mi band mi band

Природа і властивості світла джерела… – Частина 2

Люмен дорівнює світловому потокові, що його випромінює точкове джерело в тілесному куті 1 ср при силі світла 1 кд (при рівномірному випромінюванні): 1 лм = 1 кд • 1 ер.

За одиницю енергетичної сили світла взято 1 Вт/ср.

Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2

Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2

Освітленість Е. Світловий потік може виходити і від не-самосвітних тіл, які відбивають або розсіюють світло, що

mi band mi band
на них падає. Тому в ряді практичних І наукових задач треба знати, яка кількість світлового потоку падає на ту чи Іншу частину тіла. Для цього вводиться фізична величина освітленість. Освітленість чисельно дорівнює відношенню повного світлового потоку, що падає на елемент поверхні, до площі цього

Рис.4 Рис.5

Елемента (рис. 4).

При рівномірному світловому потоці Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2

Якщо тіло освітлюється точковим джерелом на відстані r від нього, – тоді з рис. 5 видно, Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2, а Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2. На основі (6) матимемо

Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2 (7)

Де а — кут між нормаллю до площини dS, на якій визначаємо освітленість, i напрямом світла, d S n — площина, перпендикулярна до потоку, I — сила світла точкового джерела. Одиницею енергетичної освітленості в СІ є ват на квадратний метр (Вт/м'2).

Яскравість В. Для багатьох світлотехнічних задач деякі джерела можна вважати точковими. Проте розмірами більшості джерел нехтувати не можна. Для характеристики таких самосвітних і • несамосвітних (світяться відбитим світлом) джерел введено фотометричну величину яскравість в певному напрямі. Вона характеризує випромінювання світної поверхні у цьому напрямі. Яскравість визначається світловим потокам, який посилається в певному напрямі одиницею видимої поверхні в одиничному тілесному куті.

Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2 (8)

В СГС за одиницю яскравості взято стильб (сб). Стильб е яскравість світної поверхні, яка в перпендикулярному до неї напрямі з 1 смг дає силу світла в 1 кд:

1 сб = 1 вд/см3 = 10Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2 кд/м2.

СвітністьR. Якщо є джерело світла скінченних розмірів (самосвітне або таке, що світиться відбитим світлом), то світністю джерела називається поверхнева густина потоку, яка випромінюється поверхнею в одну сторону в усіх напрямах в межах кута Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2 cр. Якщо елемент поверхні dS випромінює (відбиває) потік dФ в одну сторону, то Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2. Для рівномірної світності можна записати Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2. Одиниця вимірювання світності в СІ — люмен на квадратний метр (лм/ма). Одиницею енергетичної світності в СІ є ват на квадратний метр (Вт/м2).

4. Закони фотометрії. В основі фотометричних вимірювань лежать два закони освітленості.

Освітленість поверхні точковим джерелом світла змінюється обернено пропорційно квадрату відстані джерела від освітлюваної поверхні.

Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2

Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2

Нехай точкове джерело світла 0 (рис.8) посилає світло в усі сторони.

Рис.8

Опишемо навколо джерела сфери радіусами Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2 . Очевидно, що світловий потік через площадки S1 i S2 однаковий, бо перебуває в одному тілесному куті W. Тоді освітленість Е на площадці S1

Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2, а освітленість Е2 на площадці S2 дорівнює Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2 .

Визначивши елементи сферичних поверхонь через тілесний кут, дістанемо Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2.

2. Освітленість, яка створюється на елементарній площадці потоком, що падає на неї під деяким кутом, пропорційна косинусу кута між напрямом променів і нормаллю до площадки. Природа і властивості світла Джерела... - Частина 2.

Реферати

  • классификация показателей качества продукции
  • основные физико – химические свойства пищевых продуктов.
  • шницель свиной сроки хранения и реализация
  • балльной системы оценки уровня качества продуктов
  • метод определения углеводов в пищевом продукте
  • будова різьб болта та гайки
Ви прочитали: "Природа і властивості світла джерела… – Частина 2"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору