mi band mi band

Правила вибору варіантів та правила виконання

Для студентів заочної форми навчання передбачено написання та захист контрольної роботи на одну із заданих тем. Запропонована тематика контрольних робіт охоплює важливі проблеми усіх тем програми і дозволяє розкрити сутність суспільно – політичних та соціально – економічних процесів, аналізувати політичну ситуацію у країні й у світі, синтезувати набуті знання у об’єктивне світосприйняття; формувати власну світоглядну позицію щодо актуальних політичних проблем сьогодення.

. Виконання контрольної роботи дає можливість

mi band mi band
студенту набути навичок самостійного опрацювання наукової та навчальної літератури, аналізу та узагальнення теоретичного і фактичного матеріалу.

Працюючи над контрольною роботою, необхідно дотримуватись таких вимог:

– загальний обсяг роботи становить 20 – 24 сторінки шкільного зошита;

– писати слід чітким, розбірливим почерком через рядок ;

– сторінки зошита слід пронумерувати на полях ;

– на обкладинці необхідно вказати прізвище, ініціали студента, факультет, курс, відділення, шифр залікової книжки;

– на першій сторінці слід зазначити номер теми (він відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента), її назву та план роботи;

– розкриваючи питання плану, необхідно дотримуватись такої схеми:

А) питання плану ;

Б) його основний зміст;

В) стислі висновки щодо питання;

Г) узагальнюючі висновки по темі контрольної роботи;

Завершуючи викладення матеріалу, слід скласти список використаної літератури, вказати дату написання роботи і поставити особистий підпис.

Слова “тема”, “план”, “література” слід розміщувати посередині сторінки. Захист контрольної роботи відбувається у формі співбесіди. Студент повинен вільно володіти матеріалом даної теми, вміти відповісти на питання за змістом контрольної роботи. За результатом захисту контрольної роботи виставляється залік. Студенти, які не захистили контрольну роботу, до іспиту не допускаються.

Ви прочитали: "Правила вибору варіантів та правила виконання"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору