Організація навчання з охорони праці – №2

Посадові особи малих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання у навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці. Перевірка знань з питань охорони праці таких посадових осіб проводиться комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади або територіальним управлінням спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці за

участю представників інших органів державного нагляду за охороною праці.

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або за умови нещасного випадку (професійного отруєння) групового чи із смертельним наслідком.

6. Інструктажі із питань охорони праці.

Інструктаж із питань охорони праці за характером і часом проведення ділиться на:

– Вступний,

– Первинний,

– Позапланований,

– Повторний,

– Цільовий.

Вступний інструктаж

Вступний інструктаж проводиться:

З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

З працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі підприємства;

З учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

З екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

У вступному інструктажу до працівників доводяться такі питання: загальні відомості про підприємство і правила поведінки на його території, основні положення Закону “Про охорону праці”, система управління охорони праці, основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни, пожежна безпека тощо.

Первинний інструктаж

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

Новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;

Який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого де виконуватиме нову для нього роботу;

Відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

До початку трудового або професійного навчання;

Перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт керівником робочого місця. Усі робітники після цього інструктажу повинні пройти стажування, крім тих, що мають стаж роботи за своєю професією не менше 3-х років і переміщуються на інше місце роботи, де її характер не змінюється.

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу:

1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці.

2. Безпечна організація робіт.

3. Небезпечні зони обладнання та засоби безпеки цих приладів.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, приладів, тощо.).

5. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

6. Характерні причини аварій, вибухів, тощо. План ліквідації.

7. Надання допомоги потерпілим при аваріях, вибухах, пожежах.

8. Вимоги безпеки по закінченні роботи.

Повторний інструктаж.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами, з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

На роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;

Для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Реєстрація проведення інструктажу здійснюється в журналі проведення інструктажу з охорони праці.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів, устаткування, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

Позаплановий інструктаж.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

При введенні в дію нових або переглянутих нормативно – правових актів з охорони праці, а також при ‘ внесенні змін та доповнень до них;

При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

При порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

При перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, слухачами проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно – правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Реєстрація проведення позапланового інструктажу здійснюється у відповідному журналі реєстрації інструктажів.

Цільовий інструктаж.

Цільовий інструктаж проводиться керівником робочого місця з працівниками:

При ліквідації аварії або стихійного лиха;

При проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Інструктаж фіксується наряд-допуском чи іншим документом, що дозволяє проведення робіт.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Слід також враховувати певну схожість при проведенні інструктажів, що в свою чергу враховує додаткові вимоги, які наведені нижче.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково.

7. Стажування, дублювання і допуск до роботи.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання) .

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, які розробляються на підприємстві відповідно до функціональних обов’язків працівника, і затверджуються керівником підприємства (структурного підрозділу).

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

Закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

Оволодіти навичками орієнтування у нормальних і аварійних умовах;

Засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки.

Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.

Приклад виконання

Особистий варіант завдання: Організувати проведення навчання доярки при виконанні роботи по обслуговуванню великої рогатої худоби, враховуючи те, що попереднє підвищення кваліфікації було здійснене один рік назад.

Визначення форми навчання: Доярка при виконанні процесу доїння повинна пройти повторний інструктаж, який проводиться не рідше ніж два рази на рік для робіт, що не відносяться до переліку робіт з підвищеною небезпекою.( )Наразі це забезпечить достатній рівень знання з питань охорони праці даного працівника, а також відповідає чинному законодавству. Інші форми навчання, за даного варіанту, не передбачаються даним нормативним актом.

Ви прочитали: "Організація навчання з охорони праці – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору