Приклад виконаного реферату – №1

Приклад виконання завдання

Реферат

Організація біржової торгівлі зерном

Зміст

1. Порядок проведення біржових торгів.

2. Учасники біржових торгів.

3. Біржові операції.

4. Види біржових цін та їх оприлюднення.

1. Порядок проведення біржових торгів.

Організацією біржової торгівлі зерном займаються товарні біржі. До організаційних питань відноситься порядок підготовки та проведення біржових торгів, реєстрація та оформлення укладених угод, здійснення розрахунків за біржовими

контрактами.

В основі діяльності товарної біржі є організація та проведення торгів (біржових сесій). Як правило біржі проводять торги не менше одного разу на тиждень.

Заявки на участь в торгах з купівлі чи продаж зерна та іншої продукції подаються брокерами за день до торгів. Заявка на участь в торгах може бути визначеної або довільної форми, але обов’язково включати кількість, якість, ціну, умови поставки та оплати, місце поставки зерна, засвідчується підписом брокера та печаткою. Заявки приймаються по всіх каналах зв’язку з поданням оригіналів в день проведення торгів до їх початку.

Одночасно із заявкою на продаж брокер зобов’язаний надати договір-доручення на продаж укладений з власником зерна, складську довідку та аналіз якості.

Із заявкою на купівлю – документ про оплату біржі гарантійного внеску.

Біржа має право вимагати від покупця документи, що підтверджують наявність на його рахунку в банку необхідних коштів, чи гарантію оплати від банку.

У заявці обов’язково вказується строк її дії. Продовження строку дії чи зняття заявки, а також зміна інформації брокером проводиться письмово в строки, встановлені біржею.

На основі заявок формується бюлетень продажу та купівлі, на даний біржовий торг, позиції якого є підставою для оголошення інформації маклером, що веде торги. Бюлетень формується за визначеним порядком, найменуваннями та за принципом зниження цін. Реквізитами бюлетеня є найменування, якісна характеристика, кількість, ціна, місцезнаходження зерна або місце поставки, умови оплати та строк виконання.

Бюлетень заявок на продаж надається брокерам за 2 години до початку торгів.

Торги реальним зерном проводяться за таким регламентом:

Біржовий маклер, що веде торги, оголошує початок біржового торгу, після чого послідовно називає номер позиції згідно з бюлетенем продажу даного біржового дня. Брокер-продавець піднімає реєстраційний номер, що підтверджує його присутність в залі (при відсутності продавця позиція, яку він заявив, знімається з торгів). Брокер-покупець сповіщає про готовність купити товар за цією позицією бюлетеня за оголошеною ціною, також, підняттям реєстраційного номера. Якщо інших покупців немає, угода вважається укладеною після оголошення маклера: позиція N _, за ціною _ грн, продана брокеру N _.

Якщо покупців виявиться більше одного, між брокерами проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Брокер-покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається стороною угоди.

Якщо покупців на оголошену позицію за стартовими умовами не виявлено, брокер-продавець може запропонувати зниження ціни. При виявленні покупця маклер фіксує ціну продажу і оголошує продаж позиції. Якщо після запропонованої зниженої ціни продавець не виявляється, позиція знімається з торгів. У випадку, коли під час зниження ціни виявиться більш одного покупця, проводиться конкурентний торг на збільшення ціни.

При відсутності попиту на позицію брокер-покупець може запропонувати продавцю змінити умови продажу. Якщо брокер-продавець згоден, угода укладається на запропонованих умовах. Право вибору сторони угоди між брокером-покупцем, який згоден на купівлю позиції згідно із заявкою, і брокером-покупцем, що запропонував більш високу ціну, має брокер-продавець.

Брокери, що уклали угоду, підписують тікет, в якому вказуються дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна, реєстраційний номер брокера, та здають його реєстратору.

Після оголошення всіх позицій бюлетеня на продаж маклер надає можливість брокерам для заяв та пропозицій, що мають відношення до змісту торгів або їх процедури. Після цього оголошується бюлетень на купівлю, причому брокер, що виконав своє замовлення на купівлю під час торгів за бюлетенем на продаж, може зняти свою позицію тільки в обсязі укладених угод.

Біржовий маклер після оголошення всіх позицій бюлетеня при необхідності може зробити офіційні повідомлення біржі, потім закриває торги. Учасники біржових торгів, що уклали угоди, запрошуються до біржових реєстраторів для оформлення біржового контракту.

Протягом встановленого терміну біржа готує підсумковий бюлетень результатів торгів та оприлюднює його на інформаційному стенді.

Угода, укладена на біржових торгах, повинна бути зареєстрована та оформлена як біржовий контракт. Брокери зобов’язані підписати контракт, а біржа його зареєструвати не пізніше наступного після укладення угоди робочого дня. При підписанні контракту брокер зобов’язаний надати договори, на підставі яких він діяв в інтересах третіх осіб. Біржовому контракту присвоюється реєстраційний номер, його форма та зміст затверджуються біржею. Контракт підписується брокерами, уповноваженими особами біржі та засвідчується печаткою біржі. Контракт оформляється в трьох примірниках: по одному для кожної із сторін угоди і один – для архівного зберігання на біржі. За поданням сторін біржа може видавати завірені копії контракту.

Згідно чинного законодавства на товарних біржах України укладаються угоди з реальним зерном, тобто таким, що є в наявності і зберігається на визначеному складі або може бути виробленими через певний період часу. Виходячи з цього, в нинішній час на товарних біржах укладаються два види угод з реальним товаром:

Угода з коротким строком постави на умові Спот – негайна (від 1 до 30 днів) взаємопередача прав і обов’язків щодо реального біржового товару. Оформлюється така угода Спотовим біржовим контрактом.

Угода з відстроченою поставкою на умові Форвард – відстрочена (від 30 до 360 днів) взаємна передача прав і обов’язків щодо реального біржового товару. Оформлюється така угода Форвардним біржовим контрактом.

2. Учасники біржових торгів.

Біржовими посередниками є брокерські контори, основним завданням яких є виконання доручень своїх клієнтів щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та матеріально-технічних ресурсів. Брокерська контора відкривається (створюється) членом біржі. Вона може використовувати юридичну адресу і розрахунковий рахунок члена біржі або зареєструватися як юридична особа та відкрити власний розрахунковий рахунок. При реєстрації брокерської контори на товарній біржі їй присвоюється номер і комерційний код. Органи управління товарної біржі не втручаються у взаємовідносини між брокерською конторою та членом біржі. До штату брокерської контори входять: керівник, брокери та необхідний технічний персонал. Керівник брокерської контори та брокери призначаються членом біржі, який відкрив брокерську контору.

На початку роботи брокерської контори фінансування здійснюється членом біржі. Надалі брокерська контора функціонує за рахунок надходжень від посередницької діяльності, плати за різноманітні маркетингові послуги, які надаються клієнтам. Оплата послуг брокерів за посередництво при укладенні угоди встановлюється в передбаченому розмірі від комісійного процента, що отримує брокерська контора від кожної угоди, укладеної даним брокером.

Ви прочитали: "Приклад виконаного реферату – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору