Правила вибору варіантів та правила виконання

0. Правила вибору варіантів завдань для самостійної роботи та правила виконання

Завдання передбачають письмове їх розв’язання по одному із десяти варіантів. Варіант контрольної роботи студент обирає відповідно останньої цифри залікової книжки. Студенти, у яких остання цифра залікової книжки закінчується на «0», виконують 10 варіант контрольної роботи. Контрольні роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку, не рецензуються і не зараховуються.

Виконання контрольної роботи передбачає ретельне вивчення теоретичного

матеріалу.

У теоретичній частині роботи при викладанні матеріалу обов’язково треба посилатися на використані нормативні джерела, учбову та іншу літературу.

Контрольна робота повинна складатися з 10-12 аркушів формату А-4.

На першій сторінці контрольної роботи вказати номер варіанту, назву теми і план контрольної роботи. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані. Кожне питання теми, згадане в плані, повинно бути чітко виділено і визначено в тексті роботи. Умови задачі переписувати не потрібно.

У кожній роботі необхідно привести список використаної літератури, зазначити дату виконання роботи та підписати її.

Контрольна робота подається в установленi за графiком термiни.

При задовiльному виконаннi робота оцiнюється “допущена дозахисту”. Студент, готуючись до захисту контрольної роботи, повинен прийняти до уваги всi зауваження рецензента, i непереписуючi роботи, внести до неї необхiднi змiни та доповнення. Студенти, якi подали на перевiрку незадовiльнi роботи, виконують їх заново, або згiдно з зауваженнями рецензента.

Реферати :

Ви прочитали: "Правила вибору варіантів та правила виконання"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору