mi band mi band

Ознайомлення із розділом бізнес-плану стратегія маркетингу

5. Ознайомлення із розділом бізнес-плану “Стратегія маркетингу”

1. Мета роботи

Навчитися складати розділ бізнес-плану “Стратегія маркетингу”.

2. Практичне завдання

У цьому розділі необхідно відобразити план поширення (продажу) продукції – через власні магазини чи посередників.

Необхідно вказати, як рекламуватиметься продукція і які виділятимуться на це кошти (табл. 1).

Таблиця 1

Кошторис щорічних витрат на рекламу

Назва видання

S, см2

Тижнева вартість, грн.

Інтенсивність

Місячна вартість, грн.

Річна вартість, грн.

1 РІО

Чотири рази на місяць

2

Разом

Необхідно відповісти на запитання:

За рахунок чого розширюватиметься зростання обсягу продажу своєї продукції: покращення якості, пошук нових ринків збуту чи нових форм залучення покупця, створення супермаркетів, система знижок цін тощо?

Як формуватиметься громадська думка про продукцію, та досягатиметься позитивна репутація підприємству?

Слід обирати стратегію ціноутворення: проникнення на ринок, “зняття вершків”, витратна, преміальних цін тощо.

Стратегія проникнення на ринок застосовується для нових видів продукції, сутність якої полягає в установленні занижених цін для залучення більшої кількості споживачів.

Стратегія “зняття вершків” приймається для нових видів продукції з унікальними властивостями.

Витратна стратегія застосовується, коли необхідно точно враховувати витрати на виробництво; вона більш повно відповідає інтересам виробника чим споживача і за певних умов забезпечує фіксований відсоток прибутку (рівень рентабельності), який збираються одержати.

Стратегія цінових ліній або параметричного ціноутворення ґрунтується на визначенні ціни за порівняльними оцінками якісних показників продукції.

Стратегія преміальних цін або цінових знижок визначається характером спрямування, має багато варіантів.

Прийняти остаточно метод визначення відпускної ціни на продукцію, виходячи з рівня рентабельності, який необхідно одержати згіднго із завданням на розробку, або з інших умов (досягнення максимального прибутку, терміну погашення кредиту тощо).

Застосовуючи витратну стратегію, прогнозована відпускна ціна може бути розрахована за формулою:

Ознайомлення із розділом бізнес-плану стратегія маркетингу,

Де ЦВ – відпускна ціна з урахуванням податку на додану вартість та прибуток відповідно, грн./т (грн./шт.);

ЦМІН – мінімальна ринкова ціна за товар, грн./т (грн./шт.);

Р – рівень рентабельності, який необхідно одержати згідно із завданням на розробку, %;

ККДВ, КПП – нормативна величина податку на додану вартість (ПДВ) і податку з прибутку (ПП) (відповідно до чинного законодавства: КПДВ=20%; КПП=30%);

С – розрахункова повна собівартість виробництва товару, грн./т.

За заданої суми кредиту (капіталовкладень) і терміну погашення (окупності) відпускну ціну розраховують за формулою:

Ознайомлення із розділом бізнес-плану стратегія маркетингу,

Де КК – сума кредиту з урахуванням відсотків за користування ним, або сума капіталовкладень, грн.;

Q – обсяг виробленої продукції, послуг тощо, т, шт., грн., умовні одиниці;

Т – термін повернення кредиту або окупності капіталовкладень, роки;

Ознайомлення із розділом бізнес-плану стратегія маркетингу— коефіцієнт, який враховує частку прибутку, що витрачається на погашення кредиту: 0<Ознайомлення із розділом бізнес-плану стратегія маркетингуОзнайомлення із розділом бізнес-плану стратегія маркетингу1; при Ознайомлення із розділом бізнес-плану стратегія маркетингу=1 весь прибуток витрачається на погашення кредиту в термін Т.

4. Питання для закріплення та самоконтролю

1. Складання кошторису витрат на рекламу.

2. Розгляд стратегій ціноутворення.

3. Визначення відпускної ціни на продукцію.

Реферати :

mi band