mi band mi band

Оренда і лізинг у підприємницькій діяльності

Тема 7. Оренда і лізинг у підприємницькій діяльності (2 години)

1. Конспект лекцій

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійсненим підприємницької та іншої діяльності. (Із Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 10 квітня 1992 р. № 2269-ХІІ).

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне цільове володіння і користування земельною ділянкою, необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. (Із Закону України «Про оренду землі», 6 жовтня 1998 р № 161-ХІУ).

Орендні відносини — відносини, що виникають між орендарем і орендодавцем при укладанні договору оренди.

Орендарі — особи, які тимчасово (на встановлений строк) і в межах, що обумовлені в договорі, отримують право на використання власності орендодавця, за що сплачують орендну плату. Орендарями можуть бути юридичні і фізичні особи, спільні підприємства, міжнародні об’єднання і організації, а також іноземні держави. міжнародні організації, іноземні юридичні і фізичні особи.

Орендодавець — власник майна, що надається в оренду, в тому числі і іноземні юридичні особи і громадяни, а також органи і організації, які уповноважені власником передавати майно в оренду.

Орендна (лізингова) Операція — господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) під процент та на визначений строк.

Орендні операції здійснюються у вигляді: оперативної оренди, фінансової оренди, зворотної оренди, оренди землі, оренди жилих приміщень. (Із Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»1995р.)

Оперативна оренда (лізинг) — господарська операція, фізичної чи юридичної особи, що передбачає. передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії орендної угоди.

Фінансова оренда (лізинг) — господарська операція, фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі основні фонди орендарю.

Витрати орендодавця на купівлю об’єктів фінансового лізингу не включається до складу важливих витрат або до складу основних фондів такого орендодавця. Основні фонди, передані у фінансову оренду, включаються до основних фондів орендаря.

Зворотний лізинг (оренда) — господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансової організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

Оренда житлових приміщень — господарська операція, яка передбачає передачу жилого будинку або квартири її власником у користування іншій фізичній або юридичній, особі на визначений строк або безстроково для цільового використання та за орендну плату.

Лізинг — довготермінова оренда (від б місяців до кількох років) машин, обладнання транспортних засобів, виробничих споруд тощо на умовах поворотності, терміновості й платності, на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем, що передбачає можливість їх наступного викупу орендарем.

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Істотними умовами договору оренди землі є:

— об’єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

— строк дії договору оренди;

— орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

— умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

— умови збереження стану об’єкта оренди;

— умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

— умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

— існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;

— визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

— відповідальність сторін.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов’язань сторін, порядок страхування об’єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об’єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.

 Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. 
 Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. 
 Форма орендної плати 
 Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати. 

Невід’ємною частиною договору оренди землі є:

— план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

— кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

— акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

— акт приймання-передачі об’єкта оренди;

— проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Законом.

Істотними умовами договору оренди майна є:

— об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

— термін, на який укладається договір оренди;

— орендна плата з урахуванням її індексації;

— порядок використання амортизаційних відрахувань;

— відновлення орендованого майна та умови його повернення;

— виконання зобов’язань;

— відповідальність сторін;

— страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

— обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. (Пункт 1 статті 10 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 651/97-ВР від 19.11.97)

2. Термінологічний словник

Оренда — майновий найм, згідно якого орендодавець надає орендарю майно в тимчасове користування за визначену винагороду — орендну плату.

Орендні відносини — відносини, що виникають між орендарем і орендодавцем при заключенні договору оренди.

Лізинг — довготермінова оренда (від б місяців до кількох років) машин, обладнання транспортних засобів, виробничих споруд тощо на умовах поворотності, терміновості й платності, на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем, що передбачає можливість їх наступного викупу орендарем.

3. Рекомендована література

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року №435-IV

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року №2768-ІІІ

3. Закон України «Про оренду державного та коммунального майна» від 10.04.1992 року №2269-ХІІ

4. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 року №161-ХIV

5. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.11.1997 року №723/97-ВР

mi band