mi band mi band

Приклад виконаного реферату – №2

Згідно законодавства України брокери – це фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту, обов’язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і подання здійснюваних ними операцій для реєстрацій на біржі. Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.

mi band mi band
Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному. Кількість брокерів на біржі встановлюється біржовим комітетом.

Крім брокерів учасниками біржових торгів є біржові маклери:

Біржові маклери – працівники біржі, які за своїми функціональними обов’язками, забезпечують проведення біржових торгів, фіксують усну згоду брокерів на укладення угоди та мають право призупиняти торги не більш, ніж на десять хвилин.

В торговий зал біржі можуть допускатися відвідувачі. Це переважно сільськогосподарські товаровиробники та торгово-посередницькі фірми, які є клієнтами брокерів, а також представників засобів масової інформації, інші зацікавлені фізичні чи юридичні особи. Відвідувачам заборонено прямо чи безпосередньо втручатися в хід біржових торгів. Маклер має право при необхідності прийняти рішення про випровадження відвідувачів із залу під час торгів.

3. Біржові операції.

Торгово-посередницька діяльність брокерів та брокерських контор може бути брокерською або дилерською.

Брокерські операції – операції проведені на замовлення клієнта, від свого імені та за власний рахунок або від свого імені та за рахунок клієнта. Іншими словами, це здійснення посередництва між контрагентами з метою допомоги їм в укладенні угод.

В Україні законодавчо визначено, що брокер, при укладанні угоди між контрагентами, не виступає стороною, а виконує виключно посередницькі функції.

Функції брокерів:

– посередництво при укладенні угод шляхом прийняття доручень (наказів) клієнтів та пошук відповідних контрагентів;

– представництво інтересів клієнтів шляхом ведення біржових операцій та укладання угод від свого імені за їх рахунок;

– консультації з питань, що пов’язані з укладанням біржових угод, у тому числі з питань якості та властивостей товарів, які продаються;

– документальне оформлення угод та представлення їх реєстрація на біржі;

– підготовка за завданням Біржового комітету висновків з питань торговельної практики, торгової кон’юнктури та ін.

– інші функції, що не протирічать статуту, правилам біржової торгівлі та іншим документам, які регламентують діяльність біржі.

Брокером розпочинається робота на основі заявки, яка надходить від інформаційно-довідкового відділу біржі, письмового або усного доручення члена біржі чи клієнта. В заявці або дорученні обов’язково повинні бути вказані назва товару, його якісні параметри, кількість, строки поставки та базис, ціна і умови платежу. Обслуговування клієнтів членом біржі проводиться згідно з укладеним між ними договором, в якому визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін.

Оплата клієнтами послуг членів біржі за виконання замовлень з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції на біржі проводиться у вигляді комісійної винагороди, розмір якої встановлюється угодою сторін в залежності від загальної вартості контракту. Інші послуги, які надають посередники, оплачуються за згодою обох сторін відповідно до чинного законодавства України.

Брокер зобов’язаний не пізніше одного дня після виконання (невиконання у встановлені строки) замовлення повідомити про це свого клієнта.

Брокерська фірма укладає угоди виключно від імені клієнта, не використовуючи власного розрахункового рахунку в розрахунках між контрагентами. Однак брокерській конторі не забороняється придбати товар з наступним перепродажем. У даному випадку вона бере на себе дилерські операції і доходом є різниця між ціною покупки і продажу.

Дилерські операції – операції від свого імені та за власний рахунок для власних потреб чи з метою подальшого перепродажу. Переважно метою таких операцій є одержання спекулятивного прибутку від різниці в цінах. Фірми які займаються такими видами операцій називаються дилерськими.

Основними функціями дилера є:

– виявлення можливостей для проведення спекулятивних біржових операцій, які грунтуються на інформації товарної біржі про попит і пропозицію на продукцію;

– здійснення купівлі або продажу товару від свого імені та за власний рахунок з метою отримання прибутку від різниці у цінах;

Оформлення укладених угод, згідно з встановленими правилами;

Використання усіх транспортно-складських та інших операцій, пов’язаних з переміщенням продукції.

Оплата діяльності дилера залежить виключно від прибутку, який він одержує у процесі своєї діяльності, оскільки самостійно організовує свою підприємницьку діяльність та, виходячи з цього, визначає власний рівень доходу.

Інформація щодо оформлених контрактів вноситься в журнал реєстрації контрактів. За реєстрацію укладеної угоди біржа може встановлювати реєстраційний збір, що не може перевищувати 0,5 відсотків суми угоди з обох сторін, з урахуванням всіх податків, які встановлені на території України.

Виконання біржового контракту розпочинається з моменту його укладання з боку покупця, який (якщо не визначено інше) сплачує продавцеві товару передоплату впродовж трьох банківських днів.

Продавець за визначений (не більше ніж за 3 днів до строку виконання) термін до обумовленого контрактом терміну передачі зерна, повідомляє біржу про свою готовність передати товар покупцеві, а також необхідні документи про наявність обсягів, якість товару.

Покупець на підставі представлених документів перераховує на розрахунковий рахунок біржі останню частину передоплати.

Для забезпечення надійності розрахунків за біржовими контрактами продавець і покупець вносять на поточний рахунок біржі гарантійний внесок, розмір якого не може бути нижчим, ніж 0,5 відсотка вартості контракту.

Сторони біржового контракту не мають права передавати свої права і обов’язки за контрактом третій стороні без письмово оформленої на це згоди. У випадках, не передбачених біржовим контрактом, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

У випадку відмови покупця від оплати або закінчення терміну оплати контракту, гарантійний внесок, за винятком обов’язкових платежів біржі, направляється на користь продавця. Брокеру-учаснику торгів, що не уклав угод під внесений гарантійний внесок, він повертається біржею не пізніше 3-х днів після закінчення строку дії заявки.

Розірвання біржових угод не допускається, крім випадків, що передбачені чинним законодавством України.

Угода, що зареєстрована на біржі, визнається розірваною в таких випадках:

– за рішенням біржового арбітражу;

– за рішенням судових органів;

– за погодженням сторін.

Порядок претензійного врегулювання спорів визначається чинним законодавством України. У випадку розірвання контракту сторони зобов’язані сповістити про це біржу не пізніше 10 днів з дня розірвання контракту.

Реферати :

Ви прочитали: "Приклад виконаного реферату – №2"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору