mi band mi band

Методологія обліку основних господарських процесів — №1

Практичне заняття 6.

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів: облік процесу постачання та виробництва

6.1. Облік процесу постачання. Витрати на заготівлю ТМЦ та їх систематизація. Обчислення собівартості придбаних ТМЦ.

6.2. Облік процесу виробництва. Склад і класифікація витрат. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих витрат і виходу продукції та відображення на них господарських операцій

1. Мета роботи: ознайомитися з основами обліку окремих процесів (постачання та виробництво).

Студенти повинні знати: методологію обліку основних господарських процесів на стадіях руху активів підприємства, класифікацію і план рахунків бухгалтерського обліку.

Студенти повинні уміти: визначати методологію обліку основних господарських процесів на стадіях руху активів підприємства.

2. Типові завдання, ситуаційні задачі і т. п.

Під час придбання товарно-матеріальних цінностей у постачальників як правило виникають додаткові витрати. Це може бути вартість доставки ТМЦ залізничним, водним або автомобільним транспортом, навантажувально-розвантажувальні роботи та ін.

Їх обліковують на окремому аналітичному рахунку “Транспортно-заготівельні витрати”, який відкривають до рахунка 20 “Виробничі запаси” і відносять на конкретний аналітичний рахунок.

По дебету рахунка 20 “Виробничі запаси” і дебету аналітичного рахунка “Транспортно-заготівельні витрати” відображають покупну вартість запасів та транспортно-заготівельні витрати, що в сукупності становить їх фактичну собівартість.

Наприкінці звітного періоду визначають і списують суму відхилень від облікових цін постачальника, яка відноситься до запасів, витрачених у виробництві. Ці відхилення, які ще називають транспортно-заготівельними витратами списують з кредиту аналітичного рахунка “Транспортно-заготівельні витрати” разом з відображенням по кредиту рахунка 20 “Виробничі запаси” вартості виконаних запасів за ціною постачальника.

Завдання 1.

Використовуючи дані балансу СТОВ “Чиста криниця” відкрити синтетичні рахунки. А використовуючи аналітичні дані рахунка 20 “Виробничі запаси” відкрити аналітичні рахунки.

На підставі господарських операцій, які відбулися у СТОВ “Чиста криниця” за звітний період скласти кореспонденцію рахунків, після чого відобразити їх на рахунках синтетичного та аналітичного обліку.

Визначити і списати суму відхилень від прейскурантних цін (ТЗВ) на використані будівельні матеріали для поточного ремонту будівель та споруд.

Підрахувати суму оборотів по синтетичним та аналітичним рахункам. Визначити кінцеве сальдо.

За даними кінцевого сальдо синтетичних рахунків скласти заключний баланс СТОВ “Чиста криниця”.

Баланс СТОВ “Чиста криниця” на початок звітного періоду” за звітний період.

№ п/п

Статті активу

Сума, грн.

№ п/п

Статті пасиву

Сума, грн.

10

Основні засоби

84868

40

Статутний капітал

142560

205

Будівельні матеріали

8760

63

Розрахунки з постачальниками

14000

22

МШП

16600

66

Розрахунки за виплатами працівникам

19570

28

Товари

10800

652

Розрахунки по соцстрахуванню

5850

92

Адміністративні витрати

21000

49

Страхові резерви

5180

31

Рахунки в банку

45400

64

Розрахунки за податками та платежами

19468

30

Каса

1800

232

Тваринництво

9000

233

Допоміжне виробництво

8400

Разом

206628

Разом

206628

Аналітичні дані по рахунку 205 “Будівельні матеріали”. На початок звітного періоду на рахунку 205 “Будівельні матеріали” обліковують такі будівельні матеріали:

1. Будівельні матеріали по прейскурантній ціні – 7836 грн.

2. Відхилення від прейскурантних цін (ТЗВ) – 924 грн.

Журнал реєстрації господарських операцій СТОВ “Чиста криниця” за звітний період.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Рахунок фактура “Сумибудматеріали”. Оприбутковано будівельні матеріали від постачальників:

— фарби олійні

— залізо листове

— шифер

— скло віконне

Разом

Податкова накладна, сума ПДВ за будівельні матеріали – 20%

ВСЬОГО

600

3840

3250

1400

9090

1818

10908

2

Подорожній лист вантажного автомобіля. Списується вартість послуг вантажного автомобіля за перевезення будматеріалів у господарства

96

3

Наряд на відрядну роботу. Нарахована заробітну плату працівникам за навантаження та розвантаження будівельних матеріалів

76

4

Бухгалтерська довідка. Зроблені відрахування на соціальні заходи пропорційно до нарахованої заробітної плати:

— в пенсійний фонд (32%)

— у фонд соціального страхування (2,9%)

— у фонд зайнятості населення (1,9%)

— у фонд допомоги від нещасних випадків (0,2%)

24,32

2,20

1,44

0,15

5

Виписка із поточного рахунку в банку. Перераховано заборгованість постачальникам за будівельні матеріали.

10908

6

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів. Відпущено зі складу і використано будівельні матеріали на ремонт контори:

— фарби олійні

— залізо листове

На ремонт тваринницького приміщення:

— скло віконне

— залізо листове

На ремонт автогаража:

— скло віконне

— шифер

280

320

110

384

70

260

7

Довідка-розрахунок відхилень від прейскурантних цін. Списується вартість відхилень від прейскурантних цін на вартість будівельних матеріалів, використаних:

— на ремонт контори

— на поточний ремонт ферми

— на поточний ремонт гаража (суму визначити)

8

Разом

ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА

Завдання 1.

Відкрити синтетичні і аналітичні рахунки. Скласти кореспонденцію рахунків. Визначити фактичну собівартість продукції. Підрахувати обороти і сальдо по рахунках на кінець звітного періоду. Скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку.

Виписка залишків по синтетичних рахунках з Головної книги СТОВ “Діброва” на 1 серпня 20__р.

№ п/п

Сума, грн

№ п/п

Сума, грн

1

Основні засоби

545000

17

Знос необоротних активів

20000

2

Виробничі запаси

5500

18

Рослинництво

131294

У т. ч

19

Тваринництво

149800

3

Паливо

3200

20

Допоміжні виробництва

3800

4

Запасні частини

2300

21

Статутний капітал

728918

5

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

45000

22

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

2670

6

Рослинництво

258918

23

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

11670

7

Тваринництво

171394

24

Розрахунки за податками і платежами

21300

8

Допоміжне виробництво

4000

25

Розрахунки за страхуванням

330

9

Каса

120

26

Розрахунки з оплати праці

8630

10

Рахунки в банках

25200

27

Доходи від реалізації

23100

11

Розрахунки з покупцями та замовниками

850

12

Розрахунки з різими дебіторами

50

13

Собівартість реалізації

15680

14

Продукція сільськогосподарського виробництва

23000

15

Загальновиробничі витрати

620

16

Адміністративні витрати

680

Всього

1101512

Всього

1101512

Розшифровка дебетового обороту по рахунку 23 “Виробництво”

Субрахунок “Рослинництво”

Аналітичні рахунки

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Насіння

Засоби захисту рослин

Добрива

Роботи і послуги

Затрати на утримання основних засобів

Інші витрати

Загальна сума витрат, грн

Пшениця озима

63400

23458

74400

15420

14150

2800

11430

22665

227723

Соняшник

6720

2487

2400

9008

4592

1130

1600

3258

31195

Всього

258918

Реферати :

mi band