mi band mi band

Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів – №1

Лекція 5 (2 години)

Тема: “ Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів ”

План лекції

1. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формулювання висновків та пропозицій

2. Впровадження наукових досліджень

3. Ефективність наукових досліджень

4. Загальні вимоги до оформлення НДР

5. Правила оформлення НДР

1. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формулювання висновків та пропозицій

Основою аналізу теоретичних і експериментальних досліджень

mi band mi band
єзіставлення висунутої робочої гіпотези з результатами даних спостережень.

Теоретичні й експериментальні дані порівнюють методом зіставлення відповідних графіків. Критеріями зіставлення можуть бути мінімальні, середні й максимальні відхилення експериментальних результатів від даних, установлених розрахунком на основі теоретичних залежностей. Можливо також обчислення середньоквадратичного відхилення й дисперсії. Однак найбільш достовірними варто вважати критерії адекватності (відповідності) теоретичних залежностей експериментальним.

У результаті теоретико-експериментального аналізу можуть виникнути три випадки:

1) установлений повний або досить гарний збіг робочої гіпотези, теоретичних передумов з результатами досліджень. При цьому додатково групують отриманий матеріал досліджень таким чином, щоб з нього випливали основні положеннярозробленої раніше робочої гіпотези, у результаті чого остання перетворюється в доведене теоретичне положення – теорію;

2) експериментальні дані лише частково підтверджують положенняробочої гіпотези й у тієї або іншій її частині суперечать їй. У цьому випадку робочу гіпотезу змінюють і переробляють так, щоб вона найбільше повно відповідала результатам експерименту. Найчастіше роблять додаткові коректувальні експерименти з метою підтвердити зміни робочої гіпотези, після чого вона також перетворюється в теорію;

3) робоча гіпотеза не підтверджується експериментом. Тоді її критично аналізують і повністюпереглядають. Потім проводять нові експериментальні дослідження з обліком нової робочої гіпотези. Негативні результати наукової праці, як правило, не є непридатними, вони в багатьох випадках допомагають виробити правильні подання про об’єкти, явища й процеси.

Після виконаного аналізу приймають остаточне рішення, що формулюють як висновок, висновки або пропозиції. Ця частина роботи вимагає високої кваліфікації, оскільки необхідно коротко, чітко, науково виділити те нове і істотне, що є результатом дослідження, дати йому вичерпну оцінку й визначити шляхи подальших досліджень. Звичайно по одній темі не рекомендується становитибагато висновків (не більше 5-10). Якщо ж крім основних висновків, що відповідають поставленій меті дослідження, можна зробити ще й інші, то їх формулюють окремо, щоб не затемнити конкретної відповіді на основне завдання теми.

Всі висновки доцільно розділити на дві групи: наукові й виробничі. При виконанні НДР піклуються про захист державного пріоритету на винаходи й відкриття.

2. Впровадження наукових досліджень

Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво – заключний етап НДР.

Впровадження – це передача виробництву наукової продукції (звіти, інструкції, тимчасові вказівки, технічні умови, технічний проект і т. д.) у зручній для реалізації формі, що забезпечує техніко-економічний ефект. НДР перетворюється в продукт лише з моменту її споживання виробництвом.

Замовниками на виконання НДР можуть бути міністерства, підприємства, НДІ й т. д.

Підрядник – науково-дослідна організація, що виконує НДР відповідно до підрядної умови, зобов’язаний сформулювати пропозицію для впровадження. Останнє, залежно від умов договору повинне містититехнічні умови, технічне завдання, проектну документацію, тимчасову інструкцію, вказівку й т. д.

Процес впровадження складається із двох етапів: дослідно-виробничого впровадження й серійного впровадження (впровадження досягнень науки, нової техніки, нової технології).

Якби ретельно не проводилися НДР у науково-дослідних організаціях, все-таки вони не можуть всебічно врахувати різні, часто випадкові фактори, що діють в умовах виробництва. Тому наукова розробка на першому етапі впровадження вимагає досвідченої перевірки у виробничих умовах.

Пропозиції про закінченню НДРрозглядають на науково-технічних радах, а у випадках особливо вартісних пропозицій – на колегіях міністерства, і направляють на виробництво для практичного застосування.

Після дослідно-виробничого випробування нові матеріали, конструкції, технології, рекомендації, методики впроваджують у серійне виробництво як елементи нової техніки. На цьому, другому, етапі науково-дослідні організації не приймають участі у впровадженні. Вони можуть на прохання організацій, що впроваджують, давати консультації або надавати незначну науково-технічну допомогу.

Після впровадження досягнень науки у виробництво розробляють пояснювальну записку, до якої додають акти впровадження й експлуатаційних випробувань, розрахунок економічної ефективності, довідки про річний обсяг впровадження по включенніодержуваної економії в план зниження собівартості, протокол участь на паях організацій у розробці й впровадженні, розрахунок фонду заробітної плати й інші документи.

Впровадження досягнень науки й техніки фінансують організації, які його здійснюють.

3. Ефективність наукових досліджень

Під економічною ефективністю наукових досліджень у цілому розуміють зниження витрат суспільної й живої праці на виробництво продукції в тій галузі, де впроваджують закінчені науково-дослідні роботи й дослідно-конструкторські розробки (НДРі ДКР). Основні види ефективності наукових досліджень:

1) економічна ефективність – ріст національного доходу, підвищення продуктивності праці, якості продукції, зниження витрат на наукові дослідження;

2) зміцнення обороноздатності країни;

3) соціально-економічна ефективність – ліквідація важкої праці, поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, очищення навколишнього середовища й т. д;

4) престиж вітчизняної науки.

Наука є найбільш ефективною сферою капіталовкладень. У світовій практиці прийнято вважати, що прибуток від капіталовкладень у неї становить 100-200% і набагато вище прибутки будь-яких галузей. За даними закордонних економістів, на одиндолар витрат на науку прибуток у рік становить4-7 доларів і більше. У нашій країні ефективність науки також висока. На 1 грн., витрачену на НДР і ДКР, прибуток становить 3-8 грн.

З кожним роком наука обходиться суспільству усе дорожче. На неї витрачають величезні суми. Тому в економіці науки виникає й друга проблема – систематичне зниження народногосподарських витрат на дослідження при зростаючому ефекті від їхнього впровадження. У зв’язку із цим під ефективністю наукових досліджень розуміють також по можливості більше ощадливе проведення НДР.

Добре відомо, яке велике значення нині надається питанням прискореного розвитку науки й НТП. Робиться це по глибоких стратегічних причинах, які зводяться до того об’єктивного факту, що наука й система її додатків стала реальною продуктивною силою, найбільш потужним фактором ефективного розвитку суспільного виробництва.

Є два кардинально різних шляхи ведення справ в економіці: екстенсивний шлях розвитку й інтенсивний. Шлях екстенсивного розвитку – це розширення заводських площ, збільшення числа верстатів і т. д. Інтенсивний шлях припускає, щоб кожний завод з кожного працюючого верстата, сільськогосподарське підприємство з кожного гектара посівних площ одержували усе більше й більше продукції. Це забезпечується використанням нових науково-технічних можливостей: нових засобів праці, нових технологій, нових знань. До інтенсивних факторів ставиться й ріст кваліфікації людей, і вся сукупність організаційних і науково-технічних рішень, якими озброюється сучасне виробництво.

Ви прочитали: "Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів – №1"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору