержання звіту: за договором. 252171, Київ-171, вул. Горького, 180, УкрІНТЕІ.

Додаток А
(довідковий)

Приклад змісту першої частини звіту, який складається з кількох частин

ЗМІСТ

Частина 1

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів………………….………..

5

Вступ…………………………………………………………………………………………………..

6

1. Огляд праць з електронного документообігу ………………………………………………………

9

2. Постановка задачі створення макета гіпертекстової системи для підтримки електронного документообігу …………………………………………………………………………………………..


11

3. Модель електронного документообігу….………………………………………………………….

Ви прочитали: "Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів – №7"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору