mi band

Робоча навчальна програма Дисципліна „Основи… — №3

План.

1. Прогноз обсягів виробництва продукції.

2. Аналіз ресурсного забезпечення виробничих процесів.

3. Визначення шляхів перспективного розвитку підприємства.

8/8

2.2.

Тема 2: План маркетингу як розділ бізнес-плану.

План.

1. Визначення цін реалізації продукції.

2. Розрахунок надходження коштів від реалізації продукції.

4/8

2.2.

Тема 3: Особливості фінансового розділу бізнес-плану.

План.

1. Визначення потреби в кредитних ресурсах.

2. Оцінка щоквартального надходження та використання готівкових коштів.

4/7

5. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник / за ред. М. М. Ільчука, Т. Д. Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 543 с.

2

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник / під редакцією професора І. М. Брюховецького. – Суми: “Козацький вал”, 2001. – 474 с.

3

Основи формування та функціонування аграрного ринку: Навч. посібник / під редакцією професора І. М. Брюховецького – Суми: “Козацький вал”, 2001. – 228 с.

4

Основи реформування аграрного сектора економіки: Навч. посібник / під редакцією професора І. М. Брюховецького. – К.: Учбово-методичний центр, 2000 – 112 с.

5

Додаткова

Підприємництво в аграрній сфері економіки / за редакцією П. Т. Саблука, М. Й. Маліка. – К.: ІАЕ, 1998. – 514 с.

6

Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К. КНЕУ, 1998. – 352 с.

8

Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА – М., 1997. – 608 с.

9

Методична

Мороз С. М., Ольвач В. І. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу. Робочий зошит для проведення практичних занять. – СНАУ, 2008.

10

Мороз С. М., Ольвач В. І. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи. – СНАУ, 2008.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 – 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, необхідне повторне вивчення дисципліни

1-34

1. 90-100 балів (“відмінно”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів; допускається незначна кількість помилок — 86 – 94 бали):

Теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Семінарські заняття – 100-відсоткова присутність на семінарах (крім підтверджених поважних причин), активна неодноразова участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Використання для виступів інформації із сучасних джерел, не обмеженої матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов’язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 75-89 балів (“добре”) ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 82 – 89 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 75 -81 балів):

Теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та відпрацювання пропущених ЛПЗ. Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Семінарські заняття – 80-100-відсоткова присутність на семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем. Участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Можливе використання для виступів інформації із сучасних джерел, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов’язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання тощо.

3. 60-74 балів («задовільно») – (за ECTS – D — непогано, але із значною кількістю недоліків – 69-74 балів; E — виконання задовольняє, мінімальні критерії – 60 – 68 балів.)

Теоретична частина – студент дає достатні відповіді як усні так і письмові. Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ відповідно до методичних вказівок. Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань Захист ЛПЗ не обов’язковий.

Семінарські заняття – присутність майже на всіх семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем. Участь у запропонованих викладачем виступах.

Самостійна робота – своєчасне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на 60 — 70 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо.

Інші критерії оцінки знань — прояв бажання отримати знання з дисципліни.

35 – 59 балів («незадовільно»)(за ECTS — FX — потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

1 -34 балів («незадовільно») – (за ECTS — F — необхідна серйозна подальша робота ).

mi band