mi band mi band

Анотація

АНОТАЦІЯ

1.  Повна назва дисципліни – “Прикладна механіка”.

2.  Автор (лектор)– ст. викл. Рибалка О. І.

3.  Загальна кількість годин (загальна– 216 год., лекцій – 36год.,лпз-54., —126.)

4.  Вид підсумкового контролю-тестовий контроль, залік, екзамен.   

5.  Анотація дисципліни: завданням дисципліни є вивчення загальних принципів визначення силових навантажень, які сприймаються елементами конструкцій і обладнання, та розрахунків їх на міцність, жорсткість. Стійкість, вивчення загальних принципів

mi band mi band
побудови машин і механізмів, методів розрахунків, що поєднують взаємозв’язки між кінетичними, силовими параметрами і продуктивністю.

  6 Мета вивчення дисципліни – засвоєння загальних принципів визначення силових навантажень, вивчення загальних принципів побудови машин і механізмів, методів розрахунків

7.Зміст курсу. Перелік тем лекцій

Теоретична механіка. Статика. Момент сили відносно точки. Кінематика. Динаміка. Теорія механізмів машин.  Сили діючі в механізмах.  Опір матеріалів.  Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Осінній семестр.

1 модуль.Теоретична механіка

2 модуль. Теорія машин і механізмів.

3 модуль.Опір матеріалів.

Весняний семестр.

1 модуль. Деталі машин. З’єднання.

2 модуль. Передачі.

3 модуль. Підйомно-транспортні пристрої. Транспортувальні  машини. 

  8.Студент повинен в результаті вивчення дисципліни:

Знати: по першому модулю – основні закони теоретичної механіки, по другому модулю – основні правила і принципи побудови планів швидкостей та прискорень з теорії механізмів і машин, по третьому модулю – як будуються епюри поздовжніх сил, поперечних сил, орієнтуватися в основних питаннях з опору матеріалів, по першому модулю у весняному семестрі-типи передач їх використання, побудову та кінематичні схеми з деталей машин, по другому модулю – відрізняти типи редукторів які використовуються в технологічному обладнанні в харчових виробництвах, по третьому модулю – орієнтуватися в підйомно-транспортному обладнанні яке використовується  в технологічному обладнанні в харчових виробництвах, та теорії транспортувальних машин;

Уміти: розв’язувати задачі з логічним переходом від теорії до суто прикладних задач у ланцюгу аналіз-синтез-прогнозування в розвитку сучасних  машин, механізмів і технологічного обладнання  харчової промисловості.

5.  Рекомендована література

Вид

Назва

1.

Основна

Прикладная механика: Учебное пособие / А. Т.Скойбеда, А. А.Миклашевич, Е. Н.Левковский и др.; Под общ. ред. А. Т.Скойбеды. – Мн.: Выш. Шк., 1997 – 522с.

2.

Иосилевич Г. Б., Лебедев П. А., Стреляев В. С. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 1985 – 576с.

3.

Прикладная механика. К. И.Заблонский, М. С.Беляев, И. Я.Телис и др. – Киев: Вища школа, 1984 – 280с.

1.

Додаткова

Анурьев В. Н. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. – М.: Машиностроение. 1979 – 1982.

2.

Гузенков П. Г. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1986 – 359с.

3.

Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Конструирование узлов и деталей машин.-М.: Высшая школа, 1985 – 416с.

4.

Иванов М. Н. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1984 – 336с.

5.

Попов М. В. Теоретическая механика.-М.: Наука, 1986 – 336с.

6.

Теория механизмов и машин. К. В.Фролов, С. А.Попов, А. К.Мусотов и др.; под редакцией К. В.Фролова – М.: Высшая школа, 1987 – 496с.

7.

Феодосьев В. И, Сопротивление материалов.-М.: Наука, 1986 – 512с.

Ви прочитали: "Анотація"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору