mi band mi band

Правила виконання та оформлення реферату

Реферат та коментар до його виконання

Реферат – це короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книжки тощо. Це також доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі опрацювання літератури.

В основі його лежить стислий переказ у письмовій формі чи у формі публічного виступу результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи. В університеті підготовкою реферату вважають написання певного тексту, пов’язаного як із самостійною роботою

mi band mi band
студентів, так і з аналізом додаткової літератури. До написання реферату допускаються студенти, віднесені за даними медичного обстеження звільнені за станом здоров’я  від практичних занять

Реферати бувають монографічні (за одним науковим джерелом) і оглядові (за кількома літературними виданнями).

Щоб реферат був змістовним, необхідно приділити увагу добору матеріалу. Перш за все треба з’ясувати, яка існує література з обраної теми, скласти її список, користуючись різними каталогами (алфавітним, систичним, тичним), бібліографічними виданнями. Працюючи з літературою, бажано вибрати для реферату більш яскраві факти, цікаві положення тощо. Усе це спрямовує роботу студента у визначенні способу читання (суцільне, вибіркове).

Під час суцільного читання прочитується повністю текст, від початку до кінця, без будь-яких пропусків. Іноді для розкриття теми достатньо прочитати не всю книжку, а лише окремі її розділи, параграфи. Таке читання називається вибірковим.

Добираючи мовні засоби для написання реферату, необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення: використовувати цитати, посилання. Слід вказати список використаної літератури.

Реферат включає в себе:

1. Титульну сторінку.

2. План.

3. Текст, написаний за планом.

4. Список використаної літератури.

Текст складається з трьох частин: вступ, основна частина, висновок.

У вступі розкривається актуальність теми, її зв’язки з важливими проблемами сучасної практики, історія питання.

В основній частині – стислий, послідовний переказ досліджуваних питань.

У висновку формулюється головне щодо всього сказаного, вказуються питання, які вдалося висвітлити достатньо, та ті, які потребують подальшого вивчення.

Текст пишеться тільки з однієї сторони аркуша, з дотриманням полів: ліве -35 мм, праве – 8-10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Обсяг реферату 10-12 друкованих сторінок.

Реферат має бути надрукований.

Зразок титульної сторінки реферату

Сумський національний аграрний університет

Кафедра фізичної культури

Реферат

Виконав студент

1-го курсу групи 0502-1

Факультету економіки

Та менеджменту

Оленко Іван Миколайович Керівник  –

Ви прочитали: "Правила виконання та оформлення реферату"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору