mi band

Робоча навчальна програма Дисципліна „Основи… — №2

4/3

6. Бізнес-планування організації та управління підприємством.

4/3

4/3

2.

Модуль 2. Основи бізнес-планування підприємницької діяльності.

Теми:

6

6/2

8/2

16/23

30/28

15-25

1. Механізм створення власної справи.

2/2

2/2

2. Податкова та кредитна система у сфері агробізнесу

2/-

2/-

3. Оренда і лізинг в розвитку підприємництва і агробізнесу

2/-

2/-

4. Особливості виробничого розділу бізнес-плану

8/-

8/-

5. План маркетингу як розділ бізнес-плану

4/-

4/-

6. Особливості фінансового розділу бізнес-плану

4/-

4/-

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

11

14/4

16/4

24/46

54/54

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

№№

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Сутність та основні поняття підприємництва.

8/2

Контрольна робота

9-14

1.1

Тема 1: Формування структур підприємництва та агробізнесу.

План.

1. Загальна характеристика ринкової економіки.

2. Моделі ринкової економіки.

3. Елементи організації ринкової діяльності.

4. Сутність, принципи і зміст підприємництва.

2/2

Тема 2: Формування структур підприємництва агробізнесу.

План.

1. Організаційно-правові форми підприємництва та їх характеристика.

2. Види (типи) підприємницької діяльності.

3. Виробнича та посередницька підприємницька діяльність.

4. Біржове підприємництво.

5. Підприємництво у фінансовій сфері.

2/-

1.2.

Тема 3: Ключові аспекти аграрної політики в Україні.

План.

1. Реформування відносин власності на селі.

2. Особливості створення та функціонування підприємницьких структур аграрного сектору.

2/-

1.3.

Тема 4: Бізнес-планування підприємницької діяльності.

План.

1. Суть, основне призначення та функції бізнес-плану.

2. Методика складання бізнес-плану та його структура.

2/-

2

Модуль 2: Основи бізнес-планування підприємницької діяльності.

6/2

Контрольна робота

9-14

2.1

Тема 5: Механізм створення власної справи.

План.

1. Особливості державної реєстрації фізичних та юридичних осіб.

2. Поняття і зміст засновницьких документів суб’єктів підприємництва.

3. Припинення діяльності підприємницьких структур.

4. Суть малого бізнесу.

5. Порядок створення і реєстрації малих підприємств.

6. Майно і кошти малого підприємства.

7. Індивідуальне підприємництво.

2/2

2.2.

Тема 6: Податкова та кредитна система у сфері агробізнесу.

План.

1. Система оподаткування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері.

2. Способи залучення фінансових ресурсів суб’єктами малого підприємництва.

2/-

2.3.

Тема 7: Оренда і лізинг в розвитку підприємництва і агробізнесу.

План.

1. Сутність орендних відносин.

2. Умови заключення договору оренди землі.

3. Умови заключення договору оренди майна.

2/-

Разом:

14/4

Х

18-28

4.2. Практичні заняття

№№

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Сутність та основні поняття підприємництва.

8/2

Усне опитування

6-11

1.1

Тема 1: Розгляд поняття і структури бізнес-плану.

План.

1. Розгляд і поняття структури бізнес-плану.

2. Ознайомлення із сутністю бізнес-плану та його структура.

3. Розглядання методики бізнес-планування.

2/2

1.2.

Тема 2: Складання резюме бізнес-плану.

План.

1. Розгляд змісту та форми викладання резюме.

2. Основні положення резюме.

2/-

1.3.

Тема 3: Складання розділу бізнес-плану “Характеристика розробки”.

План.

1. Розгляд змісту та форми підготовки розділу бізнес-плану “Характеристика розробки”.

2. Основні положення розділу

2/-

1.3.

Тема 4: Складання розділу бізнес-плану “Оцінка ринку збуту”.

План.

1. Наведення характеристики ринків збуту.

2. Розгляд схеми розміщення ринків збуту продукції. прогноз збуту продукції на перспективу.

3. Оцінка діяльності підприємств-конкурентів.

2/-

2

Модуль 2: Основи бізнес-планування підприємницької діяльності.

8/2

Усне опитування

6-11

2.1

Тема 5: Ознайомлення із розділом бізнес-плану “Стратегія маркетингу”.

План.

1. Складання кошторису витрат на рекламу.

2. Розгляд стратегій ціноутворення.

3. Визначення відпускної ціни на продукцію.

2/2

2.2.

Тема 6: Складання розділу бізнес-плану “План виробництва”.

План.

1. Сутність розділу бізнес-плану “План виробництва”.

2. Особливості складання розділу бізнес-плану “План виробництва”

2/-

2.3.

Тема 7: Оцінка ризику і страхування.

План.

1. Ознайомлення з видами ризиків.

2. Організаційні заходи щодо зменшення ризиків.

3. Програма страхування.

2/-

Тема 8: Складання розділу бізнес-плану “Фінансовий план”

План.

1. Обґрунтування потреби у фінансових ресурсах.

2. Оцінка прогнозу руху грошових потоків та фінансових результатів діяльності

2/-

Разом:

16/4

Х

12-22

4.3. Самостійна робота

№№

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Самостійна підготовка

до занять

24/46

Усне опитування, тести

10-20

1

Модуль І: Сутність та основні поняття підприємництва..

8/23

5-10

1.1

Тема 1: Опис ринку підприємства як розділ бізнес-плану.

План.

1. Опис продукції, що виробляється підприємством.

2. Аналіз ринку підприємства.

3. Аналіз конкурентів.

4. Сильні та слабкі сторони підприємства.

4/12

1.2.

Тема 2: Бізнес-планування організації та управління підприємством.

План.

1. Визначення трудомісткості виробництва.

2. Розрахунок кількості працюючих.

4/11

2

Модуль 2: Основи бізнес-планування підприємницької діяльності.

16/23

5-10

2.1.

Тема 1: Особливості виробничого розділу бізнес-плану.

Реферати :

mi band